ponedeljek, 27. julij 2015

POLETJE

Since almost all students of TORA International bonsai school are on vacations there is more time left for work on my trees. Summer is ideal for working on pines and junipers. Here is one of Pinus sylvestris from my collection: 

Ker so skoraj vsi študentje šole TORA na počitnicah mi ostaja več časa za delo na mojih drevesih. Poletje je idealen čas za delo na borih in brinih. Tu je zgodba enega od borov iz moje zbirke. 

This pine was collected in 2009 and styled four years later. The silhouette was OK, but the branches were leggy and long, so I couldn't avoid "spaghetti" kind of styling. I was far from satisfied. Nevertheless the bark on this pine is fantastic.

Bor je bil izkopan leta 2009 in prvič oblikovan štiri leta kasneje. Silhueta je bila OK, toda veje so bile razpotegnjene tako, da se nisem mogel izogniti "špageti" slogu oblikovanja. Daleč od tega, da bi bil zadovoljen. Vseeno pa je skorja na tem boru izjemna. 

Pine before styling 2013

After first styling 2013

Silhouette was OK, but inside the crown - chaos

A season later, in autumn 2013, I decided to cut all "spaghetti" branches and start all over again with proper branch structure. Step backward? I don't think so. This was a right step for the future development of this tree. 

Sezono kasneje, jeseni 2013, sem se odločil, da porežem vse "špageti" veje in začnem znova s pravilno strukturo krošnje. Korak nazaj? Mislim da ne. To je bil pravi korak k razvoju tega drevesa. 

After second styling in autumn 2013


Now the tree is already in it's first bonsai pot. With help of Gašper, TORA apprentice, we wired the tree once more. I am still developing the proper branch structure, with each wiring a little step further. Pine has already gained quality and I am looking forward to see how it will evolved in future!

Zdaj je drevo že v prvi bonsajski posodi. S pomočjo Gašperja sem znova ožičil drevo. Še vedno razvijam strukturo vej, z vsakim žičenjem en krak naprej. Bor je že pridobil na kvaliteti in veselim se njegovega razvoja v prihodnosti!Pinus sylvestris, summer 2015

2 komentarja:

Anonimni pravi ...

To, čemur ti najverjetneje praviš jini, se meni zdi kot nekakšna slama. Imaš to namen obdržati ali odstraniti?

Mark

Tomaž Kovšca pravi ...

Temu jaz pravim džini (ne vem zakaj bi uporabljal angleščino, če se pogovarjava slovensko). Za zdaj imam namen to obdržati.