sreda, 01. maj 2013

NINA

Holidays were a bit festive, a little hard-working, great weather gave a fresh spring flavor to this days. Yesterday Nina came to the atelier, she is an amateur painter, her boyfriend gave her a ticket for beginner's course as a birthday present. We worked on Picea glauca, Nina learned incredibly fast about the principles of wiring and she completed the tree virtually by herself.
 
Prvomajski prazniki so bili malce praznični, malce delavni, čudovito vreme pa dneve sladka s pomladanskim okusom. Včeraj se je v ateljeju oglasila Nina; ljubiteljska slikarka, ki ji je začetniški tečaj kot rojstnodnevno darilo poklonil njen fant. Delala sva na glauci, Nina pa je neverjetno hitro osvojila principe žičenja in drevo dokončala praktično sama.
 
Picea galuca after basic cleaning
 
While Nina enjoyed working on spruce, I hosted Nikola in a garden. Nikola, along with Dean, is a driving force of the Zen bonsai club in Zagreb. We talked about some plans, Tora branch in Zagreb is developing as we agreed!
 
Med tem, ko je Nina uživala pri delu z smreko, sem v vrtu gostil Nikolo. Nikola je skupaj z Deanom gonilna sila kluba Zen iz Zagreba. Z gostom sva napravila nekaj načrtov, podružnica Tore v Zagrebu se razvija tako, kot smo se dogovorili!
 
Nikola photographing some of my trees
 
Nina finished the tree, I gave her all the necessary maintenance instructions, so the pictures for the archives followed!
 
Nina je smreko dokončala, dobila vsa potrebna navodila za vzdrževanje in sledilo je le še fotografiranje za arhiv!
 
Nina and her first bonsai
 
For some time now I owe you a photo of the new step of Karavanke spruce. After three years of acclimatization, last February it went through the first styling. After the wireing it twice last season, it was potted in to first bonsai pot. The pot is too large, but due to the large root cake at this stage it did not go in to smaller one. New re poting, presumably in the final pot, will be done in two years. Until then, it will, of course, be wired again ...
 
Že nekaj časa dolgujem tudi fotografijo novega koraka na smreki Karavanke. Po treh letih aklimatizacije je lani februarja doživela prvo preobrazbo. Potem kar dvakrat prerastla žico, tako da je zdaj nekoliko skuštrana dočakala svojo prvo bonsajsko posodo. Posoda je prevelika, toda zaradi velike koreninske grude v tej fazi v manjšo ni šla. Novo presajanje, predvidoma v končno posodo, jo čaka čez dve leti. Do takrat pa bo seveda tudi počesana ...
 
February 2012, before first styling

After first styling

June 2012, after second wiring

April 2013, in first bonsai pot
 
 
P. S.: The grafting of junipers is in full swing ...
 
P.S.: Tudi cepljenje brinov je v polnem teku ...
 

 

Ni komentarjev: