petek, 24. julij 2009

ČRNI

I am very busy this days, but I still founded a few hours for work on Pinus thunbergii. I did calm my soul by working on it. I cut all old needles and suddenly a tree which I have in mind all the way appeared!

Ob napornem urniku sem le našel nekaj ur in dušo umiril ob japonskem črnem boru. Porezal sem vse stare iglice in izpod kuštrave glave se je pojavilo drevo, ki sem ga imel že ves čas v mislih!

Development: when it find a way into my collection:

Razvoj: ko je pred dobrim letom našel pot v mojo zbirko:


After a good feeding it grew a longer needles then usually, but it was full of power - in right moment for first styling:

Po obilnem gnojenju je pognal še daljše iglice kot običajno a bil zdrav in poln moči, ravno prav za prvo oblikovanje:

Today, after it was combed:

Danes potem, ko je bil počesan:On this tree the bark is what I like the most. Scale, turtle-like bark is characteristic for old pines of this species. It is priceless!

Na tem boru me najbolj navdušuje njegova izjemna skorja. Značilna luskasta skorja v obliki željvega oklepa je značilna za stara drevesa te vrste. Je neprecenljiva!

četrtek, 16. julij 2009

KLEK

Yesterday we were biking. Yes, again. She is 40 yrs old (I know that you are not sensitive for that), but she still goes free-riding! Bravo Evelina! (Well, there were just a few good trees ...)

Včeraj sva bila na kolesu. Spet ja. Stara je (saj vem, da nisi občutljiva) 40 let, pa ji frirajd še vedno ni španska vas. Bravo Evelina! (Primernih dreves je bilo v tistem koncu bolj malo ...)


Today it was time for Thuja occidentalis. This spring I couldn't hold it inside the planning boundaries, so it is time for some cutting and wiring. In the cold morning with some good music - after 5 hours of work it looks like new one!

Danes je bil čas za obdelavo kleka. To pomlad ga nisem več uspel obdržati znotraj načrtovanih okvirjev, čas za rezanje in žičenje! Izkoristil sem jutranji hlad, dobro glasbo in čez 5 ur je bil kot nov!


Green mass is still ruffled, but in three week time, when lives will turn towards light and new buds will starting to grow the picture will be a lot better! (Ficus I defoliated the other time is already growing well.)
Zdaj je njegovo zelenje še nekoliko skuštrano, toda čez tri tedne, ko se bo vse obrnilo proti svetlobi in bodo zagnali novi brsti, bo slika še veliko boljša! (Fikus, ki sem ga prejšnjič razlistil, že veselo poganja.)

četrtek, 09. julij 2009

KOLO

How do I search for yamadoris? With my bike ... Mountain biking is my basic sport for a long time; with my bike I am discovering untouched parts of country, enjoying nature and looking for yamadoris. When the time is right I came back for them on foot ...

Kako iščem jamadorije? S kolesom ... Gorsko kolesarjenje je že dolgo moj prvi šport; s kolesom odkrivam še nedotaknjene kotičke, uživam naravo in mimogrede iščem jamadorije. Ko je pravi čas, se ponje vrnem peš ...


Meanwhile my agenda is fulfilling well - September is already booked, so everybody who want to book a course in Tora's school must hurry up. The last weekend in august I'll be guest-demonstrator in Warsaw, Poland, then I'll travel to Pordenone at club's meeting, from 9.-13. September I'll be one of the demonstrators on Czech National Bonsai and Suiseki Exhibition in Decin. In the end of the month I'll go to the world cycling championship in Switzerland. And we are back on bike ...

Med tem se lepo polni moj jesenski urnik - september je praktično že zatrpan, tako da vsi, ki bi si radi zagotovili termin v Tori morate kar pohiteti. Zadnji konec tedna v avgustu bom tako kot demonstrator gostoval v Varšavi na Poljskem, potem je tu klubsko srečanje v Pordenonu, od 9.-13. septembra pa bom eden od demonstratorjev na češki nacionalni razstavi v Džečinu. Konec meseca pa bo posvečen svetovnemu kolesarskemu prvenstvu v Švici. Pa smo spet pri kolesu ...

ponedeljek, 06. julij 2009

FIKUS

This days our weather is like tropic one: warm days and extremely high humidity. As close as we can get tropic weather in our heights I assume. And so this is ficus time! It really grow well in this conditions. I planned defoliation for a while and this was the day:

Te dni je vreme na moč podobno tistemu, kar je običajno v tropih - topli dnevi, predvsem pa izjemno visoka zračna vlažnost. Najbrž najbližje tropom, kar lahko izkusimo v naših zemljepisnih širinah. In zato je bil čas, da se lotim fikusa, ki se je v takšnih razmerah razbohotil. Že nekaj časa sem načrtoval razlistenje in podrobno urejanje krošnje.


After a hour of leaf cutting (there was a whole bag of them!) I cut some brunches and sprayed it. Water stopped milk-like soap which flowed out of wounds. And with that I preserved much needed energy. Then I wired a tree in a two or three ours and voila! - there was I new-looking tree:

Po urici rezanja listov, ki jih je bilo za polno vrečo, sem porezal nekaj odvečnih vej in ga poškropil, s čimer sem zaustavil iztekanje mlečka in s tem nepotrebno izgubljanje energije. Sledili sta dve ali tri urice žičenja in voila - tu je drevo v novi podobi.I am satisfied with left side of the tree, but not with right side. But I'll fix that in the future. Now I'll left the tree alone in peace; high humidity and worm weather will help with quicker growing of new leaves. The crown will be even more dense, because some new brunches will grow from old wood. And after three weeks crown will be full of new fresh-green leaves!
Z levo stranjo sem dokaj zadovoljen, z desno še ne, ampak še nekaj takšnih posegov kot je ta, pa bo. Zdaj bom fikusu privoščil mir, k hitrejši rasti novih listov mi bo pomagalo vlažno in toplo vreme. Krošnja se o še zgostila, saj bo drevo na veliko pognalo tudi iz starega lesa. In čez tri tedne bo krošnja spet polna novih sveže-zelenih listov!