ponedeljek, 22. julij 2013

NADALJEVANJE

Damjan has returned to the atelier with juniper and did some minor adjustments. Extended shari on the trunk and cut a few branches.
 
Damjan se je v atelje vrnil z brinom in opravil še nekaj drobnarij. Podaljšal je šari na deblu in odrezal nekaj vejic.
 
 
Then we proceeded with ficus. In almost two years it is completely lost it's form, but unfortunately Damjan brought it to the workshop a month or two too late for defoliation. For security reasons, we decided to only do a rough pruning and wiring, next spring, at the end of May we'll defoliate it and fine wire it, then you can really focus on each branch.
 
Potem sva se lotila fikusa. V skoraj dveh letih je popolnoma izgubil obliko, žal pa ga je Damjan v delavnico prinesel mesec ali dva prepozno, da bi ga še lahko razlistila. Zaradi varnosti sva se odločila za zgolj grobo obrezovanje in žičenje, fino žičenje pa bo prišlo na vrsto naslednjo pomlad, konec maja, ko bova fikus razlistila in se lahko res posvetila vsaki vejici.
 

 
PS: In September we'll started with a new year of TORA school. Anyone who would like to join the groups in Ljubljana, Maribor or Nova Gorica must first complete a course for beginners. Please book your date as son as possible! TORA school also announces the dates for individual advanced courses. Applications and additional information on tora.bonsai @ gmail.com or call +38641 241224 . WELCOME!
 
P.S.: Septembra bomo začeli z novim letnikom šole TORA. Kdor bi se želel na novo priključiti skupinam v Ljubljani, Mariboru ali Novi Gorici mora najprej opraviti tečaj za začetnike. Čim prej si zgotovite svoje termine! Šola TORA razpisuje tudi termine za individualne nadaljevalne tečaje. Prijave in vse dodatne informacije na tora.bonsai@gmail.com ali pokličite 041 241224.  VABLJENI!!! 

Ni komentarjev: