nedelja, 08. november 2009

DELAVNICA

There was plan to work slowly and with enjoyment and we did it so. Joze, Miha and Roland participated at advanced workshop in Tora and we did enjoy our time together! All three of them already mastered the basic bonsai techniques and they are looking for advanced knowledge.

Načrt je bil delati počasi in z užitkom, tako je tudi bilo. Jože, Miha in Roland so se udeležili nadaljevalne delavnice v Tori in skupaj smo uživali! Vsi trije so že dodobra osvojili osnovne bonsajske tehnike in zdaj iščejo znanje na višjem nivoju.Miha bring in nice Fagus sylvatica with a lot of character - with a lot of scars from fight for survival.

Miha je prinesel zelo zanimivo bukev, z veliko karakterja, vonja po svežini in brazgotinami ob boju za preživetje.Miha firstly defoliated the tree; leaves are already done their work for this season so defoliation was not a problem for a tree - leaves would fall off in a week or two anyway. With defoliation the structure of the crown become visible - Miha was slowly removing veil from his princess ...

Miha je drevo najprej razlistil; listi so za to sezono svojo funkcijo tako ali tako opravili, odstranitev teden prej, kot bi odpadli sami, seveda za drevo ne predstavlja nobene težave. Z razlistenjem je postala struktura drevesa vidna - kot bi Miha počasi odstiral tančico s svoje princeske ...A tree with such character call for non-classical design. Miha just removed some disturbing elements, wired the main brunches and set the future of this tree. With deciduous species it take time ...

Drevo s toliko karakterja seveda kliče po neklasičnem oblikovanju. Miha je z drevesa zgolj odstranil nekaj motečih elementov, ožičil glavne veje in določil prihodnost drevesa. Pri listavcih gre počasi ...

When this tree will be repoted into proper pot, get some ramification, it will be a nice bonsai!

Ko bo drevo presajeno v primerno posodo, pridobilo na razvejanosti, bo to odličen bonsaj!

Roland was working on Juniperus communis Alpina. Wide and compact crown, trunk with some movement. Not an easy task ...

Roland je delal na alpskem brinu. Razpotegnjena, potlačena in kompaktna krošnja, deblo z nekaj gibanja. Kar zahteven zalogaj ...We analised the tree and find a solution: kengai or han-kengai. And Roland did start working!

Analiza drevesa je kmalu nakazala rešitev: kaskada ali polkaskada. In Roland se je lotil dela!We created a nice han-kengai, still a little tousled but Roland will know how to comb it out. He proved that with his Chamaecyparis: in one season it has done a big step forward. There is still some work on deadwood but the silhuette of new nice bonsai is here. And that was meaning of the workshop!

Nastala je simpatična polkaskada, še nekoliko razkuštrana, a Roland jo bo znal počesati. To je dokazal že s pacipreso, ki je pod njegovimi rokami v eni rastni sezoni naredila ogromen napredek. Kar nekaj dela je tudi še na suhem lesu, a obrisi lepega bonsaja so tu. To je bil tudi namen delavnice!Jože worked on Chamaecyparis. He concentrated on shari. We did not finish the tree, so we'll do that some other time.

Jože je s seboj imel pacipreso. Posvetil se je izdelovanju šarija. Za dokončanje drevesa je zmanjkalo časa, tako da ga bova dokončala ob naslednji priložnosti.

Workshop was a great success! A small group was right for detailed analises, we concentrated on all deatils that are important in bonsaism. Beauty is in details!

Delavnica je bila zadetek v polno! Majhna skupina je bila ravno pravšnja za podrobnejše analize, posvečanje podrobnostim na drevesih, ki so v bonsajizmu zelo pomembne. Lepota je v podrobnostih!

Because of great interest I'll organize such workshops even in future. One I'll organize before New Year that is for sure: if you are interested, contact me!

Zaradi velikega zanimanja bom podobne delavnice organiziral tudi v prihodnje. Eno prav gotovo še pred novim letom; če vsa zanima se oglasite!

1 komentar:

Andrej Arnšek pravi ...

Super! Prava škoda, da mi ni uspelo. Za naslednjo, pa že sedaj rezerviraj mesto zame!:)