petek, 28. december 2012

DELAMO

Aleš came to what was likely the last basic-workshop in this year. He has some experience that he gathered himself, with the help of the internet and books. But already after a few minutes of attending the workshop he concluded that nothing can outweigh mere one hour of practical work under the right leadership. We worked on the silver spruce (Picea glehnii) and within a few hours Aleš created his first bonsai.  Material like this is still in stock, so welcome at the beginner's courses!

Na verjetno zadnjem tečaju v tem koledarskem letu se je oglasil Aleš. Že z nekaj izkušnjami, ki jih je nabiral sam, s pomočjo interneta in knjig. A je že po nekaj minutah druženja ugotovil, da nič ne more odtehtati že zgolj ene ure praktičnega dela pod pravim vodstvom. Delala sva na srebrni smreki (Picea glehnii) in v nekaj urah je Aleš ustvaril svoj prvi bonsaj. Nekaj podobnega materijala je še na zalogi, tako da ste vsi znanja željni vabljeni na začetne tečaje! 


After the basic-workshop you can join the Tora group in year-round intensive program. We meet once a week. At the last meeting this year Janez and Miha studied red pine, Roland was working on juniper. He finally decided how to create crown, the first branch is wired, the contours of the crown is already visible. The first workshop in the new year will be as early as 2 January!

Ko bo tečaj za vami, se lahko pridružite skupini Tora in celoletnemu intenzivnemu programu. Srečujemo se enkrat na teden. Na verjetno zadnjem srečanju v tem letu sta Janez in Miha študirala rdeči bor, Roland pa je delal na brinu. Dokončno se je odločil, kako bo oblikoval krošnjo, prva veja je ožičena, obrise krošnje se zlahka sluti. Prva delavnica v novem letu bo že 2. januarja!
P.S.: When you run out of words ... Raje, be strong!

P.S.: Ko zmanjka besed ... Raje drži se!

Ni komentarjev: