nedelja, 12. februar 2017

VRIGINIANA

In one of my previous post I was already writing about how different species are regarding time needed for development. Juniperus species is not quick but it isn't slow neither. This particular tree, Juniperus virginiana (some of the blue cultivars), came to my garden eight years ago as urban yamadori, collected out of a concrete block in the city. Andrej collected it a year before, then we made a trade - I gave him a Fagus sylvatica from my collection and Juniper came into my possession.

V enem od mojih prejšnjih prispevkov sem že pisal o tem, kako različne vrste potrebujejo zelo različno količino časa za razvoj. Brini niso niti hitri, niti počasni. To konkretno drevo, virginijski brin (eden od modrih kultivarjev), je v moj vrt prišlo pred osmimi leti kot urbani jamadori, izkopan iz betonskega korita v mestu. Andrej ga je izkopal eno leto prej. Potem sva napravila zamenjavo - jaz sem mu dal bukev iz moje zbirke, brin pa je postal moja last.

Juniperus virginiana, April 2008

The bonsai journey started in November 2008 at demo in Rajko's place. Since then, this tree has come a long way. In the meantime, I changed the front completely, but then returned to the original idea. Here you can see a photo journey trough all this years:

Bonsjsko potovanje se je začelo Novembra 2008 z demonstracijo pri Rajkotu. Od takrat je to drevo napravilo že dolgo pot. Vmes sem že povsem zamenjal prednjo stran, a se kasneje vrnil k originalni ideji. Tu je foto-potovanje skozi vsa ta leta:

November 2008, before demo


November 2008, after demo

Jun 2009


September 2009 - the new front

October 2012 - back to original path


Jun 2013


August 2014


August 2015

August 2016


February 2017 - ready for show?

This tree was never exhibited yet; when the tree is ready for exhibition? When its owner is! :-) With the development of the artist also his or her bonsai is a subject of more strict quality check. Eight years ago I would exhibit a far less mature trees then today. But for this particular one I felt, that the time for showing it to the public has come. So, the aluminium wire was changed with copper one and I think, you'll soon see this bonsai at some of the exhibitions!

To drevo ni bilo še nikoli razstavljeno; kdaj je drevo sploh pripravljeno na razstavljanje? Ko je pripravljen lastnik! :-) Z razvojem bonsajista je tudi njegovo ali njeno drevo podvrženo strožjim zahtevam. Osem let nazaj sem razstavljal mnogo manj zrela drevesa, kot jih danes. Toda za tega sem začutil, da je prišel čas, da ga pokažem javnosti. Aluminijasta žica je bila tako zamenjana z bakreno in bonsaj boste lahko kmalu videli na kakšni razstavi!  

Ni komentarjev: