torek, 30. junij 2009

POTEPANJE
Tomaz, my son Jakob and I were checking out our pinus sylvestris finding place. But most of all we were learning from nature: how we can bend a brunch with special technique

Tomaž, Jakob in jaz smo včeraj preverjali, kakšno je stanje v lovišču rdečih borov. Predvsem pa smo se učili od narave: kako s posebnimi tehnikami kriviti veje


how dead wood should be like
kako naj bi zgledal suh les

and everything. We let our imagination out!

in še marsikaj. Predvsem pa smo domišljiji dali prosto pot ...

In the evening Sasha drop by. He is not interested in bonsai, but he would play with spray-bottle all the time! Yeah, everyone has his own way!

Zvečer se je oglasil še Saško. Saj ne da bi ga bonsaji kaj posebej zanimali, ampak s pršilko bi se pa kar igral, pravi ... Jah vsak po svoje!
petek, 26. junij 2009

SREČANJE

Spring season is formally over. At Raje's place we ended a season which was so rich - from the start of the year until now. How many things happened! Really great season. Raje renovated his garden specially for this meeting, he build a tokonoma - there we will exhibit Tora's achievement:

Spomladanska sezona je uradno končana. S srečanjem pri Rajetu smo zaokrožili bogato dogajanje, ki nas je spremljalo vse od začetka leta. Koliko vsega se je zgodilo! Res odlična sezona. Raje je za to priložnost obnovil vrt, uredil tokonomo, kjer bova odslej lahko razstavljala Torine dosežke:


Then we held a demonstration on azalea. How we work? When we work on Raje's material he is the boss, I am a assistant and vice versa. But still we can learn from each other a lot. And this was so also this time.

Potem sva pred številnim občinstvom opravila še demonstracijo na azaleji. Kako delujeva? Ko delava na Rajetovem materijalu je šef on, jaz pa sem v vlogi asistenta in obratno. Še vedno pa se drug od drugega lahko veliko naučiva. Tudi tokrat je bilo tako!


The season is officially over, but for bonsaist there is never lack of work. Also this summer!
Sezona je uradno res končana, toda bonsajistu dela nikoli ne zmanjka. In tudi to poletje ne bo nič drugače!

torek, 16. junij 2009

RAZŽIČENJE

Today I spent almost two hours with big juniper - cutting off wire. Thank God, Evelina helped me. After seven years of watering she is now ready for the next step ...

Skoraj dve uri sem porabil za razžičenje velikega brina. Še dobro, da mi je Evelina priskočila na pomoč! Po sedmih letih zalivanja, je zdaj pripravljena na naslednji nivo ...
I am totally unhappy with juniper's design. So I removed all the wire. I already have a new design on my mind, which will be more attractive. Maybe already this fall or next spring ...

Z obliko brina sem totalno nezadovoljen, zato sem z razžičenjem pohitel. V glavi že imam nov dizanj, ki bo veliko atraktivnejši. Morda že to jesen, prav gotovo pa naslednjo pomlad.

I find this one or two month old photo in my camera. Jakob behind the Ugly Duck. For better height perspective ...

Na foto aparatu sem našel še tole sliko izpred meseca ali dveh - Jakob zraven Grdega račka. Za občutek velikosti ...

sobota, 13. junij 2009

MIHA

Yesterday (after interview with great Johan Museeuw ...) I visited Miha in his secret corner in Črnuče. Miha is beginner in bonsai world but he is improving with big steps. He seeks for a knowledge and his material is improving. Pinus sylvestris (of course) in his collection I like the most. It has a great movement. Crown is far from trunk but this is nit a problem. With some rafija and plastic it will be soon there where it suppose to be. But first the tree must rest and grow fine roots. The movement of trunk is really great!

Včeraj (potem, ko sem opravil intervju z Johanom Museeuwom ...) sem v Črnučah v njegovem skrivnem kotičku obiskal Miho. Miha je bonsajist začetnik, ki pa v svet dreves v posodah hiti z velikimi koraki. Znanje vpija z vseh strani, tudi materijal je vedno boljši. V njegovi zbirki me je najbolj navdušil rdeči bor (jasno) z izjemnim gibanjem. Krošnja je sicer zelo daleč od debla, ampak to ni nobena težava. Z nekaj rafije in plastike bo krošnja kmalu tam, kjer je treba. Sicer pa se mora drevo najprej dobro ukoreniniti. Ampak gibanje debla je pa fenomenalno!


Miha loves trees. He speaks about them with special tone and I like that. Very much!

Miha ima drevesa rad. O njih govori s posebnim žarom in to mi je všeč. Zelo!

četrtek, 11. junij 2009

TOKONOMA

Raje's garden is getting a new look. Dreams about tokonoma are slowly becoming reality. From now on Tora's achievement will be admired on classical way. There is still a lot of work, but basic is done.


Rajetov vrt dobiva novo podobo. Sanje o tokonomi počasi postajajo resničnost, dosežke iz Tore boste lahko poslej občudovali na klasičen način. Dela je še veliko a zasnova je tu.Juniperus, which we styled at last year's demonstration are coming back to my shelves. Juniperus was repoted and will be ready for second styling soon. But as often it seems that front will became back. This is a promising tree, but we must wait for right time ...


Nazaj na moje police pa se vrača brin, ki sva ga z Rajetom oblikovala na lanski demonstraciji. Brin je presajen, počasi bo pripravljen na drugo oblikovanje. In kot se velikokrat zgodi, bo zdajšnja prednja stran najbrž postala zadnja in obratno ... Drevo obljublja veliko, a časa ne bomo prehitevali ...

nedelja, 7. junij 2009

ŠT. VID

The 4. Alpe-Adria exhibition in St. Veit, Austria, is over. In the city house in the middle of medieval town, in the shadow of fairy-tail castle, our Austrian friends prepared a nice exhibition. Well, my Chamaecyparis won one of the prizes, but my main task this weekend was a demonstration on Andrej's juniper.


4. mednarodna razstava Alpe-Adria v Št. Vidu na avstrijskem Koroškem je za mano. V rotovžu sredi srednjeveškega mesteca, v senci pravljičnega gradu, so avstrijski prijatelji v krasnem okolju pripravili simpatično razstavo. Dobro, s pacipreso sva odnesla eno od nagrad, ampak moja glavna naloga ta konec tedna je bila demonstracija na Andrejevem brinu.


The material was one big juniper bush. In this bush only expert's eyes sow a future bonsai ... First we analyzed it in details. Our first plan, prepared last week, was changed after debate with other masters. We decided to do non-classical and attractive design.

Materijal je bil en velik brinov grm, v katerem so bodoči bonsaj videle le izurjene oči ... Najprej sva se poglobila v podrobno analizo in predebatirala vse možnosti. Najin prvotni načrt, ki sva ga pripravila prejšnji teden, sva po daljši analizi, pri kateri so sodelovali tudi drugi mojstri, spremenila in se odločila za nekoliko neklasičen a atraktiven dizajn.


Then we started to work on dead wood. We cleaned and shaped it. The dead wood will be a main feature on this bonsai in the future. But there is still a lot of work to do.

Sledilo je dolgotrajno delo na suhem lesu, ki sva ga očistila in na grobo oblikovala. Suh les bo v bodočnosti ena glavnih atrakcij tega drevesa, na njem je še veliko dela.

Then we shaped the thickest brunch, which determinate the whole design. This was a critical moment of whole shaping. We protected the brunch with two layers of rafia and with plastic bandage. The shaping of big brunch was successful and we moved on to wiring a smaller brunches.

Potem je prišlo na vrsto krivljenje najdebelejše veje, ki pravzaprav določa dizajn. To je bil kritičen trenutek celotnega oblikovanja. Vejo sva zaščitila z dvema plastema rafije in plastičnega traku. Krivljenje je povsem uspelo in v miru sva se lahko lotila žičenja manjših vej.

At the end of the first day the first brunch was roughly styled, but there was still a lot of work.

Ob koncu prvega dne je bila na grobo oblikovana prva veja, čakalo naju je še veliko dela.In Sunday we continued with wiring and shaping the top of the tree. Another bending of rafia protected brunch was successfully done.

V nedeljo sva nadaljevanja z žičenjem in oblikovanjem vrha. Še eno pomembno krivljenje z rafijo in plastičnim trakom zaščitene veje, za katero sva porabila kar nekaj časa, da sva bila na koncu zadovoljna.

And finally: bonsai is emerging out of the bush.

Iz grma se je počasi začel prikazovati bonsaj:

This is the photo after first styling. A bonsai with great future was created. Skeleton is done and after a year or two also the crown will fill out. The main attraction is movement and of course the dead wood with great jins. When you are looking at this tree, you can free your mind easily ...

To je slika po končanem prvem oblikovanju. Iz grma je nastal bonsaj, ki ima pred sabo sijajno prihodnost. Okostje je oblikovano, v letu ali dveh bo na svojem mestu tudi krošnja, ki se bo zgostila in zapolnila prostor. Glavna atrakcija je gotovo izjemno gibanje in suh les z džini. Domišljija ob takem drevesu kar poleti ...
I am satisfied with the result. Even more, because I know how this tree will look in a year or two. Plastic and rafia will disappear from the brunch, which will be a half thinner then now. The clouds of green mass will make the crown perfect. And then just perfect pot is still needed ...
Demonstration in St. Veit was turned into a kind of workshop - without a moderation and without a real public. I don't like that. And I realized that working with so much disturbing elements, with so many different advices and "advices", ideas, is not the kind I like. Such environment makes me angry. I like to follow my plan and I like to feel energy which the tree sends to me. But when this anger is overcome, the tree sucks me into it. And this was so even this time. In Saturday I would be easily working late into the night, until the tree would be finished. Andrej, Thanks for opportunity to work on such great tree, I hope that you enjoyed as much as I did!

Z rezultatom sem zadovoljen. Tudi zato, ker vem, kako bo drevo izgledalo čez leto ali dve. Rafije in plastike ne bo več na veji, ki bo zato zgledala vsaj za polovico tanjša. Oblački bodo zapolnili krošnjo. Potem pa samo še prava posoda ...
Demonstracija v Št. Vidu se je izrodila v nekakšno delavnico - brez moderacije in brez prave publike. Spoznal sem, da mi delo, pri katerem je preveč motečih elementov, predvsem različnih nasvetov in "nasvetov", idej z vseh strani, ne sede. Postanem razdražen. Rad sledim svojemu načrtu in energiji, ki mi jo posreduje drevo samo. Toda, ko je ta nemir presežen, me drevo posrka vase. In tako se je zgodilo tudi tokrat. V soboto bi delo zlahka potegnil pozno v noč, dokler drevo ne bi bilo končano. Andrej hvala za priložnost, da sem lahko delal na tako vrhunskem drevesu, upam, da si užival vsaj približno tako, kot sem jaz!

četrtek, 4. junij 2009

NA POT

Today I was preparing my trees for exhibition in St. Veit. Because there will be enough Slovenian trees, all for Slovenian bonsai club, and because my first task there will be demonstration, I decided that I'll exhibit Grahka (Pea). Only six month after first design it is ready for big stage! With ancient plant and scroll it will be nice composition!

Danes sem urejal drevesa za razstavo v St. Veitu. Glede na to, da se bo na koncu vendarle nabralo dovolj slovenskih dreves, ki bodo zastopala barve SBK v Avstriji, in glede na to, da bo moja prva naloga tam demonstracija, sem se odločil, da bom na razstavi predstavil Grahko. Samo pol leta po oblikovanju bo torej že nastopila na velikem odru! S spremljevalno rastlino in slikarskim zvitkom bo na koncu nastala prav lepa kompozicija!

I moved disturbing wire, oiled pot, arranged crown a little and that was it. See you in St. Veit!
Odstranil sem motečo žico, naoljil posodo, malce uredil krošnjo in to je to. Vidimo se v St. Veitu!

ponedeljek, 1. junij 2009

SIMON

Simon and I know each other for a long time. We went in high school together and then we serve army in the same military base. He was in Yugoslav navy I was at artillery, but there was time even for hanging out together. Especially returning home was unforgettable ...

S Simonom se poznava že zelo dolgo. Skupaj sva hodila v gimnazijo, potem pa sva v isti mornariški bazi služila tudi vojsko. On je bil sicer mornar jaz pa artiljerec, a nekaj časa je bilo tudi za druženje. Še posebej vrnitev domov je bila nepozabna ...

Then our ways went apart. Now Simon get interest in bonsai an he looked for me.

Potem so se nama poti nekoliko razšle. Zdaj so Simona začeli zanimati bonsaji in me je poiskal.Bonsai turns walls apart and unite. Bonsaizm is universal art!

Bonsaji rušijo meje in združujejo. Bonsajizem je univerzalna umetnost!