četrtek, 19. december 2013

BUKVA

Last night we, Miha and me, were alone in the studio, and we devoted our atention to his beech. Demanding project, demanding material. At first glance, one can not expect a good result from the tree; it has too many flaws: bad nebari, even a revers tappering at the bottom, large wounds on the trunk, not exactly ideal spaced branches.
 
Sinoči sva bila v ateljeju sama z Mihom in se v miru posvetila njegovi bukvi. Zahteven projekt, zahteven materijal. Na prvi pogled od drevesa ne moremo pričakovati dobrega rezultata; ima preveč pomanjkljivosti: slab nebari z obrnjenim ožanjem, veliko ran na deblu, ne ravno idealno razporejene veje.
 
 
After closer examination, however, things are a bit different. Miha will graft the Fagus in the part where the trunk is slightly bigger, this will shorten the tree and solve a big problem. If all goes according to plan, of course. This drawing is the ultimate goal for this project:

Po natančnejši analizi so stvari vendarle malce drugačne. Miha bo bukev grebeničil na delu, kjer se deblo malce razširi, s tem bo drevo znižal in rešil veliko težavo. Če bo šlo vse po načrtih seveda. Spodnja skica je končni cilj tega projekta:
 
 
Although beech is very slow in developing, the objective is possible within 5 years. Miha wired and cutted the branches at previous meetings, last night he worked on bigger cuts with power-tools and put on  the super secret Japanese paste :-).
 
Čeprav so bukve zelo počasne v razvoju je cilj dosegljiv v 5-ih letih. Miha je že na prejšnjih srečanjih bukev obrezal in požičil, sinoči je še strojno obdelal nekatere večje reze in jih zamazal z super skrivnostno japonsko maso :-) .


Fagus ready for styling
 Bukev pripravljena na oblikovanje
 
Last corrections
Še zadnji popravki

 
And the result of the first fase. Cloth covering the part of the tree which will be eliminated by grafting. There will be a new nebari.
In rezultat po prvi fazi. Krpa zakriva tisti del drevesa, ki ga ob grebeničenju ne bo več. Tam bo nov nebari.
 
Again: starting material, completed the first phase, the project goal on sketch:
 
In še enkrat: začetni materijal, končana prva faza, cilj projekta na skici:

Ni komentarjev: