petek, 28. avgust 2015

KASKADA

When Tomaž R. came across this juniper he immediately knows that he wants a tree in the cascade style. He brings it in to TORA atelier and the work started. We cleaned it and cut all unnecessary branches. Then we stopped. This was done in December 2014.

Ko je Tomaž R. našel tale brin, je takoj vedel, da hoče drevo v kaskadnem slogu. Prinesel ga je v TORA atelje in delo se je začelo. Očistili smo ga in porezali vse odvečne veje. To je bilo za prvi poseg vse; opravili smo ga decembra lani. 

Material as it arrived to atelier, December 2014

Juniper after cleaning, December 2014

After 8 months of good care the tree was prepared for first serious step. We, together with TORA apprentice Gašper, analyzed the tree and started working. As always Gašper did a major work with wiring and he also tried to style the tree. 

Po osmih mesecih dobre oskrbe je bilo drevo pripravljeno na prvi resni korak. Skupaj s študentom TORE Gašperjem, sva analizirala drevo in začela z delom. Gašper je kot vedno opravil dobro delo z žičenjem in tudi oblikovanjem drevesa.


I did just a minor adjustment and the first step is done: great tree in cascade style with a great future. This is only first styling, there is still a lot work to do, but we'll deal with this in the future. Now the tree must rest. If the juniper will react well, then we'll continue with the next step in spring next year.

Opravil sem le manjše popravke in prvi korak je končan: odlično drevo v kaskadnem slogu z obetajočo prihodnostjo. To je šele prvo oblikovanje., na drevesu je še veliko dela, toda s tem se bomo ukvarjali v prihodnje. Zdaj mora drevo počivati. Če bo brin reagiral dobro, bomo z naslednjim korakom nadaljevali spomladi prihodnje leto. 

Juniper after first styling, August 2015

White background

sreda, 26. avgust 2015

SEZONA

The new season is here! We'll meet on Tuesday, 1st of September. All students of TORA school and those who want to became one are welcomed!

Nova sezona je tu! Začnemo v torek, 1. septembra! Vabljeni vsi člani šole TORA in vsi, ki bi to hoteli postati!

torek, 18. avgust 2015

POZABLJENI

I can't understand such attitude, but it is true: in my garden one can find forgotten trees. Customers bring them to atelier for refinement, for vacation or for any other reasons - and then never come back. Trees live in my garden for one, two, even more years, waiting for their owners. But they don't appear. What to do with such trees? Are they mine after two years of care and work, or they still belong to former owners even they don't find time to come and pick them up?
This small commercial juniper is one of them. More then two years after it's owner left it in my garden I decided to style it and put it on sale. Gašper, TORA international school apprentice, did great job!
 
Takšnega odnosa sicer ne razumem, a je vendar res: v mojem vrtu lahko najdete pozabljena drevesa. Stranke jih prinesejo v atelje na oblikovanje, na počitnice ali zaradi kakšnega drugega razloga - in se nikoli ne vrnejo ponje. Drevesa živijo v mojem vrtu eno, dve, celo več let, čakajoč na svoje lastnike. Toda le-ti se ne prikažejo. Kaj naj napravim s takšnimi drevesi? Ali so po dveh letih skrbi in dela moja, ali so še vedno v lasti bivših lastnikov, pa čeprav ti ne najdejo časa, da bi prišli ponje?
Tale mali, komercialni brinček je eden od njih. Več kot dve leti potem, ko ga je njegov lastnik pustil v mojem vrtu, sem se odločil, da ga oblikujem in dam na prodaj. Gašper, študent šole TORA, je opravil dobro delo! 
 
 

 


The result is tender, neat tree; now it also needs a new pot. If the owner does not appear in the next week or two, the tree will be available.
 
Rezultat je nežno, vitko drevo; zdaj potrebuje tudi novo posodo. Če se lastnik ne bo pojavil v tednu ali dveh, bo drevo na voljo!

torek, 11. avgust 2015

TROJNI

This big pine (Pinus sylvestris) was collected in local hills in spring 2008. After five years in plastic container and after no one was interested to buy it, I decided to style it by myself. First rough styling was done in October 2013. As always at such material the main problem were leggy branches, but the bark is fantastic. There are also many other interesting details.
 
Ta velik rdeč bor je bil izkopan spomladi leta 2008 v lokalnih hribih. Po petih letih v plastičnem kontejnerju in potem, ko ga nihče ni htel kupiti, sem se odločil, da ga oblikjem sam. Prvo grobo oblikovanje je bilo opravljeno oktobra 2013. Kot vedno pri takem materijalu so bile največji problem razpotegnjene veje, toda lubje je fantastično. Tu je tudi ogromno drugih zanimivih podrobnosti.
 
Starting material, October 2013

First rough styling

Great bark with many details

Trunks are root-connected, this is actually a raft

Sign of health
 
This spring the tree was re-potted in to first bonsai pot. I was struggling to find such a big pot, but I was lucky to found it at Rajko's place. It is Chinese red-clay pot, nothing special, but for now it is OK.
 
To pomlad je bilo drevo presajeno v prvo bonsajsko posodo. Težko sem našel tako veliko posodo, na srečo sem jo našel pri Rajkotu. Je kitajska neglazirana posoda, nič posebnega, a za zdaj je dobra.
 
Pine in first bonsai pot, before styling, August 2015
 
August is right time to work on Pines. Gašper, TORA bonsai school apprentice, worked hard on this one. We cut the old wire and We also cut all old needles to balance the growth and started to wire again.
 
Avgust je pravi čas za tovrstno delo na borih. Gašper, študent TORE, je opravil veliko delo. Porezala sva staro žico in vse stare iglice, da sva uravnotežila energijo. Potem sva se lotila novega žičenja.
 
Gašper started to work imidiatly
 
And he worked a lot ...

 
Detail on the middle trunkPinus sylvestris, August 2015
 
Now the pine is in refinement state. Some years of work on details and I'll be happy with outcome. I am not planning to exhibit this tree because is too big. But it will be a nice piece for my garden ...
 
Zdaj je bor v fazi, ko bom začel z delom na podrobnostih. Nekaj let dela na detajlih in zadovoljen bom z rezultatom. Tega drevesa ne načrtujem razstavljati, ker je preveliko. Bo pa lep primerek v mojem vrtu ...