torek, 13. oktober 2009

BELGIJEC

In Saturday we organized a club workshop in Tržič. We did find Slovenian new talent - he will be our representative at EBA convention in Switzerland. Because I had a lot of work I did not shape my juniper which I did bring with me. But It was fun anyway! Valter is Slovenian candidate for NTC and I had honour to officially congratulate him and wish him all the best!

V soboto smo v Tržiču izvedli klubsko delavnico in poiskali novega talenta, ki nas bo zastopal prihodnje leto na konvenciji EBA v Švici. Ob obilici dela se nisem utegnil posvetiti brinu, ki sem ga pripeljal s seboj. A je bilo vseeno zabavno. Valter je torej slovenski kandidat za NTC in imel sem čast, da mu uradno čestitam ter zaželim vse najboljše!Then I dedicated my self to juniper. Two days we were very close to each other. It is a Juniperus chinensis, probably urban yamadori, I bought it in Belgium. In good form it waited for first shaping.  Because there was no enough light the needles in the crown were brown. But now it will be completely different. After two days of wiring here is a new tree with bright bonsai future! I like elegant silhouette a lot, movement, crown. I am satisfied with result.

Potem pa sem se posvetil brinu. Dva dni sva si bila čisto blizu. Gre za kitajski brin, verjetno izkopan na kakem vrtu ali koritu, pripeljan je iz Belgije. Dodobra vkoreninjen v posodi je čakal na prvo obdelavo. Zaradi pomanjkanja svetlobe so iglice v notranjosti rjavele, zdaj pa bo povsem drugače. Po dveh dneh žičenja je tu novo drevo z svetlo bonsajsko prihodnostjo! Zelo mi je všeč elegantna silhueta, gibanje, krošnja. Zadovoljen sem z rezultatom.


There will be a lot of dead wood on the trunk in final phase, visible veins will go up towards crown. And the first jin will be a lot smaller, of course. I think I have a right pot for it in my collection ...

Na deblu bo v končni fazi še več suhega lesa, dobro vidne žile bodo napajale krošnjo. Tudi prvi desni džin bo seveda veliko manjši. Zdi se mi, da imam v svoji zbirki posod ravno pravšnjo zanj ...

What I remember the most? It's smell ... When cutting the brunches a lot of etheric oils are released, and as we know - smell is the cradle of memories ...

Česa sem si tokrat najbolj zapomnil? Njegovega vonja ... Ob obrezovanju se seveda sprošča veliko eteričnih olj, vonj pa je, kot vemo, zibelka spomina!

Ni komentarjev: