nedelja, 25. oktober 2015

KUROMATSU

This is another great tree from Rok's collection. Japanese black pine, Pinus Thunbergii, Kuromatsu. It was time for some autumn cleaning and wiring.
 
To je še eno izvrstno drevo iz Rokove zbirke. Japonski črni bor, Pinus thunbergii, Kuromatsu. Prišel je čas za jesensko čiščenje in žičenje.

Pinu thunbergii before intervention

Soon the workshop floor was full of old needles and candles. First selection of buds was done.

Kmalu so bila tla v delavnici polna starih iglic in sveč. Prva selekcija brstov je bila opravljena.

 
The tree has great bark, nebari, tachigari, first two branches are very thick and old, with old bark on them. We are talking quality here! :-)
 
Drevo ima izjemno skorjo, nebari, tačigari, prvi dve veji sta debeli in stari z starim lubjem na njih. Govorimo o kvaliteti! :-)
 Also the pot is not bad. When dirty, It doesn't look special, but when cleaned and oiled, the pot is really good, already with some patina on it.

Tudi posoda ni slaba. Ko je umazana, niti ne izgleda nekaj posebnega, ko pa je očiščena in naoljena je res dobra, že z nekaj patine.


Pine is now ready for winter. Next season we'll concentrate on needles shortening and the the tree will be ready for show!
 
Bor je zdaj pripravljen na zimo. Naslednjo sezono se bomo osredotočili na krajšanje iglic in drevo bo pripravljeno na razstavo!
 

Ni komentarjev: