sreda, 12. januar 2011

NATAŠA

Natasha is one of my students, she soaks bonsaizm in with her heart and soul. Here is no middle way; when people come to basic workshop there are only two options: they figured out that this is not for them and never come back or they are completely overwhelmed by art. Yes, Natasha is among latest. She wants to learn all about bonsaizm, she wants to know all secrets of this beautiful art. She is also prepared to invest her time and resources into it. And she is in the right way.

Nataša je ena od mojih študentk, ki bonsajizem vpija z srcem in dušo. V bnonsajizmu pravzaprav ni srednje poti; ko pridejo ljudje na tečaj za začetnike ostaneta samo dve možnosti: ali ugotovijo, da to ni zanje in jih ni več na spregled, ali pa jih umetnost popolnoma prevzame. Da, tako je, Nataša je med slednjimi. Bonsajizem hoče spoznati do obisti, se vpeljati v vse skrivnosti te lepe umetnosti in pripravljena je v to vložiti svoj čas in seveda, brez tega ne gre, tudi sredstva. In je na pravi poti.

This time we concentrated on itoigawa juniper, it was cultivated to became a beautiful bonsai someday. Twisted trunk, dense crown, a lot of possibilities. Dead wood, the contrast between white and dark, ying and yang must take the main role here.

Tokrat sva se posvetila delu na itoigavi, od mladosti vzgajanem zato, da nekoč postane lep bonsaj. Zavito deblo, bogata krošnja, veliko možnosti. Mrtev les, kontrast med belim in temnim, jingom in jangom mora tu prevzeti osrednjo vlogo.


Natasha did a step forward. She can prepare a brunch for wiring, she can wire a brunch in right way, she got a new nice experience. And she is now owner of a little tree which will gain on quality from year to year, this was only the first shaping!

Nataša je napravila korak naprej. Samostojno pripravi vejo na žičenje, jo pravilno ožiči, za njo je nova lepa izkušnja. In postala je lastnica drevesca, ki bo z leta v leto pridobival na kvaliteti, kajti to je bilo šele prvo oblikovanje! 

P.S.: Meanwhile Raje is dreaming about winning the Noelanders trophy ... ;-)  His great Camaecyparis will be this year's TORA contribution to the Noelanders Trophy.

P.S.: Med tem Raje sanja o osvojitvi pokala Noelanders ... ;-) Njegova krasna pacipresa je letošni Torin prispevek k Noelanders Trophyju.

Ni komentarjev: