četrtek, 25. oktober 2012

DELAVNICA IN PREDAVANJE

Dejan brought  pine to the atelier, we work on this tree already three years. We removed all the raffia and plastic tape from the tree, anchor wire was replaced with an ordinary wire in places where it was necessary. We refined one jin, cut some needles and prepared the tree for the winter.

Dejan je v atelje prinesel bor, na katerem delava že tretje leto. Z drevesa sva odstranila vso rafijo in plastične trakove, sidrne žice pa zamenjala z navito žico, tam kjer je bilo to sploh še potrebno. Dodelala en džin, razredčila krošnjo in drevo pripravila na prezimovanje.Bad nebari remains the main problem of this tree, we'll try to improve it in the spring at re-poting. During the summer  pine reacted with slightly longer needles (because of the good care) and this going to be Dejan challenge - in two seasons he will try to put crown back in balance so that all needles will be about the same length. So the form and definition of the tree wil be balanced again.

Glavni problem tega drevesa ostaja slab nebari, ki ga bova z Dejanom skušala vsaj nekoliko izboljšati spomladi ob presajanju. Bor je čez poletje na dobro oskrbo odreagiral z nekoliko daljšimi iglicami in tudi to bo za Dejana izziv - da v dveh sezonah v krošnji spet vzpostavi ravnovesje in bodo vse iglice približno enako dolge. Tako bo tudi forma drevesa veliko bolj skladna in zdefinirana.  

In the afternoon we carried out a very interesting lecture. I lectured on the over-wintering, Matej presented his impressions of one month training in Japan in a very picturesque manner. He presented his feelings and also some new skills, which he learned in the Aichi-en nursery in Nagoya.

Popoldne smo v okviru Tore izvedli še zelo zanimivo predavanje. Jaz sem predaval o prezimovanju dreves, Matej pa je na zelo slikovit način predstavil svoje vtise z enomesečnega šolanja na Japonskem. Predstavil nam je svoje občutke in tudi nekaj novega znanja, ki ga je pridobil v drevesnici Aiči-en v Nagoji.
Since the response was very good, Tora school will organize similar courses also in the future.

Ker je bil odziv zelo dober, bomo v šoli Tora tudi v prihodnje še organizirali podobna predavanja.

Ni komentarjev: