sreda, 06. avgust 2014

ZGODBA

The result largely depend on the material. This we all know. Well, the artist who style the tree has a big role too :-)! But I wanted to say that the material sometimes offers a fast result, one can achive the exhibition form in let say three years, while sometimes 6 years and over is not enough. Here is the story of juniper species virginiana, which I have been working on for 6 years; some other hands left their marks on it also, but is not quite ready for exhibition yet. However, the moment of the first exhibition is slowly approaching!
 
Rezultat je v veliki meri odvisen od materijala. To vsi vemo. No, veliko vlogo ima tudi umetnik, ki drevo oblikuje :-) ! Ampak hotel sem povedati to, da materijal včasih omogoča hiter rezultat, do razstavne forme recimo v treh letih, med tem ko včasih tudi 6 let in več ni dovolj. Tu je zgodba brina vrsta virginiana, na katerem delam že 6 let, na njem je svoje sledi pustilo še nekaj drugih rok, a še ni čisto zrel za razstavljanje. Se pa trenutek prve razstave počasi vendarl bliža! 
 
Juniperus virginiana, development 2008-2014
 
It was the end of November 2008 and outside the first snow of that winter was falling. With Rajko we prepared one of the first demonstrations in Tora bonsai school. A neglected urban jamadori - Juniperus virginiana - was on the table.
 
Bilo je konec novembra 2008 in zunaj je padal prvi sneg tiste zime. Z Rajkotom sva pripravila eno prvih demonstracij v šoli Tora. Na mizi je bil zanemarjen urbani jamadori - Juniperus virginiana.
 
 
I got this juniper in 2007 from Andrej in exchange for beech, he collected the tree from concrete conteiner in the city. Juniper grew 30-40 years in that container, and now it was time to  turn it from ugly duckling into a swan.
 
Brin sem leta 2007 v zameno za bukev dobil od Andreja, ki je brin izkopal iz mestnega korita. Brin je v koritu rastel 30-40 let, zdaj pa je bil čas, da se iz grdega račka spremeni v laboda.
 
Juniperus virginiana, November 2008, before work started
 
Rajko outlined the shari line with a chisel and so he leave his mark on the tree forever ...
 
Rajko je na z dletom začrtal potek šarija in tako na drevesu za vedno pustil svoje sledi ...
 
Rajko working
 
Juniperus virginiana after first intervention, November 2008
 
In the spring of 2009 it was transplanted in to first bonsai pot. At that time I was not satisfied with the direction of development, so in autumn 2009 we're (Tomaž H. and me) worked on it again. But I did not like the new front. Juniper was very difficult material.
 
Spomladi 2009 je bil presajen v prvo bonsajsko posodo. Z smerjo razvoja takrat nisem bil zadovoljen, zato sva jeseni 2009 s Tomažem spet delala na njem. Poskus spremenjene prve strani mi prav tako ni bil všeč. Brin je bil zelo težak materijal.
 
Tomaž H. was also among those who worked on tree during this years 
 
Then the juniper was re-potted and forgotten in the corner of the garden for quite some time. In the spring of 2012, I have chosen it for the club demonstration with Andrea Melloni. We were back to the original design, juniper was back on the road to bonsai.
 
Potem je bil brin ponovno presajen in za nekaj časa pozabljen v kotu vrta. Spomladi 2012 pa sem ga izbral za klubsko demonstracijo z Andreo Mellonijem. Spet nazaj k originalnemu dizajnu, brin je bil spet na poti k bonsaju.

At demo with Andrea, spring 2012

Club-workshop was well intended

Andrea finishing his work

Juniperus virginiana, virtual after demo with Andrea Melloni, spring 2012
 
Following the workshop with Melloni I finally got the feeling that from the material beautiful bonsai may arise. In the next year Juniper reacted nice, I could cut a few spaghetti-branches and improved the crown structure. I also removed too dominant jin.

Po delavnici z Mellonijem sem končno dobil občutek, da lahko iz materijala nastane lep bonsaj. V naslednjem letu je brin lepo reagiral, lahko sem porezal nekaj špagetastih vej in izboljšal strukturo. Odstranil sem tudi preveč dominanten džin.

July 2013, before summer wiring

July 2013, after summer wiring

Another year has passed, after two growing seasons juniper was planted in a new pot, the time has come to cut all old wire and redefined the tree. I also refined the shari and isolate the veins, which are exaggerating nice.

Spet je minilo leto, brin je bil posajen v novo posodo, po dveh rastnih sezonah je prišel čas, da porežem vso staro žico in drevo na novo zdefiniram. Dodelal sem tudi šari in izoliral žile, ki se lepo napihujejo.

July 2014, before summer wiring

July 2014, after, black background

July 2014, after, white background

July 2014, Juniper virginiana resting at it's spot in my garden
 
After six years of work juniper is approaching a exhibition shape. It's story is something special. It is a story about friends who are united by tree. Andrej, Rajko, Tomaž H., Andrea, Blaž (and anyone else I forgot) and me, we have all contributed a fraction of a wonderful story, a story about a tree that from neglected juniper has become a beautiful bonsai .
 
Po šestih letih dela se brin približuje razstavni formi. Njegova zgodba je nekaj posebnega. Je zgodba o prijateljih, ki jih je združevalo drevo. Andrej, Rajko, Tomaž H., Andrea, Blaž (pa še koga sem pozabil) in moja malenkost, smo prispevali delček v čudovito zgodbo, zgodbo o drevesu, ki je iz zanemarjenega brina postalo bonsaj.  

Ni komentarjev: