nedelja, 21. september 2014

KUPITI ALI NE

At exhibitions I often herad the remark, saying that this or that tree was purchased. In the pejorative sense. It's like buying a tree allows the owner to simply put it on the shelf and effortlessly pick up the prize. The truth is, at least in my opinion, far different. In a year or even in a few months every bonsai without proper care will be turned into bush and the owner will be anything but proud of it. Here is an illustration of what I'm talking about:
 
Večkrat sem na razstavah ob kakem drevesu na policah slišal pripombo, češ to je bilo pa kupljeno. V slabšalnem smislu. Kot da bi nakup drevesa lastniku omogočal, da ga enostavno postavi na polico in brez truda pobere nagrado. Resnica je, vsaj po moje, vse prej kot drugačna. Vsak, prav vsak bonsaj, se bo ob neznanju tistega, ki zanj skrbi, v nekaj mesecih, da ne govorimo letih, spremenil v grm in bo lastniku vse prej kot v ponos. Tu je ilustracija tega, o čemer govorim:
 
Two years ago, Tomaž's Juniperus virginiana was styled for the first time. Material seemed interesting, so I wanted the tree to stay in my gardenBut Tomaž took it and promissed that will take good care of it.
 
Pred dvema letoma je Tomažev virginijski brin doživel prvo preobrazbo. Materijal se mi je zdel zanimiv, zato sem si želel, da bi drevo ostalo v mojem vrtu. A Tomaž ga je odpeljal in obljubil, da bo zanj dobro skrbel.
 
Juniperus virginiana after first styling, November 2012
 
Unfortunately, Tomaž's life was not easy in these two years and the tree was his last concern. After two years, the tree came back to the studio and I was shocked by it's state: Instead of juniper in good form, perhaps even planted in the first bonsai pot, the tree was in very poor condition. Wires have been completely cuted into the bark, the branches at the top grew a lot and were very extended, the lower branches have begun to die.
 
Žal se je Tomažu v teh dveh letih življenje postavilo na glavo in drevo je bilo njegova zadnja skrb. Po dveh letih je drevo spet prišlo v atelje in nad stanjem sem bil šokiran: Namesto, da bi bi bil brin že praktično dokončan, morda celo posajen v prvo bonsajsko posodo, je bil v zelo slabem stanju. Žice so se že popolnoma zajedle v skorjo, vrhno zelenje je močno pognalo, veje so se zelo podaljšale, spodnje veje pa so začele odmirati.
 
After two years juniper returned to the studio in shocking state ...
 
The wire cut a deep scars

Instead of step forward, the juniper did two steps back. Again it was at the beginning, even at worse starting point then less than two years ago. It cost me a lot of work to put the tree back on the path, at least at the point that providing a good basis to work on. Crown is now too large, because the greenery is at least 10-15 cm more far from the trunk instead closer to the trunk. There will be a lot of work to make crown small enough so that thoughtful dynamic design will come to the fore.
 
Brin je namesto naprej, napravil dva koraka nazaj. Spet je bil na začetku oz. izhodišče je bilo slabše kot pred dvema letoma. Vložil sem veliko truda, da sem drevo spet vrnil v vsaj približno obliko, ki omogoča dobro izhodišče za delo naprej. Krošnja je zdaj prevelika, saj se je zelenje namesto, da bi se približalo deblo, od njega oddaljilo za vsaj 10-15 cm. Potrebna bodo leta dela, da bo krošnja dovolj majhna, zamišljen dinamičen dizajn pa bo prišel do izraza.    
 
Juniper back on the path .. The crown is much too big though. September 2014
 
So purchasing of bonsai is not a guarantee for success. I have already said that I do not devide material with respect to its origin, but simply and solely on the good or bad. Anyone who wants to put a tree in an enviable exhibition form, he has to show a wealth of feeling for design and bonsai knowledge.
 
Tu je bil torej dokaz, da nakup bonsaja ni garancija za uspeh. Sam sem že večkrat dejal, da materijala ne delim glede na njegov izvor, ampak zgolj in samo na dobrega ali slabega. Kdor hoče drevo spraviti v zavidljivo razstavno formo, mora tako ali tako pokazati obilico občutka in bonsajskega znanja.

Ni komentarjev: