nedelja, 16. januar 2011

SAMOBOR

Opening of new Tora's brunch in Samobor, Croatia, was a success. On invitation of Croatian bonsai club we, me together with Raje, prepared the school program; after a short lecture first session was dedicated to learning basic bonsai techniques. The group is homogeneous and hungry for knowledge, they are great bunch of guys, we look forward to meet them again. Next session will be in March. 

Tora je uspešno odprla svojo podružnico v Samoboru na Hrvaškem. Na povabilo Hrvatskega bonsai kluba sva z Rajetom pripravila program šolanja; prvo srečanje je minilo ob uvodnem predavanju in učenju osnovnih tehnik. Skupina je homogena in lačna znanja, fantje so krasna družba, veselimo se nadaljnega druženja. Na drugi delavnici se bomo srečali že marca.

Most of the students are total beginners, they meet the real bonsai for the first time. And so was the material. Immediately they figured out that you can't learn just from books and internet. Interesting is the fact that total beginners had less problems with learning the right wiring technique then the guys with some experience had. It is hard to explain how to do it to someone who think that he knows how to wire. He must forget his technique and start to learn form the beginning. Total beginners don't have that problem.

Večina študentov je popolnih začetnikov, ki so se prvič v živo spoznali s pravim bonsajem. In takšen je bil tudi material. Takoj so ugotovili, da se samo iz knjig in interneta res ne da veliko naučiti. Zanimivo je dejstvo, da so popolni začetniki hitreje osvojili pravilno tehniko žičenja, ki smo ji dajali največji poudarek, kot tisti, ki so že imeli nekaj izkušenj z drevesi. Nekomu, ki misli, da žičenje že obvlada, je težko razložiti, kako in kaj, da naj pozabi na svojo tehniko in se loti učenja na novo, med tem ko tisti brez "predznanja" te težave nimajo.

For group in Samobor there is a lot of work still waiting. But now they got the way which can lead them forward with big steps. They have a lot of will and enthusiasm! I am looking forward to meet them again! 

S skupino v Samoboru naju čaka ogromno dela. Toda zdaj imajo pred sabo pot, po kateri lahko napredujejo z velikimi koraki. Volje, zagnanosti in intuziazma jim ne manjka. Se že veselim naslednjega srečanja!

Ni komentarjev: