nedelja, 15. junij 2014

TISA


After four years of work, I am presenting a yew-project, an urban jamadori from my brother's garden. That the bonsai is long-term art  we all already know, well with that tree things go particularly slow because it was necessary to set a completely new structure of the crown, from scratch. Tree was collected in March 2010 in my brother's garden. I was impressed with nebari, everything else was more or less boring:
 
Po štirih letih dela predstavljam projekt tise, gre za urbani jamadori iz bratovega vrta. Da je bonsajizem tek na dolge proge že itak vemo, no pri tem drevesu gredo stvari še posebej počasi, ker je bilo treba strukturo krošnje postaviti popolnoma na novo, iz nič. Drevo izkopano marca 2010 v bratovem vrtu na Primorskem. Navdušil me je nebari drevesa, vse ostalo je bilo bolj ali manj dolgočasno:
 
 
By June of the same year the tree grew so vigorously that in summer the cuting of lower branches that are unnecessarily constrained energy was already needed.
 
Do junija istega leta se je ukoreninila in tako veselo poganjala, da je bilo treba poleti že rezati odvečne spodnje veje, ki so po nepotrebnem tratile energijo:
 
 
 
Two years more passed before first styling, in February 2012 it was prepared for the first massacre. Sometimes it is necessary to do two steps back, that you can then make three forward. In Vrhnika, at workshop with Savini (Progetto Futuro) it started its bonsai story:
 
Do prve obdelave sta potem pretekli še dve leti, februarja 2012 je bila pripravljena za prvi masaker. Včasih je potrebno storiti dva koraka nazaj, da lahko potem naredimo tri naprej. Na Vrhniki, na delavnici z Savinijem (Progetto Futuro) je začela svojo bonsajsko pot:
 
 
With Enrico We set the first outlines of shari on otherwise boring trunk:
 
Z Enricom sva začrtala prve obrise šarija, ki naj bi razgibal sicer dolgočasno deblo:
 
 
And as that were not enough, I shaped the ten-jin with a chisel:
 
In kot da ne bi bilo dovolj, sem se z dletom lotil še vrha:
 
 
After this severe test I give a yew a year off, It grew nice, in March 2013 in Savinis workshop in Bologna we continued with work: extension and finishing of shari, the first basic wiring.
 
Po tej hudi preizkušnji je dobila leto dni počitka, se lepo obrasla, marca 2013 je v Savinijevi delavnici v Bologni doživela nadaljevanje: podaljševanje in dodelava šarijev, prvo žičenje osnovnih vej.
 
 

 
Also on this intervention It reacted nice and in June of the same year I finally started working on the details and arranging the crown. It started to show the first contours:
 
Tudi na ta poseg je lepo reagirala in že junija istega leta sem končno lahko začel delati na podrobnostih in urejanju krošnje. Začeli so se kazati prvi obrisi:


Work  on the details continuesof also this year. In the spring I re potted it from a large container into a smaller plastic (with Roland assistance) pot and reduced a root system. I am planning another repotting, this time in bonsai pot, in two years time. In last few days I cut all the wire off and did a re-styling of crown, another step further:
 
Delo na podrobnostih se nadaljuje tudi letos. Spomladi sem jo iz velikega kontejnerja ob Rolandovi pomoči presadil v pol manjšo posodo in ob tem zmanjšal koreninski sistem. Ponovno presajanje, takrat v bonsajsko posodo, načrtujem čez dve leti. V zadnjih dneh je bila razžičena in ponovno oblikovana, napravila je še korak naprej:
 
 
Development 2012-2014:
 
Razvoj 2012-2014:


P.S.: It was so nice morning ...

P.S.: In bilo je zelo lepo jutro ...
 

 

 
 

1 komentar:

Anonimni pravi ...

Uf tole z ograjo zadaj pa izgleda super. Priden.

LP Blaž