sreda, 20. februar 2013

ZAČETEK

Last night, we started a new episode. In S. Primorska region (near Italy) we have officially opened a branch of Tora bonsai school and began to work. For a start there was a small group of more or less experienced bonsaists who are stuck on a certain level and now need a new push. David, Grega, Bojan, Sandi, Maurizio also dropped by for a while. At regular time together we will make rapid progress and soon we'll see the results.
 
Sinoči smo začeli na novo. Uradno smo odprli podružnico Tore na S. Primorskem in začeli z delom. Za začetek manjša skupina bolj ali manj izkušenih bonsajistov, ki pa so obstali na določenem nivoju in zdaj potrebujejo nov zagon. David, Grega, Bojan, Sandi, tudi Maurizio se je oglasil za nekaj časa. Ob rednem delu bomo skupaj hitro napredovali in kmalu bodo vidni tudi rezultati.
 


Team work in Tora bonsai school!
 
Material are most excellent deciduous trees, karst species dominated by Prunus mahaleb and Cotinus coggygria. Cotinus because of the way of it's growth is not the most suitable for bonsai, but the Prunus mahaleb is one of the best of our native species. Bojan's beauty will be one of the first completed projects in the school. Last night, the tree has experienced some analysis and early intervention, at the second meeting it will be "completed". Then a slightly more extensive report on the story of it will follow.
 
Materijal so po večini odlični listavci, kraške vrste, prevladujeta rešelika in ruj. Ruj zaradi načina svoje rasti sicer ni najbolj primeren za bonsaj, zato pa je rešelika ena najboljših naših avtohtonih vrst. Bojanova lepotica bo eden od prvih dokončanih projektov v šoli. Sinoči je drevo doživelo analizo in nekaj prvih posegov, na drugem srečanju pa bo že "dokončana". Takrat tudi nekoliko obširnejše poročilo o njeni zgodbi.
 
Prunus mahaleb in working process
 
First impressions were good on both sides, so we are already promising a new episode soon!
 
Prvi vtisi so bili obojestransko dobri, zato se že kmalu obeta nova epizoda! 

Ni komentarjev: