četrtek, 26. september 2013

GAŠPER

After a few years working alone Gašper decided to come to Tora bonsai school. The main issue was wiring, so he wanted to learn the basics. He brought with him some of his trees, for example Cotoneaster at picture below, we've analyzed it and determined future development.
 
Tudi Gašper se je po nekaj letih samostojnega dela odločil, da pride v uk v šolo Tora. Največ preglavic mu je delalo žičenje, zato se je želel učiti osnov. S seboj je prinesel tudi nekaj svojih izdelkov, npr. spodnjo panešpljico, ki sva jo analizirala in ji določila nadaljni razvoj.

Cotoneaster by Gašper
 
Gašper obviously doesn't missing the sense of aesthetics and design. This is also evidenced by his products, which are presented on his nice website at http://www.zendesign-slo.com/. Yes, the tables are becoming world-class! ;-) With a few tips and positive competition within the school he may progress rapidly in bonsaism too. I look forward to further work!
 
Gašperju občutka za estetiko in oblikovanje očitno ne manjka. To dokazuje tudi z svojimi izdelki, ki so predstavljeni na lični spletni strani http://www.zendesign-slo.com/ . Da, mizice postajajo vrhunske! ;-) Z nekaj nasveti in pozitivno konkurenco v okviru šole lahko hitro napreduje tudi v bonsajizmu. Se že veselim nadaljnega skupnega dela!
 
Gašper working on Abies
 
Table by Gašper (Zen Design)

Ni komentarjev: