četrtek, 24. maj 2012

GREMO DALJE

Things are getting back to normal after EBA convention, TORA group had its weekly session again. Roland worked on details on his Juniper, Miha did a first selection of branches on his Prunus.

Stvari se po konvenciji EBA postavljajo v normalne okvirje, svoje običajno tedensko srečanje je imela tudi skupina TORA. Roland je delal na podrobnostih na brinu, Miha je na rešeliki opravil prvo selekcijo vej.Afternoon turned into a pleasant spring evening, atelier moved also outside. When Matej joined us at some nice talking, the evening was almost perfect.

Popoldne se je prevesilo v prijeten spomladanski večer, atelje je svoje delovanje razširil na zunanji prostor. Ko se nam je na debati pridružil še Matej, je bil večer skoraj popoln.


Oh yes. I wired a new shoots on literati pine, cut some needles, the tree is getting closer to its goal. The definition of the crown is better and better, one year of proper work can really do a great things on a tree.

Saj res. Ožičil sem novo rast na boru literati, odstranil nekaj iglic in drevo počasi napreduje proti cilju. Definicija krošnje je vse boljša, leto dni se ob pravem delu na drevesu zelo pozna.


Ni komentarjev: