sobota, 30. januar 2010

KLASIČNO

Spear time until spring is good for learning. And Tora is right place for that! This time Matevz come in for basic workshop, his wife gave him this workshop as a gift. Bravo! Matevz already take care for two "finished" bonsais, which he bought in Tora, but now was a time for learning. It would be better if the order would be opposite, but nothing is missed.

Čas do spomladanskih opravil je najbolje nameniti učenju. In Tora je pravi kraj za to! Tokrat je bil na začetnem tečaju Matevž, ki mu je šolanje podarila žena. Bravo, bravo. Matevž že skrbi za dva "dokončana" bonsaja, ki ju je kupil v Tori, zdaj pa je prišel še na izobraževanje. Vrstni red je sicer obraten pravemu, ampak nič še ni zamujenega.

We worked on one of the junipers I did bring from Belgium. This is a good learning material! Matevz likes deciduous trees more, as he said, but wiring is the same on every species.

Delala sva na enem od kitajskih brinov, ki sem jih za ta namen pripeljal iz Belgije. Odličen učni materijal! Matevžu so sicer bližje listavci, vsaj tako pravi, žičenje je pa itak na vseh drevesih enako."I didn't think, that there is so much work," he admitted at the end. But he also said that he'll be back for sure. We also spoke about actual theme from SBK forum, about different approaches. In Tora I am teaching a classical, Japanese bonsai, but every student can then take a direction which he like the most.

"Nisem si mislil, da je toliko dela, " je na koncu piriznal, a v isti sapi dodal, da se zagotovo še vidimo. Dotaknila sva se tudi aktualne teme o različnih pristopih, ki se je vnela na forumu SBK. V Tori učimo klasični, japonski bonsaj, vsak študent pa se lahko v nadaljevanju odloči za smer, ki mu najbolj leži.

Ni komentarjev: