četrtek, 02. oktober 2014

BOR ROK

Last week I was working on Pinus sylvestris from Rok's collection. It is not a classical material, but nevertheless have a good potential. The needles are already compact, but it can be done a lot more in a next few years. When it arrived to atelier it was without any wire and a kind a neglected.
 
Zadnji teden sem se ukvarjal z rdečim borom iz Rokove zbirke. Ne gre za klasičen materijal, ki pa ima vseeno velik potencial. Iglice so že kompaktne, vseeno pa se da v prihodnjih letih na kroošnji še veliko postoriti. V atelje je prišel neožičen in malce zanemarjen.
 
 
After several hours of needles cutting and after buds selection it was ready for wiring. Outcome is good and something special.
 
Po nekaj urah striženja iglic in selekciji brstov je bil pripravljen na žičenje. Rezultat je dober in nekaj posebnega.  

 
Meanwhile the students of TORA international bonsai school are working hard and results are better and better. Good work guys!
 
Med tem študentje v TORA mednarodni bonsajski šolo trdo delajo in rezultati so boljši in boljši. Fantje, dobro delo!Ni komentarjev: