četrtek, 03. januar 2013

PRVA LETOS

It is not always the case, but last night in the studio working atmosphere prevailed! The first workshop in the new year, students are full of new energy! When such energy is in the air, then the results of the work are good. Matej was working on the big maple from which he is determined to carve the future bonsai, Miha has quietly worked behind the scenes on Chamaecypris.
 
Ni vedno tako, ampak sinoči je v ateljeju vladalo delovno vzdušje! Prva delavnica v novem letu, študentje polni nove energije! Ko je v zraku takšna energija, potem so tudi rezultati dela dobri. Matej je v ospredju delal na velikem javorjevem čoku, iz katerega se je namenil v prihodnosti izklesati bonsaj, Miha se je v ozadju tiho ukvarjal s pacipreso.
 
 
Roland has continued to work on juniper, this time under the watchful eye of Tomaž. Roland is closer to the goal now, the idea of ​​how to creat crown is clear, the contours of bonsai are increasingly visible. For now, just in the shadow ...
 
Roland je nadaljeval z delom na brinu, tokrat pod budnim Tomaževim očesom. Roland je vedno bližje cilju, ideja o oblikovanju krošnje je izpiljena, obrisi bonsaja so vse bolj vidni. Za zdaj zgolj v senci ...
 

 
Janez started a new project on spruce. It is a small tree, Katade-mochi size, which has everything bonsai should have - especially remarkable character. All too often such trees are in the shade of large bonsai, which impress with their magnificence, allthough at a lower quality. Janez will try to prove the opposite, and try to squeeze all the potential from tree. This time, there has been only the first step done.
 
Janez je začel nov projekt na smreki. Gre za manjše drevo kategorije Katade-moči, ki pa ga krasi vse, kar bonsaj mora imeti - predvsem izjemen karakter. Vse prevečkrat so takšna drevesa na razstavah v senci velikih bonsajev, ki napravijo vtis z svojo mogočnostjo, pa čeprav po kvaliteti zaostajajo za manjšimi. Janez bo poskušal dokazati nasprotno in iz drevesa iztisniti ves potencijal. Tokrat je bil storjen zgolj prvi korak.
 

 
 
I was  all over the tall juniper, which get a very nice line by the physical assistance of all. But that's another story ...

Jaz sem se znašal nad potegnjenim brinom, ki je ob fizični pomoči vseh dobil zelo lepo linijo. Ampak to je že druga zgodba ...
 
 

PS: For a nominal fee you can join the Tora Group too. Welcome!
 
P.S.: Skupini Tora se za simbolično članarino lahko pridružite tudi vi. Vabljeni!

Ni komentarjev: