petek, 21. september 2012

DIPLOMANT

Sometimes there is a tree in the garden, which will not get awards. But it is a challenge, how to take the best out of it. I am dealing with this juniper for quite some time. Nebari and the lower part is OK, but then there is a long, fat branch with green mass far away. Last year I split the branch and because juniper didn't complain about it, I continued with the work. First faze is now completed, the silhouette is now visible. In the background there is still a back-up branch, also the wooden wedges which help me to curve the trunk, will remain on the tree for some time. Now searching for the right pot is on.
 
Včasih se v vrtu najde tudi drevo, ki verjetno nikoli ne bo pobiralo nagrad. A predstavlja izziv, kako iz njega izvleči največ. S tem kitajskim brinom se ukvarjam že nekaj časa. Nebari in spodnji del je OK, potem pa dolga ravna, debela veja z zelenjem še bolj daleč stran. Lani sem debelo vejo razcepil, in ker se brin ni pritoževal, sva letos nadaljevala. Prva faza je končana, obris bodočega drevesa se vidi. V ozadju je še vedno rezervna veja, tudi zagozde, s katerimi sem ukrivil deblo, bodo še kar nekaj časa na drevesu. Zdaj pride na vrsto iskanje posode.This will be unusual, dramatic tree. Maybe someone will like it ;-)
 
To bo nenavadno, dramatično drevo. Mogoče pa bo komu le všeč ;-)
 
I finished my work on the tree at weekly workshop of Tora group. The main subject of yesterday workshop was analysis of Rajko's juniper. We talked about every option and comment how and why. And we learned something new again!
 
Brin sem dokončal na redni tedenski delavnici skupijne Tora. Včerajšnja glavna tema srečanja je bila analiza Rajkotovega brina. Predebatirali smo vsako možnost, razložili kako in zakaj, in se spet nekaj naučili!


 
 
P.S.: Matej, congratulations to the degrees
 
P.S.: Matej, čestitke za diplomo!

ponedeljek, 17. september 2012

ČETRTEK

Autumn silently came to the garden, morning mist from the fog, trees are slowly preparing themselves for the winter ...

Jesen je tiho prišla v vrt, jutranje pršenje iz megle, drevesa se umirjajo in pripravljajo na zimo ...


Weekly workshop of Tora group will be in Thursday! See you!

Redna tedenska delavnica skupine Tora bo tokrat v četrtek! Se vidimo!

sobota, 15. september 2012

IZTOK

Iztok is nice old-Slovenian name; we arrange our workshop for quite some time, today Iztok came to the atelier from Prekmurje together with his little family. He is a fresh father! Iztok has some experience with bonsai because his uncle has some trees for a long time. Now, with new knowledge, they'll progress even easier!
 
Z Iztokom, ki nosi lepo staroslovensko ime, sva se za tečaj dogovarjala kar nekaj časa; končno je napočil čas, da ga tudi izvedeva. Novopečeni očka se je v atelje pripeljal z svojo družinico iz Prekmurja. Nekaj izkušenj z bonsaji Iztok že ima, saj se s to umetnostjo ukvarja njegov stric. Z novim znanjem bosta zdaj še lažje napredovala!
 
 
P.S.: Matej prepared some nice Larix material for workshops, which are now available. If someone wish to learn on this nice species and want to go home with nice tree is now invited. There are still some free dates! 
 
P.S.: Po Matejevi zaslugi je zdaj za tečaje na voljo nekaj lepih macesnov. Kdor bi se želel učiti na tej krasni vrsti in domov oditi z lepim drevesom, je zdaj lepo vabljen. Termini so še na voljo!

četrtek, 13. september 2012

PROJEKT

Another week and we met again in Tora atelier. Tomaž did some working hours on junipers left from NTC. He cut off all the wire. Three junipers are still available. Roland worked on dead-wood on his juniper, Marija did some work on her little double-trunk juniper. 
 
Teden je naokoli in v ateljeju smo znova ustvarjali. Tomaž je opravil nekaj ur dela z razžičenjem treh brinov, ki so še ostali od NTC in so še vedno na voljo. Roland je ustvarjal v suhem lesu na brinu, Marija pa urejala svoj mali dvodebelni brin.
 


 
 I started a new project with one of the NTC junipers. I saved it from all clumsily done wire, broken branches are healing. There are missing some important branches; the NTC candidate cut them off. But anyway, I feel this tree as a great challenge. We'll see in next three years ... 
 
Enega od brinov z NTC sem izbral tudi zase in z njim začenjam nov projekt. Rešen je nespretno navite žice, polomljene veje se pospešeno celijo. Manjka nekaj pomembnih vej, ki jih je kandidat na tekmovanju pač porezal. A vseeno sem drevo začutil. Morda tudi zato, ker je velik izziv. Bomo videli v naslednjih treh letih ...

 

petek, 07. september 2012

JAPONC

Weekly sessions of Tora group are back; the star of this week session was Matej. He returned from one month apprenticeship program in Japan. In next months he'll pass a new knowledge to the other members of the group and the level of knowledge will increase again. First informations were very interesting ...
 
Redna tedenska srečanja skupine Tora gredo s polno paro naprej. Zvezda tokratnega srečanja je bil Matej, ki se je vrnil z enomesečnega izobraževanja na Japonskem. Novopridobljeno znanje bo v naslednjih mesecih prelival na ostale člane skupine in znanje se bo spet dvignilo na še višji nivo. Že uvod je bil nadvse zanimiv ...
 
Matej closely monitoring the work on pine
 
Jože continued with his program in Tora school, he started his first project - of course on Chamaecyparis! There is a lot of work to do, but he has a lot of good spirit!
 
Svoje šolanje nadaljuje tudi Jože, ki je začel svoj prvi projekt - seveda je to grahasta pacipresa! Čaka ga veliko dela, a volje mu ne manjka.
 
Jože started with new project
 
If you want to join in, you are very welcome!
 
Če se želite pridružiti šoli, ste seveda dobrodošli!

četrtek, 06. september 2012

BELGIJC

I started to work on this juniper in autumn 2009. It is an urban yamadori, It found it's way in to my garden a year before trough Rajko. In 2009 It was shaped for the first time, in spring 2011 potted in to first bonsai-pot and re-wired, after this summer when it got a right doze of sun, water and food it was re-wired again and formed in details.  
 
Na tem kitajskem brinu sem začel delat jeseni 2009. Gre za urbani jamadori, ki je v moj vrt prišel leto prej preko Rajkota. Leta 2009 je bil prvič oblikovan, spomladi 2011 presajen v prvo bonsajsko posodo in ponovno ožičen, po letošnjem poletju, ko je dobil pravo dozo sonca, vode in hranil pa spet popolnoma razžičen in podrobno formiran.
 
2009 - starting material
 
I needed only one day to cut off all the wire, but to wired it again it was a completely different story. Because the structure of the crown was still in developing process, the thinning of the wild growth was needed. I did the selection of secondary branches and cut off some ugly big ones too. Then I concentrated on detailed wiring. The basic branches hold their position and didn't needed a new wire, but all the rest was wired again. All together more then 15 hours of work (in real: the whole week, for a few hours per day). More or less pure enjoyment! Now the structure of the crown is more or less finished, it just need to mature. The position in the pot is still to high but I'll correct that at next re-potting.
 
Za razžičenje sem potreboval le en dan, povsem druga zgodba pa je bila ponovno žičenje. Ker je bila struktura krošnje še v nastajanju, je bilo treba po divji rasti krepko razredčiti, napraviti selekcijo sekundarnih vej, tudi nekaj grdih primarnih je bilo odrezanih, in se nato posvetiti res podrobnemu žičenju. Osnovne veje so sicer že obstale in niso potrebovale ponovnega žičenja, zato pa je bilo toliko več dela z ostalimi. Vsega skupaj preračunano več kot 15 ur dela (v resnici pa cel teden, vsak dan po nekaj ur). Bolj ali manj čiste uživancije! Zdaj je struktura krošnje bolj ali manj dokončna, le še dozoreti mora. Pozicija v posodi je še nekoliko previsoka, to bom popravil ob naslednjem presajanju.
 
It was growing so fast this summer that even bark cracked

The crown need to mature

2012 - before wiring

2012 - after a week of detailed wiring
 
Now the juniper will be prepared for the winter, next year I'll concentrated on pinching and maintenance. Maintenance is as important for developing a good tree as shaping is. At least so.
 
Brin zdaj čaka priprava na zimo, naslednje leto pa skrbno vršičkanje in vzdrževanje, ki je za razvoj dobrega drevesa vsaj tako pomembno, kot samo oblikovanje.