petek, 24. januar 2014

BUKEV IN GLOG

Throughout the year a huge number of trees comes to the studio. We try to document them all and then follow their development. Last night Miha completed a new step on his Fagus. In March 2012 It was brought to the workshop for the first time. Firmly rooted and ready for the first step. Material from a mountain pasture at first glance looks like a "finished" bonsai, ready for planting in a container and exhibition. But in the Tora bonsai school we teach a little different. We are dedicated to detail, for us crown structure, narrowing of the branches, dealing with mistakes is important. Ideal tree - ideal bonsai - we want to get as closer as possible to that ideal. The result takes a lot more time, patience and knowledge, but the satisfaction of a job well done is much greater .
 
V ateljeju se čez leto zvrsti ogromno število dreves. Vse skušamo dokumentirati in potem slediti njihovemu razvoju. Miha je sinoči dokončal nov korak na bukvi. Prvič jo je v delavnico prinesel marca 2012. Dodobra vkoreninjeno in pripravljeno na prvi poseg. Materijal z visokogorskega pašnika na prvi pogled izgleda kot "dokončan" bonsaj, pripravljen za sajenje v posodo in razstavo. Toda v šoli Tora se bonsajizem gremo drugače. Posvečamo se podrobnostim, za nas je pomembna struktura krošnje, ožanje vej, odpravljanje napak. Idealno drevo - idealen bonsaj - kolikor se mu pač lahko približamo. Za končni rezultat je potrebno veliko več časa, potrpežljivosti in nenazadnje znanja a zadovoljstvo ob dobro opravljenem delu je toliko večje.
 
Fagus sylvatica, March 2012


After firts styling, March 2012
 
After the first styling Miha was not pleased. Bothered by several things; meanwhile he repotted the tree into first bonsai pot and decided to change the front.
 
Po prvem oblikovanju Miha ni bil najbolj zadovoljen. Motilo ga je več stvari; vmes je drevo presadil v bonsajsko posodo in se odločil, da spremeni prvo stran.
 
January 2014, new front

Miha working
 
The tree was turned for 180 degrees and then he concentrated on selection of branches, their structure and positioning. Now the thickest branch is the lowest, below where it should be, any higher branch is thinner. Top is not part of the old thick branch anymore, there are the youngest and thinnest ones. Just as it should be. But nevertheless the tree maintains the originality and naturalness. A step in the right direction !
 
Drevo je obrnil za 180 stopinj in se v nadaljevanju posvetil izboru vej, njihovi strukturi in pozicioniranju. Zdaj je najdebelejša veja spodaj, kjer mora biti, vsaka višja je tanjša. Vrh ni del stare debele veje ampak so tam najmlajše in najtanjše vejice. Tako kot mora biti. Drevo pa kljub vsemu ohranja prvobitnost in naravnost. Korak v pravo smer!
 
Fagus sylvatica, after second step, January 2014
 
There will pass a quite some time before the tree will enter the showable phase. New pot, work on ramification ... Similarly, as a lot of time will pass before my Crataegus will be ready for the exhibition. Hawthorn is a species excellent for bonsai growing. It was collected in March 2012.
 
Do razstavne faze bo minilo še kar nekaj časa. Nova posoda, delo na razvejanosti ... Podobno kot bo do razstavne faze minilo še kar nekaj časa tudi pri mojem glogu. Glog je vrsta, ki se na bonsajsko vzgojo odlično odziva. Izkopan je bil marca 2012.
 
Crataegus in nature, March 2012

Crataegus after collecting, March 2012
 
After a year of free growth and regeneration  the first step followed. Because it is a karst type, I've been able to do this, at pines and spruces I would have to wait at least another year or two. Either way, the tree itself tells you when it is ready.
 
Po letu dni proste rasti in regeneracije je sledil prvi korak. Ker gre za kraško vrsto, sem si to že lahko privoščil, pri borih ali smrekah bi na prvi korak moral počakati še vsaj leto ali dve. Tako ali tako pa drevo samo pove, kdaj je pripravljeno.
 
March 2013, before first intervention

March 2013, after first intevention
 
Further shortening of the trunk and the first selection of branches was done. I kept the first three branches because they grow in the right places. Using the saw-technique they were bended in the right position. When a tree has such branches this is really fortune, as the old bark on them complement the character of the tree. On the newly grown ones one would wait a decade or more for such bark ...
 
Napravljeno je bilo dodatno krajšanje debla in prvi izbor vej. Prve tri veje sem ohranil, ker rastejo na pravih mestih. S tehniko žaganja so bile ukrivljene v pravo pozicijo. Ko drevo to omogoča, so takšne veje pravo bogastvo, saj s staro skorjo dopolnjujejo karakter drevesa. Na novo vzgojenih bi na takšno skorjo čakal desetletje ali več ...
 
Another season of growing and regeneration passed and here is time for a new intervention. Hawthorn reacted well, and there was a lot of new branches, on the old ones secondary branches has grown. Again, I made ​​a selection of new branches and improved the structure on the old ones.
 
Spet je minila ena rastna sezona regeneracije in čas za nov poseg. Glog je lepo reagiral, pognal nove veje in na starih sekundarne. Spet sem napravil selekcijo novih vej, na starih izboljševal strukturo.
 
January 2014, before second step

January 2014, after second step
 
After only two years the tree is already receiving first outlines. In the next growing season it will be constantly under control. No more free growth, as now the structure is important. And maturing. Then comes the first container, and more maturation and yes, once upon the time the tree will shine on some exhibition :-)
Tomaž was finishing his larch, Janez worked on in his juniper. When this projects will be completed I'll show them here!
 
Po le dveh letih vzgoje drevo že dobiva prve obrise. Naslednjo rastno sezono bo ves čas pod nadzorom. Nič več proste rasti, saj gre zdaj za strukturo. In dozorevanje drevesa. Potem pride na vrsto prva posoda, pa še leta zorenja in ja, nekoč bo zablestel na kakšni razstavi :-)
Tomaž je dokončeval macesen, Janez je delal naprej na svojem brinu. Ko bo dokončan, pride na vrsto predstavitev njegovega projekta!
 
Tomaž working

Janez working
 
 

Ni komentarjev: