petek, 12. oktober 2012

TA VISOKI

Work on this juniper started almost exactly a year ago. This is one of Tomaž's many junipers, urban yamadoris. One option was to create a tree from the first right branch. But because Tomaž wanted a tall tree, we changed the plan. In the first phase we only bend the first branch.
 
Delo na tem brinu sva s Tomažem začela skoraj natančno pred letom dni. Gre za enega njegovih številnih brinov, urbanih jamadorijev. Ena od možnosti za oblikovenje, ki se je ponujala, je bila oblikovati drevo samo iz prve desne veje. Toda, ker si je Tomaž želel visoko drevo, sva načrt spremenila. V prvi fazi sva skrivila le prvo vejo.
 
September 2011: there was an option to create a tree from one branch
 
Yesterday we completed the job. Tomaž did all the wiring at home, in the studio we've just shaped the crown and refined a few little things.
 
Včeraj sva dokončala oblikovanje. Tomaž je doma že prej brin do konca ožičil, v ateljeju sva ga le oblikovala in dodelala še nekaj malenkosti.
 
 
 
October 2012: end of first phase
 
 
The tree has a beautiful nebari and in the first part has a nice tapering, so the bottom half of the tree looks old and is OK. The problem is in the upper part, which is apparently much younger than the bottom. In fact, too younger. We'll try to solve this problem in the future with a slightly richer crown in the upper part, which will hide the thin line of the trunk. Of course, there is still a lot of work on dead wood and first of all finding suitable pot!
 
Drevo ima lep nebari in v prvem delu zelo dobro ožanje, skratka spodnja polovica drevesa zgleda staro in je OK. Problem je v zgornjem delu, ki je že na videz veliko mlajši od spodnjega. V bistvu preveč. Težavo bova v prihodnje skušala rešiti z nekoliko bogatejšo krošnjo v zgornjem delu, ki bo skrila tanko linijo debla. Tomaža seveda čaka še veliko dela na suhem lesu in iskanje primerne posode! 

Ni komentarjev: