ponedeljek, 29. oktober 2012

ERD

I spent the weekend in Erd near Budapest, I exhibited one tree at small but very high-quality exhibition organized by friends from Marczika bonsai studio. Very good show, very good place in the renovated gallery in Erd with excellent lighting and high quality trees: this was a nice weekend. Demonstrators were Vaclav Novak, Milan Karpišek, Adriano Bonini and Sandor Papp. How much effort, work, resources and time is needed to organize such an event can only know someone who has  already organized something like this by himself. Therefore, András, Sándor and Bálint - congratulations again!
 
Konec tedna sem preživel v Erdu blizu Budimpešte, razstavljal sem na manjši a zelo kvalitetni razstavi v organizaciji prijateljev iz studija Marczika. Zelo dobra razstava, zelo dober prostor v obnovljeni galeriji v Erdu z odlično osvetlitvijo, in visoka kvaliteta dreves, za mano je lep konec tedna. Demonstrirali so Vaclav Novak, Milan Karpišek, Adriano Bonini in Sandor Papp. Koliko truda, dela, sredstev in časa je potrebnih za organizacijo takšnega dogodka lahko ve samo nekdo, ki je kaj takega že organiziral sam. Zato András, Bálint in Sándor čestitke še enkrat!
 
Talking with old friends is always one of the best parts of the exhibition ...
Pogovor s starimi prijatelji je vedno boljši del razstave ...
 
Sandor Papp (with a girlfriend) is one of the three guys, who organized this great event
Sandor Papp (s prijateljico) je eden od trojice, ki je poskrbela za vrhunsko organizacijo
 
Renewed gallery in Erd hosted some 40 great bonsai trees
Obnovljena galerija v Erdu je gostila približno 40 vrhunskih bonsajev
 
For me one of the best in the exhibition - white pine by Sándor Papp
Zame eno najboljših dreves na razstavi - beli bor Sandorja Pappa
 
Larch by Vaclav Novak also impressed me
Navdušil me je tudi macesen Vaclava Novaka
 
Nik also represented Slovenia on the exhibition - here you can see Rozman father and son in the discussion about Nick juniper ...
Slovenske barve je na razstavi zastopal tudi Nik - tule oče in sin Rozman v razpravi o razstavljenem Nikovem brinu ...
 
Just some details ...
Še dve podrobnosti ...
 
PS: When I came home, I was greeted by destruction in the courtyard: magnolia has crashed under the weight of snow and crashed on the shelves. Luckily this time I was careful and I removed bonsai trees before departure ... It was close!
 
P.S.: Ko sem prišel domov, me je na dvorišču pričakalo razdejanje: magnolija se je zrušila pod težo snega in zgrmela na police. Na srečo sem bil tokrat previden in sem bonsaje izpod drevesa umaknil že pred odhodom ... Tokrat je šlo za las!
 
 


četrtek, 25. oktober 2012

DELAVNICA IN PREDAVANJE

Dejan brought  pine to the atelier, we work on this tree already three years. We removed all the raffia and plastic tape from the tree, anchor wire was replaced with an ordinary wire in places where it was necessary. We refined one jin, cut some needles and prepared the tree for the winter.

Dejan je v atelje prinesel bor, na katerem delava že tretje leto. Z drevesa sva odstranila vso rafijo in plastične trakove, sidrne žice pa zamenjala z navito žico, tam kjer je bilo to sploh še potrebno. Dodelala en džin, razredčila krošnjo in drevo pripravila na prezimovanje.Bad nebari remains the main problem of this tree, we'll try to improve it in the spring at re-poting. During the summer  pine reacted with slightly longer needles (because of the good care) and this going to be Dejan challenge - in two seasons he will try to put crown back in balance so that all needles will be about the same length. So the form and definition of the tree wil be balanced again.

Glavni problem tega drevesa ostaja slab nebari, ki ga bova z Dejanom skušala vsaj nekoliko izboljšati spomladi ob presajanju. Bor je čez poletje na dobro oskrbo odreagiral z nekoliko daljšimi iglicami in tudi to bo za Dejana izziv - da v dveh sezonah v krošnji spet vzpostavi ravnovesje in bodo vse iglice približno enako dolge. Tako bo tudi forma drevesa veliko bolj skladna in zdefinirana.  

In the afternoon we carried out a very interesting lecture. I lectured on the over-wintering, Matej presented his impressions of one month training in Japan in a very picturesque manner. He presented his feelings and also some new skills, which he learned in the Aichi-en nursery in Nagoya.

Popoldne smo v okviru Tore izvedli še zelo zanimivo predavanje. Jaz sem predaval o prezimovanju dreves, Matej pa je na zelo slikovit način predstavil svoje vtise z enomesečnega šolanja na Japonskem. Predstavil nam je svoje občutke in tudi nekaj novega znanja, ki ga je pridobil v drevesnici Aiči-en v Nagoji.
Since the response was very good, Tora school will organize similar courses also in the future.

Ker je bil odziv zelo dober, bomo v šoli Tora tudi v prihodnje še organizirali podobna predavanja.

torek, 23. oktober 2012

JAMADORI

These days we are enjoying the exceptional weather. I used every spare moment to hike in the mountains, where I enjoyed the breathtaking views: valleys covered with white sea of clouds, the peaks of the Alps are covered with the first snow, larches are pure gold, above all this deep blue sky. Of course I also take advantage of good weather for searching for yamadori and some trees enrich my collection. I hate posting pictures of fresh yamadoris because you never know whether the tree decided to participate or not. This time I'll make an exception - this beech has not yet been touched by no hand, but it is practically finished bonsai :-) Perfect naturalistic style ;-) Well, if it will come to life in the spring, we'll start the path towards true bonsai. But style of this tree will not be questioned - it is born han-kengai!

Te dni uživamo v izjemnem vremenu. Vsak prosti trenutek sem izkoristil za pohajkovanje v visokogorju, kjer so razgledi dih jemajoči: doline pokrite z belim morjem megle, vrhovi Alp so pokriti s prvim snegom, macesni zlatijo, zgoraj pa se bohoti globoko modro nebo. Seveda sem lepo vreme izkoristil tudi za iskanje jamadorijev in nekaj dreves je obogatilo mojo zbirko. Slik jamadorijev nerad objavljam, ker človek nikoli ne ve, ali se bo drevo odločilo sodelovati ali ne. Tokrat bom napravil izjemo - te bukve se še ni dotaknila nobena roka, pa je že praktično dokončan bonsaj :-) Popoln naturalističen slog ;-) No ja, če bo spomladi oživela, bova začela pot k pravemu bonsaju. Res pa je, da pri tem drevesu slog oblikovanja ne bo vprašljiv - rojena polkaskada!
 

Detail of ancient trunk
 
 
P.S.: Don't forget tommorow's lecture!
 
P.S.: Ne pozabite na jutrišnje predavanje!
 
 
 

četrtek, 18. oktober 2012

PREDAVANJE

This time regular weekly workshop of the Tora group passed in the laid-back atmosphere, first we listened with interest about Raje's adventures in Brazil, where he was part of the crew of his wife Ruth: she competed at Jungle Marathon:
 
Tokratna redna tedenska delavnica skupine Tora je minila v ležernem vzdušju; najprej smo z zanimanjem poslušali Rajetove dogodivščine iz Brazilije, kjer je na Jungle maratonu spremljal Ruth:
 
 
Despite of the work on the trees we did not miss a single detail ...
 
Kljub delu na drevesih nismo izpustili nobene podrobnosti ...
 
 
Janez continued with his work on dead-wood on mugo pine:
 
Janez je nadaljeval delo na suhem lesu svojega ruševja:
 
 
Miha cut off all the wire on the spruce with great nebari and tappering, he prepared it for next steps:
 
Miha je razžičil smreko z odličnim nebarijem in ožanjem, ter jo pripravil na nadaljevanje dela:
 
 
Tomaž helped me to work on juniper, it started it's way in to bonsai last year:
 
Tomaž mi je pomagal na brinu, ki je svojo bonsajistično pot začel  že lani:
 
 
From his rich treasury of yamadoris Matej brought a great mugo pine with a lot of movement and natural dead wood:
 
Matej pa je iz svoje bogate zakladnice jamadorijev na delavnico prinesel odlično ruševje z ogromno gibanja in naravnega suhega lesa:
 

 
Quality of trees at the workshops of the Tora group is at an enviable level. We are not in a hurry, in the first place, the survival of the tree matters. Step by step. This is a school. We are facing a long winter now and the trees will slowly get the form until the spring, some of them will be also prepared for the exhibitions. But in the next few years you can expect masterpieces from the Tora studio!
 
Kakovost dreves na delavnicah skupine Tora je na zavidljivi ravni. Z obdelavo se nam nikamor ne mudi, na prvem mestu je preživetje drevesa. Korak za korakom. To je šola. Pred nami je dolga zima in drevesa bodo do spomladi počasi dobivala obliko, kakšno bo do spomladi tudi dokončno pripravljeno na razstave. Seveda pa lahko prave mojstrovine iz ateljeja Tora pričakujemo v nekaj prihodnjih letih!
 
P.S.: Do not miss: On Wednesday, 24 October, at the regular weekly Tora workshops, we will prepare two lectures: Matej will present his impressions from a one-month training in Japan, Tomaž will briefly lectured on how to winter bonsai. Start of lectures at 18.00 in Reš nursery. Admission is 5 euros. For all information please contact tora.bonsai@gmail.com or call 041 241224 . WELCOME!
 
P.S.: Nikakor ne smete zamuditi: V sredo, 24. oktobra, bomo v okviru rednih tedenskih delavnic šole Tora izvedli dve predavanji: Matej bo predstavil svoje vtise z enomesečnega šolanja na Japonskem, Tomaž pa na kratko predaval o prezimovanju bonsajev. Začetek predavanj ob 18.00 v predavalnici vrtnarije Reš. Vstopnina je 5 eur. Za vse informacije pišite na tora.bonsai@gmail.com ali pokličite 041 241224. VABLJENI!!!

petek, 12. oktober 2012

TA VISOKI

Work on this juniper started almost exactly a year ago. This is one of Tomaž's many junipers, urban yamadoris. One option was to create a tree from the first right branch. But because Tomaž wanted a tall tree, we changed the plan. In the first phase we only bend the first branch.
 
Delo na tem brinu sva s Tomažem začela skoraj natančno pred letom dni. Gre za enega njegovih številnih brinov, urbanih jamadorijev. Ena od možnosti za oblikovenje, ki se je ponujala, je bila oblikovati drevo samo iz prve desne veje. Toda, ker si je Tomaž želel visoko drevo, sva načrt spremenila. V prvi fazi sva skrivila le prvo vejo.
 
September 2011: there was an option to create a tree from one branch
 
Yesterday we completed the job. Tomaž did all the wiring at home, in the studio we've just shaped the crown and refined a few little things.
 
Včeraj sva dokončala oblikovanje. Tomaž je doma že prej brin do konca ožičil, v ateljeju sva ga le oblikovala in dodelala še nekaj malenkosti.
 
 
 
October 2012: end of first phase
 
 
The tree has a beautiful nebari and in the first part has a nice tapering, so the bottom half of the tree looks old and is OK. The problem is in the upper part, which is apparently much younger than the bottom. In fact, too younger. We'll try to solve this problem in the future with a slightly richer crown in the upper part, which will hide the thin line of the trunk. Of course, there is still a lot of work on dead wood and first of all finding suitable pot!
 
Drevo ima lep nebari in v prvem delu zelo dobro ožanje, skratka spodnja polovica drevesa zgleda staro in je OK. Problem je v zgornjem delu, ki je že na videz veliko mlajši od spodnjega. V bistvu preveč. Težavo bova v prihodnje skušala rešiti z nekoliko bogatejšo krošnjo v zgornjem delu, ki bo skrila tanko linijo debla. Tomaža seveda čaka še veliko dela na suhem lesu in iskanje primerne posode! 

četrtek, 11. oktober 2012

SREDE

Last night was busy in atelier again. Yes, we moved in again, evenings are already too cold for the fingers ... Tomaž, Roland, Matej and Janez came to the regular weekly workshop, we enjoyed good music, company and trees. In the end we were a bit philosophical on how to save the world ...
 
Sinoči je bilo v ateljeju spet živahno. Da preselili smo se spet noter, večeri so postali prehladni za prste ... Tomaž, Roland, Matej in Janez so prišli na redno tedensko delavnico, uživali smo v dobri glasbi, družbi in drevesih. Na koncu smo še malce pofilozofirali o tem, kako rešiti svet ...
 
 
Janez worked on one of his excellent mugo-pines, this one has a lot of dead-wood and this will be the main focus point of future bonsai.
 
Janez je delal na enem od svojih odličnih mugotov, ta ima veliko suhega lesa, ki bo na koncu osrednja točka bonsaja.
 
 
Roland worked on juniper, the biggest problem now will be how to put a suddenly small tree in a suitable small container. Step by step!
 
Roland je brkljal po brinu, največja težava bo zdaj naenkrat majhno drevo spraviti v primerno majhno posodo. Korak za korakom!
 
 
Matej has brought an elegant red pine with an impressive line. We did a detailed analysis of tree:
 
Matej je prinesel elegantni rdeči bor z izrazito linijo. Sledila je natančna analiza:
 

 
Then work on the tree folowed. Matej alongated the line up, and ended the tree with minimal crown. In the first step he was not dealing with the details, that will be done later. As well as defining the crown and everything else. For now, he just set the path of development.
 
Potem pa delo na drevesu. Matej je linijo potegnil navzgor, drevo zaokrožil z minimalistično krošnjo. Pri prvi obdelavi se ni ubadal z detajli, ti pridejo na vrsto kasneje. Kot tudi definiranje krošnje in vsega ostalega. Za zdaj je le postavljena smer razvoja.
 P.S.: On Wednesday 25th October  Matej will prepared the lecture about his experiences in Japan. Admission will be symbolic, welcome!

P.S.: V sredo 25. oktobra bo Matej v Tori predaval o svojih izkušnjah na Japonskem. Vstopnina bo simbolična, vabljeni!

ponedeljek, 08. oktober 2012

ŠE EDEN

I am not complaining, but working bonsai-days are taking place one after another :-) ! In Tuesday we met at weekly workshop in Tora group. This time we analyzed a lot and we searched for solutions at Roland's black pine and at Matej's red pine. Detailed analysis set a first steps, which will be done at appropriate time.
 
Bonsajistično delavni dnevi se kar vrstijo, se nič ne pritožujem :-) ! V torek smo se srečali na redni tedenski delavnici v skupini Tora, tokrat smo veliko analizirali in iskali rešitve za Rolandov črni in Matejev rdeči bor. Podrobne analize so nakazale prve korake, ki jih bomo napravili ob primernem času.


In Wednesday Maurizio, international student from across the border, came in to shop. He proved that he knows how to implemented theory in to practical work. We worked on his little Larix and Maurizio was preparing for workshop with Melloni.
 
V sredo se je v delavnici oglasil Maurizio. Mednarodni študent iz zamejstva :-)! Dokazal je, da zna teorijo dobro preliti tudi v prakso, obdelala sva njegov macesenček in se pripravila na delavnico z Mellonijem.

 
In Friday Miha came by, we made another step at his Taxus. This is his first bonsai, he taking care of it for almost one year now.
 
V petek je bil tu Miha, na tisi, ki je njegov prvi bonsaj in na katerem že slabo leto spoznava radosti te umetnosti, sva napravila še en korak naprej.


For the weekend in Slovenian bonsai club we hosted Italian-German artist Andrea Melloni. There are a few artists that I can feel like a felt Andrea - we have almost identical views at bonsai, and also very similar style. Andrea will be guest of my shop too! In Sunday I assisted him at demonstration for club members. We worked at my juniper. Maybe our style are so similar because we are directors of Progetto Futuro schools in Germany and Slovenia :-)
 
Konec tedna pa smo v okviru Slovenskega bonsaj kluba gostili še italijansko-nemškega bonsajista Andreo Mellonija. Malo je bonsajistov, ki jih tako začutim, kot sem njega: imava praktično identične poglede na bonsajizem, tudi podoben slog. Andrea bo gotovo še gost tudi v moji delavnici. V nedeljo sem mu asistiral na demonstraciji na mojem brinu pred člani SBK; morda sta najina pogleda tako podobna tudi zato, ker sva nosilca podružnic šole Progetto Futuro :-)

 ponedeljek, 01. oktober 2012

TEDEN

This was a busy bonsai-week: in Thursday we met at weekly workshop of Tora group and we say goodbye to Rajko, who is traveling to Brazil for new adventure. Before he went away, he helped to explain dead wood technique - Tomaž was his student.
 
Bonsajsko bogat teden je za mano: v četrtek smo se na redni tedenski delavnici skupine Tora poslovili od Rajkota, ki je odšel v Brazilijo, novim ekstremnim dogodivščinam na proti. Še prej je Rajko pomagal pri razlaganju tehnike ustvarjanja mrtvega lesa - lekcijo je vzel Tomaž.
 
 
The other Tomaž was working on his juniper; we continued the work on the tree also in Friday, first faze will be completed this week, so we'll show the result then.
 
Drugi Tomaž je delal na svojem brinu, z delom sva nadaljevala tudi v petek, prva faza bo dokončana ta teden, tako da rezultat kmalu pokažemo.
 
 
Miha enjoyed at his black pine.
 
Miha pa je užival na zanimivem črnem boru.
 
 
Then Matej came by, and he got a nice present from Miha for a diploma!
 
Potem se je oglasil še Matej, ki je za darilo za diplomo od Mihe prejel lepega jurčka!
 
 
In Saturday Darjan from Križevec came to the atelier for basic workshop. We worked on Larix, Darjan learned basic techniques.
 
V soboto se je na tečaju oglasil Darjan iz Križevec. Delala sva na dobrem macesnu, Darjan pa je osvojil osnove.
 
 
In Sunday I exhibited one tree at a club exhibition in Gorizia. As I said many times - one can learn from anybody - this time Luca Bragazzi prepared a very interesting lecture about how to help the trees in the time of climate changes and extreme temperatures. If everything goes right, then Luca will soon be at Tora atelier!
 
V nedeljo sem razstavljal v Gorici v Italiji. In spet sem dobil novo potrdilo, da se lahko od vsakega kaj naučiš - tokrat je zelo zanimivo in poučno predavanje pripravil Luca Bragazzi. Tema, kako pomagati drevesom v času podnebnih sprememb in ekstremnih temperaturnih razlik, je bila zelo aktualna! Če bo vse po sreči, bo Luca kmalu gost mojega ateljeja.