torek, 06. april 2010

TROPI

Already at our first workshop Damjan wanted to work on tropical species, on ficus, which could stay in his apartment. But then we did a basic workshop on juniperus chinensis. But today Damjan's wish came true - special for him we found a good ficus retusa in Tora: first we shaped it and than we re-potted it into new elegant pot. 

Damjan si je že na najinem prvem srečanju želel delati na tropski vrsti, na fikusu, ki ga bo lahko imel v stanovanju. Takrat sva osnovni tečaj opravila na kitajskem brinu. No, pa se mu je želja le uresničila - posebej zanj se je v Tori našel kvaliteten fikus vrste retusa: najprej sva ga uredila, potem pa sva mu privoščila še novo elegantno posodo.
Meanwhile I moved to tropic ... Characteristic smell, temperature and high air humidity in greenhouse - if I closed my eyes I moved to nice tropical island with no trouble ...

Jaz sem se ob delu s fikusom preselil v trope ... Značilni vonj, temperatura in visoka zračna vlažnost v rastlinjaku - če sem zaprl oči, sem se zlahka preselil na kak meni ljub otoček ...

In the afternoon I worked on this azalea for the first time. Last spring we came up to a good offer in one of the Italian bonsai-nursery. Azaleas with nice nebari were lying on the asphalt without pots, but price was really good. Now, in its training pot, it was time for first selection of brunches and first wiring. I am always  glad if my son Jakob helps me around bonsai trees. Now we hope that some bud will pop up in the middle section. If not, we'll made something up!

Popoldne sem se prvič lotil še azaleje. Lani spomladi smo v eni od vrtnarij v Italiji naleteli na res ugodno ponudbo - azaleje z lepimi nebariji so bile sicer izkoreninjene in so ležale kar na asfaltu, a nakup je bil vreden vsakega evra. Zdaj, seveda v trening posodi za hitrejšo rast, je bila na vrsti prva selekcija vej in prvo žičenje. Vedno sem vesel, če mi pri bonsajih pomaga Jakob! Zdaj upava, da bo kakšen brst pognal še v srednjem delu elegantnega drevesa. Če ne, si bova pe že kaj zmislila!


Ni komentarjev: