sobota, 04. april 2015

MUGO

This was another interesting project! Pinus mugo from Rok's collection came to TORA atelier for first styling. This is very old and delicate tree which barely can stand in upwards position without help. So, Rok put a metal construction at the back of the tree to support the trunk.
 
Nov zanimiv projekt! Ruševje iz Rokove zbirke je v atelje šole TORA prišlo na prvo oblikovanje. Gre za zelo staro in krhko drevo, ki le s težavo še stoji pokonci brez pomoči. Rok je zato v ozadje postavil železno konstrukcijo, ki podpira deblo.
 
Pinus mugo, with metal construction at the back, as arrived to the TORA studio
 
First, with the help of TORA apprentice Gašper, we cleaned the dead-wood, then we treated it with wood-hardener and than also with lime-sulfure.
 
Najprej, s pomočjo Gašperja, sva očistila mrtev les in ga premazala s trdilcem in nato še z apnenim žveplom.
 
Detail from the trunk before cleaning ...

... and the same spot after cleaning. All dead bark was removed

Detail 1

Detail 2

Detail 3
 
Then the process of thining the crown started. Tree is amazingly vigorous, so we cut more than half of the green mass. Today I wired and styled the tree. Pine has a lot of interesting details, dead and live parts complement one-another, the composition is very dynamic.
 
Potem sva se posvetila redčenju krošnje. Drevo je neverjetno živo, zato sva porezala več kot polovico zelene mase. Danes sem drevo še ožičil in oblikoval. Bor ima veliko zanimivih podrobnosti, mrtvi in živi deli se dopolnjujejo, kompozicija je zelo dinamična.
 
Detail of the crown
 
Crown from the right side - how many details!
 
Pinus mugo after first styling, white background

Pinus mugo after first styling, black background

The main task in the near future will be to put a metal spine in to the back of the trunk which will support the composition. But this is another story, for now this is it, the tree must rest now!

V prihodnosti bo glavna naloga v zadnjo stran debla vstaviti železno hrbtenico, ki bo kompozicijo podpirala. Toda to je že druga zgodba, za zdaj je to to, drevo mora počivati!

Ni komentarjev: