četrtek, 28. april 2011

PO PICO V NOVO GORICO

On invitation of Nova Gorica students club we were there presenting bonsaism. A lecture and demo on easy, simple material. My students Natasha and Miha were performing infront of audience for the first time. They will use this experience in the future for sure. Working on tree when people are watching you and under pression is totally different from working in peace at home. But they both did a good job. And we even get the icecream!

Na povabilo Kluba goriških študentov smo v Novi Gorici predstavljali bonsaizem. Predavanje in manjša demonstracija na enostavnem materijalu. Z mano sta bila Nataša in Miha, ki sta prvič nastopila pred večjo skupino ljudi in jima bo takšna izkušnja prišla še kako prav. Delati, ko ti drugi gledajo pod prste in pod pritiskom, je nekaj povsem drugega kot v miru doma. Ampak sta se izkazala. Pa še na sladoled smo šli!petek, 22. april 2011

CIRKUS

Yesterday was a complete circus. In the morning Roman was attending a basic workshop which his wife gave to him as a gift. He returned home with nice Chamaecyparis. Me and Tomaz were finishing Tomaz's Chamaecyparis in the afternoon in Ljubljana. Meanwhile I forgot my computer at Raje's place and had to return to pick it up.

Včeraj je bil cel cirkus! Dopoldne je Roman opravil tečaj za začetnike, ki ga mu je podarila žena; domov je odšel z lepo pacipreso. S Tomažem sva delo na njegovi dokončala popoldne v Ljubljani. Vmes sem pozabil računalnik pri Rajetu in se moral vrniti ponj.


Little Prunus is in full bloom!

Pa mala rešelika je v polnem cvetu!And circus in the evening. The real one. After I don't know how many years me and my son Jakob went to watch a circus. Jakob enjoyed clowns, I was enjoying artists. A nice end of the day!

Zvečer pa še cirkus. Tapravi. Po nevemkoliko letih sva si ga privoščila z Jakobom. Jakob je užival ob predstavah klovnov, jaz ob predstavah artistk. Lep konec dneva!


ponedeljek, 18. april 2011

BONSAI SLOVAKIA 2011


It was a wonderful weekend in Nitra, Slovakia. Olena and Vladimir Ondrejčik showed once again how great hosts they are. They organized exhibition Bonsai Slovakia for 14th time and invited bonsaists from all over the world. Bonsai Slovakia is more then ordinary exhibition, it is gathering of friends and exploring tastes. I am glad that I was part of this for second time; me and Raje were demonstrating in Friday.

Za mano je čudovit konec tedna v Nitri na Slovaškem. Olena in Vladimir Ondrejčik sta znova dokazala, da sta izjemna gostitelja. Že 14-ič sta organizirala razstavo Bonsai Slovakia in nanjo povabila bonsajiste z vsega sveta. Bonsai Slovakia je več kot običajna razstava, je druženje prijateljev in raziskovanje okusov. Vesel sem, da sem bil lahko že drugič del te družbe; z Rajetom sva demonstrirala v petek.


Nitra still has some socialistic wounds, but here and there you can find some pearl from the past. Fortified Basilica on the hill in old town is one of them. The interior is beautifully decorated, the true feast for the eyes and soul.

Nitri se še poznajo socialistične rane, toda tu in tam se le najde tudi kakšen biser iz preteklosti. Eden teh je gotovo utrjena bazilika na hribu v starem delu mesta. Notranjost je čudovito okrašena, prava paša za oči in dušo.

Me and Raje were representing Slovenia. There were also bonsaists from Slovakia, Venezuela, Colombia, Poland, Brazilia, Denmark, Lithuania, UK and more. We were on stage in Friday, together with Corin Tomlinson from UK and nice couple from Poland - Jaczek & Marta Pietakiewicz. Interview with Corin, the son of well-known Harry Tomlinson, you have one of his books for sure, will be published in next Literati. We were enjoying the demonstration and we were satisfied with result.

Z Rajetom sva torej na razstavi predstavljala Slovenijo. Tu so bili še bonsajisti iz Slovaške, Venezuele, Kolumbije, Poljske, Brazilije, Danske, Litve, Velike Britanije pa še koga sem najbrž pozabil. Z Rajetom sva si v petek delila oder s Corinom Tomlinsonom iz Velike Britanije in simpatičnim zakonskim parom Jaczek & Marta Pietakiewicz iz Poljske. Intervju s Corinom Tomlinsonom, sinom znanega Harryja Tomlinsona, gotovo imate kakšno od njegovih knjig, bo objavljen v naslednji številki Literata. Midva sva uživala, z rezultatom demonstracije sva bila zadovoljna."Are you serious?!"
"Saj ne misliš resno!?"Many demos are one of the attraction of exhibition in Nitra. You can see many different demonstrators, with many different styles, materials, knowledge. Unfortunately, the audience is a bit too reserved and there is no real interaction. So more time is left for the work! We missed Thursday demonstrations, but here are all others:

Prav številne demonstracije so ena od privlačnosti razstave v Nitri. Na odru se zvrstijo različni demonstratorji z različnimi slogi, materijali, znanjem. Žal je publika nekoliko preveč zadržana in ni prave interakcije. Je pa zato več časa za delo! Žal sva z Rajetom zamudila četrtkove demonstracije, zato pa so tu ostali:


Karim Alfaro,Venezuela

Exhibition is open for all, there is no selection. So, you can see beginners-trees, but also some masterpieces. All together more then 300 trees. Everybody can find something for himself ...

Razstava je odprta za vse, brez selekcije. Zato so na ogled drevesa začetnikov, pa tudi mojstrovine. Vsega skupaj več kot 300 dreves! Vsak najde kaj zase ...


Pinus sylvestris by Corin Tomlinson
Rdeči bor Corina Tomlinsona

Even though without table - the best tree of exhibition was this Olea europea by Jana Jandaskova
Čeprav slabo predstavljena (brez mizice in spremljevalne rastline) je bila za najboljše drevo izbrana oljka Jane Jandaskove


Pinus penthafylla by Piotr Cherniakowski was also awarded
Nagrajen je bil tudi beli bor Piotra CherniakowskegaEven suiseki-lovers find something for themselves.

Na svoj račun so prišli tudi ljubitelji suisekijev.
Bonsai Slovakia is also about pots, a lot of beautiful pots and above all tea. Magic evening in tea-house of Ondrejčik family is always something special ...

Bonsa Slovakia pa so tudi posode, veliko lepih posod in predvsem čaj. Čarobni večer v čajnici Ondrejčikovih je vedno nekaj posebnega ...


Olena, Vladimir and all new and old friends - thank you again for wonderful weekend!

Olena, Vladimir in vsi novi in stari prijatelji, še enkrat hvala za čudovit konec tedna!

sreda, 13. april 2011

RDEČI

Dejan was intending a basic course a year ago, now he was back to re-pot his little spruce. So, Dejan has passed a test - he was taking care of a tree successfully for one year! Now is time for buying a better material. To my great joy he buy a red pine ;-)! In Monday small group of my students gathered together at my place (desperately need a bigger working place!). Natasha and Joze helped Dejan with work on his pine. All three together were cutting needles, but the job was not done until dusk. This was one really bushy pine! We have only enough time left to wire the first branch.

Dejan je bil na začetnem tečaju pred letom dni, zdaj se je z smrekico s tistega tečaja oglasil za presajanje. Dejan je torej opravil test - eno leto je uspešno skrbel za drevo! Čas za nakup boljšega materijala. Na moje veliko veselje se je odločil za rdeči bor ;-) ! V ponedeljek se je pri meni zbrala četica učencev (definitivno potrebujem večjo delavnico!). Dejanu sta se pri delu na njegovem boru pridružila še Nataša in Jože. Trije so se spravili na čiščenje iglic, a ga do mraka komaj spravili v red. Tako zelo zaraščenega bora že dolgo nisem videl! Le še za ožičenje prve veje nam je ostal čas.


Dejan and me continued the work in Tuesday evening and finished it in three more hours. In between we listened to comments like we ruined the nice tree, but in the end this comments disappeared ... Dejan is now a happy owner of first good bonsai! If the tree had a nice nebari, then it would be a great one. But nevertheless the makeover is outstanding.  

Z Dejanom sva potem delo nadaljevala v torek zvečer in v treh urah dokončala delo. Vmes sva sicer poslušala pripombe, da sva prej lepo drevo uničila, a na koncu teh pripomb seveda ni bilo več. Dejan se lahko veseli svojega prvega resnejšega bonsaja! Če bi drevo imelo še spodoben nebari, potem mu pravzaprav ne bi manjkalo nič več. A kljub temu je preobrazba izjemna. 

Before ... 
After

Today it was time for yamadori-hunting. Tomorrow me and Raje will be traveling to Nitra, Slovakia, we are invited there as demonstrators.

Danes je bil čas za lov na jamadorije. Jutri sva z Rajetom na poti v Nitro, na Slovaško, kjer bova nastopila kot demonstratorja.