četrtek, 28. februar 2013

PACIPRESA

Evenings in the Tora atelier are more and more interesting. Spring is coming, guys are excited and can't wait to do some work. Andrej (and not Aleš :-)) started his first solo project, which will ultimately be analysised and will get possible corrections.
 
Večeri v ateljeju Tora so vedno bolj zanimivi. Pomlad se bliža, prsti vse bolj srbijo. Andrej (in ne Aleš :-) ) je začel svoj prvi samostojni projekt, ki bo na koncu deležen analize in morebitnih popravkov.
 
 
Matej continued to work on his little spruce and he managed to wire it, Janez even climbed on the table to continue to work on his spruce !
 
Matej se je posvečal svoji mali smrekici in jo uspel ožičiti, Janez pa je pri nadaljevanju dela na smreki splezal kar na mizo!
 


 
Miha finally wired his Chamaecyparis. This species requires a lot of work all year long. Especially when is time to wire it. In a few years since Miha is doing bonsai, he has developed his characteristic style, so in the end, when Miha was done, the tree got just minor corrections, especially corrections of empty spaces. Everything else was done very well and in Miha's own way. The tree is very interesting, different, but still within the standards of bonsai. Shari on the trunk was formed under the influence of Willson at last year's workshop, now the tree is slowly maturing. Only the position in the pot will be slightly corrected (top tilted more towards the observer) and the work will be "complete". Miha, bravo!
 
Miha je končno dokončal žičenje grahaste paciprese. S to vrsto je vse leto ogromno dela. Ko pa jo je treba ožičiti pa sploh. Miha je v nekaj letih ukvarjanja z bonsaji že razvil svoj značilni slog, zato je bilo drevo na koncu, ko je Miha končal, deležno le nekaj popravkov, predvsem popravkov praznih prostorov, ki so bili premalo vidni. Vse ostalo je Miha opravil z odliko in na svoj način. Drevo je zato zelo zanimivo, drugačno, a še vedno znotraj vseh bonsajskih standardov. Šari na deblu je nastal pod vplivom Willsona že na lanski delavnici, zdaj drevo počasi dozoreva. Le še lego v posodi bo treba nekoliko popraviti (vrh nagniti bolj proti opazovalcu) in delo bo "dokončano". Bravo Miha!
 


 
Tomorrow I'll post a separate post about the first phase on the spruce ...
 
O smreki, s katero sva napravila prvi korak, pa bom poseben prispevek objavil jutri ...
 
 

Ni komentarjev: