sreda, 15. december 2010

PRIHODNOST

Last two days I spent in Bologna in Enrico Savini's school. After return from Norway and furious last weeks my head wanted a break. Rajko couldn't go, so Matej, one of my students, took the opportunity of workshop with great master.

Zadnje dva dni sem preživel pri Enricu Saviniju na sedežu njegove šole v Bologni. Po vrnitvi z Norveške in tempu zadnjih nekaj tednov, je glava hotela odklop. Raje sicer ni mogel zraven, zato pa je priložnost delavnice z vrhunskim mojstrom izkoristil eden mojih učencev Matej.


We just stepped out of a car when Enrico was already asking: "What are you thinking about this tree? What are your plans? OK, start working!" Half  hour break for a modest lunch, then work until dinner. Fatigue already crawled into bones, my body wanted to rest. "Until ten o'clock wiring, I'll check, then we'll go to sleep. Tomorrow we'll start early," Enrico sent us back into workshop. OK, I confess, at 10.30 pm also my head had enough. Still a little more wiring and then saving message on my cell fone arrived from villa above: "Come on Tomaz, we go to bed :-) "  

Še nisva dobro stopila iz avtomobila, ko je Enrico že spraševal: "Kakšne načrte imaš z drevesom? Aha, dobro, loti se dela!" Pol urice odmora za špartansko kosilo, delo do večerje. Utrujenost je že lezla v kosti, telo si je želelo počitka. "Do desetih še malo navijat žico, pridem pogledat, potem pa spat. Jutri začnemo zgodaj," naju je Enrico poslal nazaj v delavnico. OK, priznam, ob pol enajstih zvečer, je imela tudi glava vsega dovolj, še nekaj žice in potem je iz vile zgoraj v delavnico le prišlo odrešilno SMS sporočilo: "Come on Tomaz, we go to bed :-) "
In the morning we continued. My spruce is wired: "OK, shape it. Don't mind too wide crown, use all brunches, I want to see your level." Next two hours I spent shaping the tree. Meanwhile Matej was helping with wiring other student's tree. Of course Enrico did find some mistakes, but that why I am here. Until lunch and some hours after we together worked on details. Master reveals his secrets, my knowledge is growing. Perfect! 

Zjutraj nadaljevanje. Smreka je ožičena: "OK, oblikuj. Ne oziraj se na preširoko krošnjo, uporabi vse veje, želim spoznati tvoj nivo." Naslednji dve uri, Matej med tem drugim Savinijevim učencem pomaga pri žičenju, oblikujem drevo. Jasno, Enrico je našel kar nekaj napak, toda zato sem tu. Skupaj se potem do kosila in še nekaj ur po njem posvečava podrobnostim. Mojster razkriva svoje skrivnosti, vreča mojega znanja se polni. Popolno!Two days of intensive work with Enrico was invigorating. I still don't know how to wire :-) Of course,when master wants a perfection: "80% of shaping is in right wiring." Right shaping of brunches, details makes a difference. I'll definitely return in Bologna. Probably already in the spring!

Dva dni intenzivnega dela z Enricom je bilo poživljajoče. Žičit še vedno ne znam. :-) Seveda, ko pa mojster na drevesu hoče perfekcijo: "80% oblikovanja predstavlja pravilno žičenje." Pravilno oblikovanje vej, podrobnosti, ki delajo razliko. V Bologno se gotovo še vrnem. Najbrž že spomladi.

2 komentarja:

Miha Oberstar pravi ...

Dobro izgleda, boš pripel še kakšno boljšo fotko??

Tomaž Kovšca pravi ...

A nisva dovolj lepa!? Takšna pač sva ... ;-)