četrtek, 19. januar 2012

INTENZIVNO

Last night session with TORA group was obviously so intensive, that I forgot to take pictures. So, I can show you only the little Larix, Janez finished it yesterday. Photo is from this morning. Larix is nothing special, but is great material for learning. Janez was working mainly on wiring, because the tree has nice structure of branches. With smaller branches it was possible to build a compact and convincing crown. Janez did a good job! 

Sinočnje srečanje skupine TORA je bilo očitno tako intenzivno, da sem pozabil na fotografiranje. Pokažem lahko le mali macesen, ki ga je sinoči dokončal Janez in sem ga fotografiral danes zjutraj. Macesen ni nič posebnega, gre pa za odličen materijal za učenje. Janez se je dajal predvsem z žičenjem, saj je drevo zelo lepo razvejano, z vejami in vejicami pa je bilo moč zgraditi kompaktno in prepričljivo krošnjo. Janez je opravil dobro delo.P.S.: Larix has only one problem, but about it we'll talk another time ;-)
P.P.S.: TORA sessions will continue when I'll come back from Belgrade ...

P.S.: Macesen ima zgolj eno pomankljivost, a o tej kdaj drugič ;-)
P.P.S.: S srečanji bomo nadaljevali po vrnitvi iz Beograda ... 

petek, 13. januar 2012

SPOZNAVNI VEČER

Workshop at new location (there is still a lot of work to do in it) official opened its door. Last night I invited four friends (students?), who expressed a wish to participate in this small group with big plans. We spent a few hours socializing and working on trees. Time will show if they all stay in the group, if they agree with my vision and way of work. We'll talk sincerely and without obligations. So, the group is born!

Delavnica na novi lokaciji (mimogrede: še veliko dela z urejanjem me čaka) je uradno odprla svoja vrata. Sinoči sem v goste povabil štiri prijatelje (učence?), ki so izrazili željo po sodelovanju v ožji skupini z velikimi načrti in nekaj uric smo preživeli ob neformalnem druženju in drevesih. Ali bodo vsi v skupini tudi ostali, se strinjali z mojo vizijo, pogledi in načinom dela, bo pokazal čas. Pogovarjali se bomo iskreno in brez obvez. Skratka, skupina je zaživela!

The door are opened, TORA school is working with full power, all who want to learn about bonsai are welcomed!

Vrata so torej odprta, Tora deluje s polno paro, vsi željni bonsajskega znanja ste vljudno vabljeni!

sreda, 11. januar 2012

BONSAI-DO

It is time for a new beginning. Moving to new place was one of the most stressful thing in my life, nevertheless we survive! Things are getting normal, from day to day we enjoy a new environment more. Workshop is starting to emerge, garden is waiting for spring, little house is full of cracks but it fills so home ... Finally we ARE home!

Čas je, da začnemo na novo. Selitev je bila ena najbolj stresnih reči v mojem življenju, pa smo preživeli. Stvari se postavljajo v normalne okvirje, užitek v novem okolju je vsak dan večji. Delavnica dobiva prve obrise, vrt čaka na pomladno urejanje, hiška je polna razpok a tako zelo domača ... Končno smo doma.
There will be no lack of work in a next few years (more lack of money :-) ), but the potential we see in a new home is great. And that is important. House is full of surprising details. House with the soul. And it is in nature! The moon went to sleep when the new morning wake up at the river behind the house ...

Dela nekaj let ne bo zmanjkalo (veliko veliko prej denarja :-) ), toda pomemben je potencial, ki ga v novem domovanju vidimo. Ki kar naprej preseneča z izjemnimi detajli. Hiša z dušo. In v naravi! Luna je šla spat, ko se je na reki za hišo prebujalo novo jutro ...

P.S.: TORA school on a new location is ready. It is time for bonsai. Welcome!

P.S.: Tora na novi lokaciji je pripravljena. Čas je za bonsaje. Vabljeni!