ponedeljek, 11. november 2013

ERD

This time I was headed to the land of the rising sun. Deliberately written in lowercase, because the road unfortunately did not lead me to Japan :-) Early morning on the way to the east, towards Hungary, was really magical, and predicted that the weekend in Erd will be nice!
 
Tokrat sem jo mahnil v deželo vzhajajočega sonca. Namerno pisano z malo začetnico, saj me žal cesta ni vodila do Japonske :-) Jutro na poti na vzhod, proti Madžarski je bilo res čarobno in napovedovalo, da bo konec tedna v Erdu prijeten!
 


 
The team of Marczika Bonsai Studio (Andras Marczika, Sandor Papp, Balint Tirpák) organized 2nd bonsai and suiseki exhibition in the City Gallery in Erd, in the suburbs of Budapest. They bet on quality and not on quantity, exhibition environment in the gallery was tastefully prepared, the organization at a high level. All exhibited trees have been  properly presented - with tables and accompanying plants.
 
Ekipa Marczika Bonsai studia (Andras Marczika, Sandor Papp, Balint Tirpak) je v Mestni galeriji v Erdu, v predmestju Budimpešte, organizirala 2. razstavo bonsajev in suisekijev. Stavijo na kvaliteto in ne na količino, razstavno okolje v galeriji je bilo okusno opremljeno, organizacija na visokem nivoju. Vsa razstavljena drevesa so bil odlično predstavljena - na razstavnih mizicah in s spremljevalnimi objekti.
 
 
 
 
 
Under intimately lit arcades of renovated gallery a nice surprise was waiting: it was an exhibition with the dominance of deciduous trees! Most were already without leaves, so they show their skeletons, their structures and thus their mistakes. However, some trees were excellent! Linden tree on the left shelf in the picture below, from Bolglarka Eppich and Sandor Papp, was later declared to be the best deciduous tree. Unfortunately I do not have a suitable photo of the tree ... I'm sure we'll be able to see it on Sandor's blog!
 
Pod intimno osvetljenimi arkadami obnovljene galerije, je čakalo lepo presenečenje: to je bila razstava, na kateri so prevladovali listavci! Po večini že brez listov, tako da so razgaljali svoje okostje, svojo strukturo in s tem tudi svoje napake. Toda nekaj dreves je bilo vrhunskih! Lipa, na levi polici na spodnji sliki Bolglarke Eppich in Sandorja Pappa je bila kasneje razglašena za najboljši listavec. Žal primerne fotografije drevesa nimam ... Gotovo jo bomo lahko videli Sandorjevem na blogu!
 

Sandor Papp prepared a number of trees for exhibition, as is appropriate for the host, one of the best was certainly a classic Korean hornbeam in the Isabelia pot. Very good work!
 
Sandor Papp je za razstavo pripravil kar nekaj dreves, to se za gostitelja tudi spodobi; eno boljših je bil gotovo klasični korejski gaber v posodi Isabelia. Zelo dobro delo!


 
 
Another tree from the Sandor's hands: Japanese maple. Still somewhat young in its development, but the tree with great potential!
 
Še eno drevo izpod rok Sandorja: japonski javor. Še nekoliko mlado v svojem razvoju ampak drevo z velikim potencialom!
 
 
Even my colleague Nik Rozman exhibited a Korean hornbeam, any defect around the tree's nebari is offset by the extremely good ramification. Nik also used a ​​bronze bird on dry branch in his composition - excellent composition, superb production! Taking care of the details always impress me.
 
Tudi kolega Nik rozman je na ogled postavil svoj korejski gaber; vse morebitne pomanjklivosti okrog nebarija drevo kompenzira z izjemno razvejano krošnjo. Nik je poleg gabra postavil bronasto ptico na suhi veji - izjemna kompozicija, vrhunska izdelava! Skrb za detalje me vedno navduši.
 
 
 
Speaking of detail - there is no bonsaism without details.There was also an excellent stand for shohin of Zoltan Siranyij.
 
Ko smo že pri podrobnostih - brez tega v bonsajizmu ne gre. Odličen je bil tudi podstavek za šohin Zoltana Siranyija.
 
 
I was also impressed by Chinese quince of Andras and Eva Koos. A fine example of the neagari style, crown is crying for some wire and a few extra years of maturing, but the potential is great.
 
Navdušila me je tudi kitajska kutina Andrasa in Eve Koos. Lep primerek sloga neagari, krošnja sicer kliče po žici in nekaj dodatnih letih zorenja, toda potencial je velik.


Even demonstrations weren't missing, a demonstrators were Sandor Papp, who admitted that both organization and demonstration were a little to much to deal with ;-), and the young Czech talent Jan Culek, who performed last year in Ljubljana EBA convention at NTC.
 
Tudi demonstracije na razstavi niso manjkale, demonstratorja sta bila Sandor Papp, ki je priznal, da je bilo ob organizaciji demonstriranje res prava muka ;-) , in pa mladi češki talent Jan Culek, ki je lani v Ljubljani na EBA konvenciji nastopal na NTC.Tilia was therefore declared to be the most beautiful deciduous tree in the exhibition, Old lady, my Prunus mahaleb got the best tree award. The tree has a long history and it is important in my personal development as well as in the development of the Slovenian bonsai. And not only that. According to words of Jan Culek, exactly that Prunus two years ago at an exhibition in Poland impressed him also, and it was a motivation that he devoted his life to bonsai art. I'll save full story of the tree for another time, this time I exhibited it first time with no leaves and presented it to the general public its structure.
 
Lipa je bila torej razglašena za najlepši listavec na razstavi, Stara dama, moja rešelika pa za najboljše drevo med vsemi. Drevo ima dolgo zgodovino in je pomembna tako v mojem osebnem razvoju, kot tudi v razvoju slovenskega bonsajizma. In ne le to. Kot je povedal Jan Culek, je prav ta rešelika pred dvemi leti na razstavi na Poljskem navdušila tudi njega in bila motivacija za to, da se je posvetil bonsajizmu. Celotno zgodbo bom prihranil za kdaj drugič, tokrat sem jo prvič razstavil brez listov in tako širši javnosti razgalil njeno strukturo.


 
Yew of Andras and Eva Koos was declared the best conifer, this is a new tree in their collection.
 
Za najboljši iglavec je bila razglašena tisa Andrasa in Eve Koos, to je novo drevo v njuni zbirki.


Award in shohin category was won by juniper of Nik Rozman. Congratulations, Nik!

Nagrado v kategorji šohinov pa si je prislužil brin Nika Rozmana. Čestitke, Nik!


 
It was a nice weekend, hanging out with friends, and trees, and even Budapest rewarded us with beautiful views. See you next year!
 
Lep konec tedna je bil, druženje s prijatelji in drevesi, pa še Budimpešta nas je nagradila z lepimi razgledi. Se vidimo naslednje leto!

2 komentarja:

Anonimni pravi ...

Bravo Tomaz, bravo Nik, cestitke... pa hude fotke...ce loh samo neki recem :)

Lp Gasper

Andrej Arnšek pravi ...

Čestitam!