nedelja, 05. maj 2013

ARCO

 

Along with two students (Maurizio and Miha), this weekend we attended the exhibition in Arco, Italy. Wonderful weather, great environment, good trees - a man can not wish more for a nice day.
 
Ta konec tedna smo se s študentoma šole Tora Mauriziem in Mihom udeležili razstave v Arcu. Čudovito vreme, krasno okolje, dobra drevesa - človek si za lep dan več niti ne more želeti.Arco Bonsai is one of the most prestigious Italian exhibitions each year. We enjoyed the excellent exhibition; Olea from Spanish center MED stood out by outstending quality. Amazing tree reached an amazing maturity, perfect bonsai!

Arco Bonsai je ena najprestižnejših vsakoletnih italijanskih razstav. Uživali smo lahko v vrhunski razstavi, na kateri je po kvaliteti izstopala oljka španskega centra MED. Izjemno drevo z neverjetno dozorelostjo, bonsaj za čisto desetko!
 

 
 
 
Bonsai Scuola Del Mediterraneo put on a shelf  Erica Arborea. Considering the type of the tree also amazing bonsai:
 
Scuola Bonsai Del Mediterraneo pa je na polico postavila drevesasto reso (Erica Arborea). Glede na vrsto prav tako izjemno drevo:
 
 

Among Italian trees we were also able to admire the masterpieces; Studio Botanico exhibited sabina juniper (Juniperus sabina)
 
V konkurenci italijanskih dreves smo prav tako lahko občudovali mojstrovine; Studio Botanico je razstavljal brin vrste sabina (Juniperus sabina):
 
 
Progetto Futuro represented Japanese black pine (from reliable sources I found out that the owner is Ivo Saporiti ;-) ) 
 
Šola Progetto Futuro je predstavljala japonski črni bor (iz zanesljivih virov sem izvedel, da je lastnik Ivo Saporiti ;-) ):
 
 
We also enjoyed a very well-prepared demonstrations of established Italian bonsai schools, which were a guarantee for a lot of new knowledge. Each school was represented in a special room. Bonsai Creativo School of Sandro Segneri: Sandro has done a spectacular shortening of the massive olive, well, the shortening could also be a little less spectacular, if Sandro would simply use a saw instead chisel  ;-) :
 
Uživali smo tudi v zelo dobro pripravljenih demonstracijah uveljavljenih italijanskih bonsajskih šol, kar je bila garancija za veliko novega znanja. Vsaka šola se je predstavljala v posebnem prostoru. Bonsai Creativo School Sandra Segnerija: Sandro je opravil spektakularno krajšanje masivne oljke; no krajšanje bi lahko bilo tudi malce manj spektakularno, če bi Sandro namesto dlete enostavno uporabil žago ;-) :
 

 
Progetto Futuro by Enrico Savini:
 
Progetto Futuro Enrica Savinija:


And Studio Botanico by Salvatore Liporace:

In Studio Botanico Salvatoreja Liporaceja:

 
Bonsai art at a high Italian level!
 
Bonsajizem na zelo visokem italijanskem nivoju!

Ni komentarjev: