sobota, 28. marec 2015

SABINA

Juniperus sabina is European native juniper which is very good for bonsai. Trunk is usually twisted, with a lot of dead-wood, foliage on this species is also very good. This particular piece came to the TORA atelier from Rok's collection. We worked on it already last autumn, and because over-wintering was without any trouble today we completed re-styling.
 
Juniperus sabina je avtohtoni Evropski brin, ki je zelo dober za vzgojo v bonsaj. Deblo je običajno zvito, z veliko mrtvega lesa, tudi zelenje je na tej vrsti dobro. Ta brin je v TORA atelje prišel iz Rokove zbirke. Na njem sva delala že lani jeseni, ker pa je prezimil brez vsakršnih težav smo danes preobrazbo dokončali.
 
Juniperus sabina as arrived at TORA atelier, November 2014
 
In November last year Gašper cleaned the dead-wood and live veins, then we studied the material. There were several options, but at the end we decided to go with the side, where the live vein is more visible. We just wired two main branches and put them in to position. Because we felt that the tree is not ready for complete styling we stopped and postponed the work until spring.
 
Lanskega Novembra je Gašper očistil mrtev les in žive vene, potem sva material preštudirala. Ponjalo se je več opcij, toda odločila sva se za stran, kjer je živa vena bolj vidna. Ožičila sva samo dve glavni veji in jih zvila v pozicijo. Ker sva čutila, da drevo ni pripravljeno za kompletno preobrazbo, sva delo prekinila in ga nadaljevanje preložila na pomlad.
 
Possible front; but we decided to go with another side

Juniperus sabina, after first intervention, November 2014
 
Today I finished the work on the tree. I wired all branches and put them in to position. The result is very dynamic tree with great future. Now only the skeleton of the crown is set, but with pinching and proper care one can achieve great definition result in just one growing season!
 
Danes sem delo dokončal. Ožičil sem vse veje in jih pozicioniral. Rezultat je zelo dinamično drevo z lepo prihodnostjo. Za zdaj je postavljeno samo okostje krošnje, toda z vršičkanjem in pravilno oskrbo se da že v eni sezoni doseči lepo definicijo!
 
Juniperus sabina, before wiring, March 2015
 

Juniperus sabina, after wiring and re-styling, March 2015

Meanwhile Gaššper wired a neglected Pinus sylvestris in a Chinese cascade pot. If you keep in mind the pore starting material the result is very good. In the future the bottom branch will be elongated so that the lowest point of crown will be directly under the upper top. It was a funny project!
 
Medtem je Gašper ožičil zanemarjen Pinus sylvestris v kitajski kaskadni posodi. Če imate v mislih začetni materijal, potem je rezultat zelo dober. V prihodnosti bo spodnja veja podaljšana do točke, da bo najnižja točka kaskade točno pod zgornjim vrhom. To je bil zabaven projekt!
 
Pinus sylvestris, before, March 2015
 
Pinus sylvestris, after, March 2015

Gašper adjusting branches 

Pinus sylvestris, white background, March 2015
 

Ni komentarjev: