torek, 28. februar 2017

BOR BALAJC

It is always a great pleasure to monitor a development of a tree, especially if the owner take a good care of it. This is a story about Pinus sylvestris from the Roman's collection. I saw this tree for the first time in October 2014 at one of workshops with Prekmurje group. From the distance I thought that this is a Pinus nigra: dark, harsh bark with layers and layers of flakes developed in a long time that tree grew in a tough conditions. Also character, the feeling emitted by a tree was typically Pinus nigra. Rare finding and a worthy to work on!

Vedno je užitek spremljati razvoj drevesa, še posebej, če je zanj dobro poskrbljeno. To je zgodba o rdečem boru iz Romanove zbirke. Prvič sem to drevo videl oktobra 2014 na eni izmed delavnic s Prekmursko skupino. Od daleč sem mislil, da gre za črni bor: temna, groba skorja z sloji luskin, ki so se tam nalagale dolga desetletja rasti v težkih pogojih. Tudi karakter, občutki, ki jih človek dobi ob pogledu na drevo, so bili tipični za črni bor. Redka najdba in več kot vredna obdelave!

This is the oldest photo of the tree I have: we already did some bendings with raffia, but still almost rough yamadori: October 2014

Roman working on his pine during first styling

We ran out of time that day, the sunlight was fading, so the photo after first styling is not so good. Sorry for that. But one can see what was the idea and where we want to go with this pine in the future.

Tisti dan je bil prekratek, svetlobe je zmanjkovalo, tako da fotografija prvega oblikovanja ni najboljša. Prosim za razumevanje. Toda ideja in v katero smer si želimo s tem drevesom v bodočnosti, je dovolj dobro vidna. 

After first styling, October 2014

One year later, well a little more than one year, the tree was on the table again. Meanwhile, Roman did a great job with re-potting, feeding and watering, the tree reacted extremely well, and it was really a pleasure to work on the old friend again.

Leto kasneje, no celo kakšen mesec več kot eno leto, je bilo drevo spet na mizi. Med tem je Roman poskrbel za presajanje in zelo dobro zalivanje in gnojenje; bor je reagiral izjemno dobro, tako da je bilo res užitek spet delati na starem prijatelju. 


February 2016, before second styling

A lot of new growth allowed much more refinement, we also rotate the tree for 10 degrees clockwise. Still a lot of work to do in the upcoming years, but a nice bonsai is starting to emerge.

Veliko nove rasti je dovoljevalo veliko več definicije, prav tako smo drevo zavrteli za 10 stopinj. Še veliko dela je ostalo za prihodnja leta, toda lep bonsaj se je že začel kazati. 

February 2016, after second syling

Another year passed and it was time for a complete re-wiring. Tree becoming more and more mature rather surprisingly quick, so we can expect that it will be show-ready in next two or three years. For pine that is really quick. Of course the tree needs a better pot and the aluminium wire will be changed to copper one. 

Minilo je še eno leto in prišel je čas za novo žičenje. Drevo presenetljivo hitro postaja vse bolj in bolj zrelo, tako da lahko pričakujemo, da bo za razstavo pripravljeno že v naslednjih dveh ali treh letih. Za bor je to zares hitro. Seveda drevo potrebuje boljšo posodo in aluminijasta žica bo zamenjana z bakreno. 
  
Roman and Gašper working on pine during the last re-wiring

Just some minor adjustmend more ...

And this is a result for now, February 2017

Again: two and a half years before we started with this ...

So, the care for the tree is extremely important. If the tree has everything it needs, then the development could be really fast!

Skrb za drevo je torej zelo pomembna. Če ima drevo vse, kar potrebuje, potem je razvoj lahko res zelo hiter!

Ni komentarjev: