četrtek, 12. december 2013

MATERIJAL

Last night in the workshop was as at carpenter's: sawdust was flying through the air, power tools have been working on full power :-) . Aleš shortened his hawthorn, Roland has completed his work on Prunus mahaleb, then he began an analysis of two Carpinus orientalis.
 
Sinoči je bilo v delavnici kot pri mizarju: žagovina je letela po zraku, rezkarji so delali na vso moč :-) . Aleš je krajšal glog, Roland pa dokončal delo na rešeliki, potem pa se lotil analize dveh kraških garbov (Carpinus orientalis).
 

 


 
Lots of new material, therefore, a lot of new projects. Obviously we will not run out of work :-)
I've done the first intervention on Prunus mahaleb, which was collected this spring. Thus early intervention one can afford only on species that are so cheerful as Prunus mahaleb: in one growing season the roots practically filled the pot, it growed well from old wood .
 
Veliko novega materijala torej, veliko novih projektov. Del očitno ne bo zmanjkalo :-)
Jaz sem opravil prvi poseg na rešeliki, ki je bila skopana to pomlad. Tako zgodnji poseg si lahko privoščimo le na vrstah, ki so tako radožive, kot je rešelika: v eni rastni sezoni so korenine praktično napolnile posodo, dobro je pognala iz starega lesa.
 
Prunus mahaleb, December 2013, starting material
 
Already when it was collected it was clear to me which way I'm headed: At this stage I was only concerned about the main line, which was done with cut of unattractive and to heavy branches. One branch is left to the safety of the tree, also the very top of the tree will be completely new, as the current branch is too straight. In short, now the tree show its full potential - great base, perfect narrowing and movement. Now comes the detail work on dead wood and upbringing of the main branches, which will later build the crown. Looking forward to it !
 
Že pri izkopu mi je bilo jasno v katero smer bom krenil: v tej fazi mi je bilo pomembno zgolj izoblikovanje glavne linije, kar sem zdaj z rezom neatraktivnih predebelih vej tudi napravil. Ena veja je še ostala za varnost drevesa, prav tako pa bo tudi vrh vzgojen čisto na novo, saj je zdajšnja veja preravna. Skratka, zdaj je drevo pokazalo ves svoj potencial - izjemno bazo, perfektno ožanje in gibanje. Zdaj pride na vrsto podrobno delo na suhem lesu in vzgoja glavnih vej, ki bodo kasneje gradile krošnjo. Se že veselim!
 

Two possible inclinations. The work is now on!
 

Ni komentarjev: