četrtek, 11. oktober 2012

SREDE

Last night was busy in atelier again. Yes, we moved in again, evenings are already too cold for the fingers ... Tomaž, Roland, Matej and Janez came to the regular weekly workshop, we enjoyed good music, company and trees. In the end we were a bit philosophical on how to save the world ...
 
Sinoči je bilo v ateljeju spet živahno. Da preselili smo se spet noter, večeri so postali prehladni za prste ... Tomaž, Roland, Matej in Janez so prišli na redno tedensko delavnico, uživali smo v dobri glasbi, družbi in drevesih. Na koncu smo še malce pofilozofirali o tem, kako rešiti svet ...
 
 
Janez worked on one of his excellent mugo-pines, this one has a lot of dead-wood and this will be the main focus point of future bonsai.
 
Janez je delal na enem od svojih odličnih mugotov, ta ima veliko suhega lesa, ki bo na koncu osrednja točka bonsaja.
 
 
Roland worked on juniper, the biggest problem now will be how to put a suddenly small tree in a suitable small container. Step by step!
 
Roland je brkljal po brinu, največja težava bo zdaj naenkrat majhno drevo spraviti v primerno majhno posodo. Korak za korakom!
 
 
Matej has brought an elegant red pine with an impressive line. We did a detailed analysis of tree:
 
Matej je prinesel elegantni rdeči bor z izrazito linijo. Sledila je natančna analiza:
 

 
Then work on the tree folowed. Matej alongated the line up, and ended the tree with minimal crown. In the first step he was not dealing with the details, that will be done later. As well as defining the crown and everything else. For now, he just set the path of development.
 
Potem pa delo na drevesu. Matej je linijo potegnil navzgor, drevo zaokrožil z minimalistično krošnjo. Pri prvi obdelavi se ni ubadal z detajli, ti pridejo na vrsto kasneje. Kot tudi definiranje krošnje in vsega ostalega. Za zdaj je le postavljena smer razvoja.
 P.S.: On Wednesday 25th October  Matej will prepared the lecture about his experiences in Japan. Admission will be symbolic, welcome!

P.S.: V sredo 25. oktobra bo Matej v Tori predaval o svojih izkušnjah na Japonskem. Vstopnina bo simbolična, vabljeni!

Ni komentarjev: