torek, 15. april 2014

HIMALAJSKI BRIN

If all weeks would be such as the last, then I might be able to fulfill my dream and devoted myself solely to bonsai art! :-) Tora Bonsai School is fully occupied, workshops lined up, students are progressing nicely! This time I would like to present the project of Jože's Juniperus Squamata, which is a good example of how one can achieve good results with the good care of the trees.
 
Če bi bili vsi tedni takšni, kot je bil zadnji, potem bi morda celo lahko uresničil svoje sanje in se posvetil zgolj bonsajizmu! :-) Šola Tora je polno zasedena, delavnice se vrstijo, študenti lepo napredujejo! Tokrat bi rad malce podrobneje predstavil projekt Jožetovega himalajskega brina (Juniperus squamata), ki je dobra ilustracija, kako se s pravo oskrbo drevesa lahko doseže lepe rezultate.
 
Jože opened the door in to bonsai world :-)
 
Jože ( I hope you do not mind if I use your photos from the SBK forum ) started this project in spring 2011. He styled a not promissing material as good as he can at the time:
 
Jože (upam, da mi ne zameriš, če uporabim kar tvoje fotografije s foruma) je s projektom začel spomladi 2011. Zelo povprečen materijal je oblikoval po svojih najboljših močeh:
 
Juniper squamata, spring 2011 (Foto: Jože)
 
Following the advice on the forum he re-styled the tree in the same spring, but result still did not look promising.
 
Po nasvetih na forumu je drevo še isto pomlad nekoliko popravil, vendar še vedno ni deloval obetajoče.
 
Juniper squamata, spring 2011 (Foto: Jože)
 
In just one growing season juniper progressed amazingly, in the autumn Jože already made ​​shari, moreover, he has also changed the front.
 
V samo eni rastni sezoni je brin neverjetno napredoval, saj je Jože jeseni že izdelal šari, poleg tega se je tudi odločil za drugo prednjo stran.
 
Juniperus squamata, atumn 2011 (Foto: Jože)
 
In the spring of 2012 Juniper has been transplanted into a bonsai pot and development has continued. In about the same condition the juniper also come to the workshop of Tora bonsai school in Murska Sobota  this Sunday:
 
Spomladi 2012 je bil brin že presajen v bonsajsko posodo in razvoj se je nadaljeval, v približno takšnem stanju je tudi prišel na nedeljsko delavnico šole Tora v Murski Soboti:
 
Juniperus squamata, summer 2012
 
At the workshop we analyzed it, changed the front back to the original one :-) , made a new shari and try to resolve the effect of fishing rods. The result of three years of work is enviable: a classic, if not the stereotypical bonsai. Many like it, others do not, but Jože is to be congratulated for the good care and development of tree.
 
Na delavnici smo ga analizirali, vrnili prvo stran spet nazaj :-) , izdelali nov šari in se skušali rešiti efekta ribiške palice. Rezultat po treh letih dela je zavidljiv: klasičen, če ne celo stereotipen bonsaj. Mnogim všeč, drugim spet ne, a Jožetu je treba čestitati za dobro oskrbo in razvoj drevesa.
 
Juniperus squamata, spring 2014
 
 Another year and a tree will be ready for the exhibition!
Even today we had a lot of fun in the Tora studio - Nataša ran away with a good shohin pine, Iztok came on a course for beginners and became a new studentsn of our school. But the week is not over yet!
 
Še kakšno leto in drevo bo primerno za razstavo!
Tudi današnji dan je bil v ateljeju zabaven in poln dogajanja - Nataša je pobegnila z dobrim šohin borom, Iztok pa je prišel na tečaj za začetnike in je novi študent naše šole. Pa tedna še ni konec!
 

 

Ni komentarjev: