četrtek, 15. oktober 2015

OLEASTER IN SMREKA

TORA international bonsai school also takes care of some eminent collections. Collection of Rok Podlesnik is one of them for sure. This time I had the pleasure to work on big Olea oleaster. The tree came from Spain and was neglected at least two years. So it was about time to put it back on the right path.
 
Šola TORA skrbi tudi za nekaj pomembnih zbirk. Zbirka Roka Podlesnika je gotovo ena izmed njih. Tokrat sem imel priložnost delati na divji oljki. Drevo je prišlo iz Španije in bilo zanemarjeno vsaj zadnji dve leti. Torej je bil res že čas, da jo spet postavimo na pravo pot.
 
Olea oleaster, before

This was just a rough styling, because the time of the year is not the best one to work on Mediteranean species. We'll continue to work in the next growing season ...
 
To je bilo le grobo oblikovanje, saj letni čas ni ravno primeren za delo na sredozemskih vrstah. Z delom bomo nadaljevali v naslednji rastni sezoni.
 
Olea oleaster, after rough styling
 
The next project I want to show is Alpine Picea abies of Aleš Krmelj. He is one of the students of TORA school. Yesterday he completed the second step on this interesting tree. The first step was made in December 2014. Aleš brought the tree into the atelier two years after collecting. The tree has nice natural shari and some interesting movement, but still needed some preparation before first styling.
 
Naslednji projekt, ki bi ga rad predstavil, je smreka Aleša Krmelja. Aleš je eden od študentov šole TORA. Včeraj je končal z drugim korakom na tem zanimivem drevesu. Prvi korak je bil narejen decembra 2014. Aleš je drevo v atelje prinesel dve leti po izkopu. Ima lep naraven šari in zanimivo gibanje, a vseeno je potrebovalo nekaj priprave na prvo oblikovanje.
 
Pieca abies, before intervention, December 2014
 
We decided to put two bendings in to the straight branch. Because the branch is very old and thick we used special technique. After bending we protected the area with moist cloth.
 
Odločili smo se, da ravno vejo na dveh mestih skrivimo. Ker je veja zelo stara in debela, smo uporabili posebno tehniko. Po krivljenju, smo območje zaščitili z mokro krpo.

Protected area of the bending

Aleš working
 
Aleš brought the tree back 10 months later, It was well ready for the next step. He wired it and then we styled it for the first time. The result is very interesting spruce with a lot of drama, some nice movement and dead-wood.
 
Po 10-ih mesecih je Aleš drevo prinesel nazaj, bilo je pripravljeno na naslednji korak. Ožičil ga je in potem smo ga prvič oblikovali. Rezultat je zanimiva smreka z veliko drame, zanimivega gibanja in mrtvega lesa.
 
Picea abies, October 2015, before styling. Bending area is well healed
 
Never forget to spray when working on spruce!

Picea abies, October 2015, after first styling
 
During the next growing season the tree will be carefully maintained, in spring 2017 it will be re-potted into a bonsai pot. If everything will go according to the plan of course.
 
Naslednjo rastno sezono bo skrbno vzdrževana, spomladi 2017 pa bo, če bo šlo vse po načrtih seveda, presajena v bonsajsko posodo.

Ni komentarjev: