četrtek, 02. marec 2017

SABINA ROK

Sabina junipers are a very popular species in bonsai; this European native juniper has even more interesting growing pattern than Japanese Itoigawa. Twisted old trunks are really spectacular,  the foliage isn't so compact and hard as Itoigawa's, but nevertheless one can achieve a really good definition also with Sabina. This is a Sabina juniper from Rok's collection, virgin Yamadori which came to the TORA atelier for the first styling. As usual, first step was a study of possibilities that the tree can offer:

Brini vrste sabina so v bonsajskem svetu zelo popularni; ta avtohtona evropska vrsta brina ima celo še bolj zanimiv vzorec rasti kot japonska itoigawa. Zvita stara debla so res spektakularna. Zelenje sicer ni tako kompaktno in trdo kot pri itoigawi, toda vseeno se da tudi z sabino doseči zelo dobro definicijo. Ta sabina je iz Rokove zbirke; nedotaknjen jamadori, ki je v TORA atelje prišel na prvo oblikovanje. Kot običajno sem se najprej posvetil analizi možnosti, ki jih drevo ponuja:

Future front

Future left side

Future back

After step one, the real work began. First, I cleaned the trunk searching for live veins. The work was like an archeology, but the final result was spectacular: live vein twisting and turning around dead-wood. However - the fact, that the live vein in nebari area isn't visible from the front was a little disappoitment.

Po prvem koraku se je začelo pravo delo. Najprej sem očistil deblo in poiskal žive vene. Delo je malce podobno arheološkemu izkopavanju, toda rezultat je bil spektakularen: žive vene se vijejo okrog mrtvega lesa. Vseeno pa je bilo dejstvo, da vene v območju nebarija ni videti s sprednje strani, manjše razočaranje. 

Part of the trunk before cleaning

The same part of the trunk after cleaning

Live vein twisting and turning around dead-wood...

After cleaning the styling of the crown started. Some raffia, detailed wiring and placement of the branches. The result is great cascade juniper with a great future!

Po čiščenju se je začelo oblikovanje krošnje. Nekaj rafije, podrobno žičenje in pozicioniranje vej. Rezultat je lepa kaskada s svetlo prihodnostjo!

The result after wiring

Further analysis showed another possible step - cutting the lower part of the cascade crown would be great, because with minimal crown the spectacular trunk would be even more emphasized. But this will be the owner's decision...

Nadaljna analiza je nakazala mogoč korak - rezanje najnižjega dela kaskadne krošnje. Zminimalno krošnjo bi bilo spektakularno deblo še bolj poudarjeno. Toda odločitev bo prepuščena lastniku ...

The current styling ...

... and possible step in virtual

torek, 28. februar 2017

BOR BALAJC

It is always a great pleasure to monitor a development of a tree, especially if the owner take a good care of it. This is a story about Pinus sylvestris from the Roman's collection. I saw this tree for the first time in October 2014 at one of workshops with Prekmurje group. From the distance I thought that this is a Pinus nigra: dark, harsh bark with layers and layers of flakes developed in a long time that tree grew in a tough conditions. Also character, the feeling emitted by a tree was typically Pinus nigra. Rare finding and a worthy to work on!

Vedno je užitek spremljati razvoj drevesa, še posebej, če je zanj dobro poskrbljeno. To je zgodba o rdečem boru iz Romanove zbirke. Prvič sem to drevo videl oktobra 2014 na eni izmed delavnic s Prekmursko skupino. Od daleč sem mislil, da gre za črni bor: temna, groba skorja z sloji luskin, ki so se tam nalagale dolga desetletja rasti v težkih pogojih. Tudi karakter, občutki, ki jih človek dobi ob pogledu na drevo, so bili tipični za črni bor. Redka najdba in več kot vredna obdelave!

This is the oldest photo of the tree I have: we already did some bendings with raffia, but still almost rough yamadori: October 2014

Roman working on his pine during first styling

We ran out of time that day, the sunlight was fading, so the photo after first styling is not so good. Sorry for that. But one can see what was the idea and where we want to go with this pine in the future.

Tisti dan je bil prekratek, svetlobe je zmanjkovalo, tako da fotografija prvega oblikovanja ni najboljša. Prosim za razumevanje. Toda ideja in v katero smer si želimo s tem drevesom v bodočnosti, je dovolj dobro vidna. 

After first styling, October 2014

One year later, well a little more than one year, the tree was on the table again. Meanwhile, Roman did a great job with re-potting, feeding and watering, the tree reacted extremely well, and it was really a pleasure to work on the old friend again.

Leto kasneje, no celo kakšen mesec več kot eno leto, je bilo drevo spet na mizi. Med tem je Roman poskrbel za presajanje in zelo dobro zalivanje in gnojenje; bor je reagiral izjemno dobro, tako da je bilo res užitek spet delati na starem prijatelju. 


February 2016, before second styling

A lot of new growth allowed much more refinement, we also rotate the tree for 10 degrees clockwise. Still a lot of work to do in the upcoming years, but a nice bonsai is starting to emerge.

Veliko nove rasti je dovoljevalo veliko več definicije, prav tako smo drevo zavrteli za 10 stopinj. Še veliko dela je ostalo za prihodnja leta, toda lep bonsaj se je že začel kazati. 

February 2016, after second syling

Another year passed and it was time for a complete re-wiring. Tree becoming more and more mature rather surprisingly quick, so we can expect that it will be show-ready in next two or three years. For pine that is really quick. Of course the tree needs a better pot and the aluminium wire will be changed to copper one. 

Minilo je še eno leto in prišel je čas za novo žičenje. Drevo presenetljivo hitro postaja vse bolj in bolj zrelo, tako da lahko pričakujemo, da bo za razstavo pripravljeno že v naslednjih dveh ali treh letih. Za bor je to zares hitro. Seveda drevo potrebuje boljšo posodo in aluminijasta žica bo zamenjana z bakreno. 
  
Roman and Gašper working on pine during the last re-wiring

Just some minor adjustmend more ...

And this is a result for now, February 2017

Again: two and a half years before we started with this ...

So, the care for the tree is extremely important. If the tree has everything it needs, then the development could be really fast!

Skrb za drevo je torej zelo pomembna. Če ima drevo vse, kar potrebuje, potem je razvoj lahko res zelo hiter!

nedelja, 12. februar 2017

VRIGINIANA

In one of my previous post I was already writing about how different species are regarding time needed for development. Juniperus species is not quick but it isn't slow neither. This particular tree, Juniperus virginiana (some of the blue cultivars), came to my garden eight years ago as urban yamadori, collected out of a concrete block in the city. Andrej collected it a year before, then we made a trade - I gave him a Fagus sylvatica from my collection and Juniper came into my possession.

V enem od mojih prejšnjih prispevkov sem že pisal o tem, kako različne vrste potrebujejo zelo različno količino časa za razvoj. Brini niso niti hitri, niti počasni. To konkretno drevo, virginijski brin (eden od modrih kultivarjev), je v moj vrt prišlo pred osmimi leti kot urbani jamadori, izkopan iz betonskega korita v mestu. Andrej ga je izkopal eno leto prej. Potem sva napravila zamenjavo - jaz sem mu dal bukev iz moje zbirke, brin pa je postal moja last.

Juniperus virginiana, April 2008

The bonsai journey started in November 2008 at demo in Rajko's place. Since then, this tree has come a long way. In the meantime, I changed the front completely, but then returned to the original idea. Here you can see a photo journey trough all this years:

Bonsjsko potovanje se je začelo Novembra 2008 z demonstracijo pri Rajkotu. Od takrat je to drevo napravilo že dolgo pot. Vmes sem že povsem zamenjal prednjo stran, a se kasneje vrnil k originalni ideji. Tu je foto-potovanje skozi vsa ta leta:

November 2008, before demo


November 2008, after demo

Jun 2009


September 2009 - the new front

October 2012 - back to original path


Jun 2013


August 2014


August 2015

August 2016


February 2017 - ready for show?

This tree was never exhibited yet; when the tree is ready for exhibition? When its owner is! :-) With the development of the artist also his or her bonsai is a subject of more strict quality check. Eight years ago I would exhibit a far less mature trees then today. But for this particular one I felt, that the time for showing it to the public has come. So, the aluminium wire was changed with copper one and I think, you'll soon see this bonsai at some of the exhibitions!

To drevo ni bilo še nikoli razstavljeno; kdaj je drevo sploh pripravljeno na razstavljanje? Ko je pripravljen lastnik! :-) Z razvojem bonsajista je tudi njegovo ali njeno drevo podvrženo strožjim zahtevam. Osem let nazaj sem razstavljal mnogo manj zrela drevesa, kot jih danes. Toda za tega sem začutil, da je prišel čas, da ga pokažem javnosti. Aluminijasta žica je bila tako zamenjana z bakreno in bonsaj boste lahko kmalu videli na kakšni razstavi!  

četrtek, 29. december 2016

BREST

This elm was collected one nice winter day just 10 months ago. Encouraged by very good experiences with this species I didn't hesitate and decided to styled it just after one growing season and set a future path of this tree. Elm has an attractive trunk line which makes it very interesting and different. And I like trees with different character! So, the first idea was to tilt the tree to the left and balance it, but closer inspection showed a weak branch which suppose to be a new top.

Ta brest je bil izkopan na lep zimski dan pred desetimi meseci. Ker imam zelo dobre izkušnje s to vrsto, se nisem obiral, temveč začel s prvim oblikovanjem že po prvi rastni sezoni in določil prihodnost tega drevesa. Brest ima atraktivno linijo debla, kar ga dela zelo zanimivega in drugačnega. In rad imam drevesa z drugačnim karakterjem! Prvotna ideja je bila nagniti drevo proti levi in ga tako uravnovesiti, toda podrobnejša analiza je razkrila šibko vejo, ki naj bi postala nov vrh.


So I came forward with another idea, very similar to the first one, but with other branches in the design. And also the position will stay more or less the same as it is in the training pot. This was my idea:

Potreboval sem torej drugačno idejo, ki pa je bila zelo podobna prvi a z drugimi vejami v dizajnu. In pozicija bo ostala bolj ali manj enaka, kot je zdaj v trening posodi. To je bila moja ideja:


So, the cutting started, I wired primary branches and set them into position. And the future bonsai started to emerge!

Rezanje se je začelo, ožičil sem primarne veje in jih postavil v pozicijo. In bodoči bonsaj se je začel kazati!



I like all the lines in trunk and branches, elegant and very dynamic character of the tree! I am looking forward to developing this tree into a nice bonsai! 

Všeč so mi vse linije debla in vej, elegantni in zelo dinamičen karakter drevesa! Veselim se razvoja tega bonsaja!

ponedeljek, 19. december 2016

SEASON 2016

Every year, hundreds of trees of all shapes and sizes go through our atelier. This year we lay hands on close to 300 trees, and I didn't count all the trees used for beginner's courses. All this work wouldn't be done without help of graduate Tora student Gašper Gabrijel. This album shows only a minor number of trees we worked on this season...

Vsako leto gre skozi naš atelje na stotine dreves vseh oblik in velikosti. Letos smo delali na blizu 300 drevesih in v to niso všteta tista, ki smo jih oblikovali na tečjih za začetnike. Vse to delo brez Gašperja ne bi bilo mogoče. V albumu je le manjše število dreves, na katerih smo letos delali ...


ponedeljek, 05. december 2016

TAŠKAR

Meanwhile, a lot of trees were styled in our studio, new and old students worked on their projects and enjoyed in Tora International Bonsai School environment. This is a story about one of the many projects, story about Juniper from Sašo Taškar's collection. Sašo is a professional gardener, so he has access to the vast amount of garden material. Of course not all material is suitable for bonsai, but sometimes he finds some old plants which are not interesting for owners anymore, but they have a lot of character and are good for bonsai. This Juniperus virginiana came in to atelier as a big green bush two years after it was collected in an urban environment.

Kar nekaj dreves smo oblikovali med tem v našem studiju, novi in stari člani šole so delali na svojih projektih in uživali v okolju šole Tora. To je zgodba enega od mnogih projektov, zgodba o brinu iz zbirke Saša Taškarja. Sašo je profesionalni vrtnar, tako da ima dostop do skoraj neomejene količine vrtnega materijala. Seveda ni ves primeren za bonsaj, toda tu in tam naleti na staro drevo, ki za lastnika ni več zanimivo, toda ima veliko karakterja in je primerno za bonsaj. Ta virginijski brin je v atelje prispel kot velik zelen grm dve leti po tem, ko je bil izkopan.

Juniperus virginiana as arrived to the atelier in September 2016

The big problem for almost all beginners is to see a bonsai in such a bush. Also Sašo came to me with a question: "Can we do something out of this?" After a few second of observation I replied: "Of course we can!" How I knew, that a bonsai is hiding in this bush? I saw some interesting lines, tapering and suitable branches. More than enough that I knew we can make a good tree out of this material. This ability one can develop only with experience, with work on many trees and of course with some talent. Then, with time, one can see more and more solutions in the starting material. But in this case Sašo trusted me all the decisions.

Videti bonsaj v takšnem grmu, je velika težava za skoraj vse začetnike. Tudi Sašo je najprej vprašal: " A lahko iz tega grma kaj naredimo?" Po nekaj sekundah analize drevesa sem odvrnil: " Seveda lahko!" Kako sem vedel, da se v tem grmu skriva bonsaj? Videl sem nekaj zanimivih linij, ožanje in primerne veje. Več kot dovolj, da sem vedel, da lahko iz tega materiala napravimo dober bonsaj. To sposobnost se da razviti samo z izkušnjami, z delom na mnogih drevesih in seveda z malo talenta. S časoma potem v začetnem materijalu vidiš več in več rešitev. Toda v tem primeru mi je Sašo zaupal vse odločitve.

This will be the future front ... Before the works started

So, first we decided which side is best for front and cut all redundant branches. Soon enough, it was clear, that the left side of the crown, the secondary trunk must go. There were no suitable branches, and also two trunks were too similar. So we decided to go with simple, classical tree. 

Najprej smo se odločili, katera stran je boljša za prednjo in odrezali vse odvečne veje. Kar kmalu je bilo jasno, da se bomo morali znebiti leve strani, drugega debla. Tam ni bilo primernih vej, pa tudi obe debli sta si bili preveč podobni po debelini. Odločili smo se, da bomo oblikovali enostavno, klasično drevo.

After we cut all redudant branches the interesting lines were more visible

Sašo then worked on deadwood, wiring took another three or four sessions in TORA atelier, but finally the work was done and the styling begins. The result is a nice compact tree with a lot of dynamic. 

Sašo je potem delal na mrtvem lesu, žičenje je opravil v naslednjih treh ali štirih seansah šole, končno je bilo delo opravljeno in oblikovanje se je lahko začelo. Rezultat je simpatično kompaktno drevo s kar nekaj dinamike.

Sašo started with work on dead-wood

Wiring took one ...

twoo ...

three workshop sessions, before the styling took part

The result studied by some TORA student

The bottom left jin will be drastically shortened in the near future, some deadwood will be added on the trunk, crown will gain much more definition. And of course, the tree will be repoted in to bonsai pot. But the major work has been done, we set the future of this tree. Now is Sašo's turn to keep this tree nice and happy and in two or three seasons it can be show-ready!

Spornji levi džin bo v bližnji prihodnosti precej zmanjšan, neka jmrtvega lesa bo dodanega na deblu, krošnja pa bo pridobila na definiciji. In seveda, drevo bo presajeno v bonsajsko posodo. Toda glavno delo je opravljeno, drevesu smo določili prihodnost. Zdaj je Sašova naloga, da drevo pravilno vzdržuje in v dveh do treh sezonah je že lahko primerno za razstavo!

Juniperus virginiana, December 2016

before/after

torek, 11. oktober 2016

ITO

In the relationship between master and disciple there is always a moment when this relationship is not one-way only anymore. Instead of that, it becames a two-way relationship, a mutual growth of both: master and his student. I found some 'masters' hard to admit that. Gašper came to Tora international school some four years ago, and started an apprentice-program a year later. He is really talented and in only two years time he completed the program. He continues to work in my atelier, but he is now more like a partner than a student. Can I still teach him something? Probably, but as I wrote before, now we can benefit both from this relationship.     

V odnosu med mojstrom in učencem vedno pride do trenutka, ko odnos ni več le enosmeren. Postane dvosmeren, skupna rast obeh: učitelja in študenta. Veliko 'mojstrov' to težko prizna. Gašper je v Toro prišel pred kakšnimi štirimi leti, vajeniški program pa začel leto kasneje. Je izjemen talent in program je končal že v dveh letih. Še vedno dela v ateljeju, toda zdaj je bolj partner kot študent. Ga še vedno lahko česa naučim? Verjetno, toda, kot sem napisal že zgoraj, zdaj lahko imava od najinega odnosa koristi oba.


Of course I don't trust my best trees to everyone. But Gašper gradually climbed up on that ladder of trust, his works were always exactly as I expected, so now It was time for the ultimate test: I trusted him a Shimpaku from my personal collection.

Seveda svojih najboljših dreves ne zaupam kar vsakemu. Toda Gašper se je počasi vzpenjal po lestvici tega zaupanja, njegovi izdelki so bili vedno točno taki, kot sem pričakoval. Zdaj je prišel čas za največji test: zaupal sem mu brin iz moje osebne zbirke.
This Shimpaku came to my collection with the help of friend Piotr Czerniachowski, who imported it from Japan. In spring 2012 it finally arrived in my garden.

Ta brin je v mojo zbirko prišel s pomočjo prijatelja Piotra Czerniachowskega, ki ga je uvozil z Japonske. Spomladi 2012 je končno prispel v moj vrt.

Shimpaku as arrived to atelier, April 2012

After a year of acclimatization, in that year it reacted extremely well, I started to work. And already after first styling it looked great.

Po letu aklimatizacije, v katerem je reagiral izjemno dobro, sem začel z delom. In že po prvem oblikovanju je izgledal odlično.

After one year of acclimatization it reacted good, April 2013

After first styling, April 2013

In Januar 2014 I prepared it for Noelanders trophy, and exhibited it in one of the biggest European show.

Januarja 2014 sem ga pripravil za Noelanders trophy in ga razstavil na eni največjih evropskih razstav.




Shimpaku at Noelanders trophy, January 2014

After repoting in spring 2015 the problems started. First one of the small branches at bottom crown died, next year two more branches died further up the tree. Dyeing of the branches was a result of a combination of two reasons: too much green mass on grafted branches, so the live veins couldn't support it anymore, and the bark beetle. The latest, so the bark beetle was far more dangerous. But luckily we found it soon enough and treated it with insecticide. 

Po presajanju spomladi 2015 so se začele težave. Najprej je odmrla manjša veja v spodnji krošnjici, naslednje leto še dve višje na drevesu. Vzrok odmiranja vej je bila kombinacija dveh stvari: preveč zelene mase na cepljenih vejah, tako da je žive vene niso mogle več hraniti, in podlubnik. Hrošček je bil seveda veliko nevarnejši. Na srečo smo ga odkrili dovolj zgodaj in drevo tretirali z insekticidom.

Traces of bark beetle on the dead branch ...

Now, with all problems solved (hopefully) the tree was ready for wiring again. I trusted this job to Gašper. He did it slowly but surely :-) and in the few weeks he completed the job:

Potem, ko so bili vsi problemi rešeni (upajmo vsaj), je bilo drevo pripravljeno za novo žičenje. Delo sem zaupal Gašperju; opravil ga je počasi a zanesljivo :-) in ga dokončal v nekaj tednih:

Shimpaku before wiring, September 2016

Gašper started to work in late summer heat ...

And finished in early fall cold :-)

Shimpaku after wiring and cleaning. Superb work by Gašper!


Yes, he did a superb job again! The Shimpaku called Mama is shining again, and Gašer - he passed the ultimate test with honors!

Da, spet je opravil sijajno delo! Brin imenovan Mama spet blesti in Gašper - največji test je opravil z odliko!