petek, 23. september 2011

TJAŠA

Tjaša is new student of Tora school. She went through basic workshop and now she knows what is real bonsai. Wiring was not a big problem for her, so we could hope, that we'll see Tjaša again! :-)

Tjaša je novopečena bonsajistka, ki je opravila začetni tečaj v Tori. Spoznala je, kaj bonsaj pravzaprav je, žičenje pa ji ni predstavljalo prevelike muke ... Znak, da bomo Tjašo v prihodnje še videvali v naših krogih! :-)In the afternoon I was attending the meeting of EBA 2012 organizing committee. We already did a lot of work, the new web page (http://www.eba2012.si/ ) is already on-line, but still more work is there to be done in next months. Can we fix it? Yes we can!

Popoldne še na sestanek org. odbora EBA 2012. Opravili smo že veliko dela, zaživela je nova spletna stran (http://www.eba2012.si/ ), ki ta veliki dogodek napoveduje, še več dela pa nas čaka v prihodnjih mesecih. Bomo zmogli? Bomo ja!


torek, 20. september 2011

MACESEN

Story of this Larix is very special; in short: Tina bought this little tree from Aleš seven years ago at Flora fair. She did take great care of it all this time and Larix gain his quality. It survived cold winters, hot summers, even bet that it is dead and that it will not grow in the spring, Tina watered it, fed it, even cut it, but the tree lost its shape during all this years. This spring Tina brought it to Flora again, Modri re-potted it, the pot is not good but this will be another story,  and we agreed for autumn shaping. And this is where I came in. Wiring was preatty tricky (wasn't it Matej?) because needles are still on the tree. We take care of new buds, the needles have already done their job for this season. Ramification is great - all because of Tina's great care. It take two days, because we did not have enough time (well, was me ...) but in the end Larix is in full glory again. We have nice bonsai, happy owner and great story goes on!   


Zgodba o tem macesnu je zelo zanimiva; če jo skrajšam: Tina je macesenček kupila od Aleša pred sedmimi leti na Flori. Ves ta čas je zanj skrbela z veliko ljubeznijo in macesen je samo pridobival na kvaliteti. Preživel je mrzle zime, vroča poletja, tudi stavo, da je mrtev in, da spomladi ne bo ozelenel je preživel, Tina ga je zalivala, gnojila, tudi obrezovala, a z leti je drevo izgubljalo obliko. Letos spomladi se je Tina z njim spet oglasila na Flori, Modri ga je presadil, sicer nazaj v glazirano in neprimerno posodo, a to še pride, dogovorili pa smo se tudi za jesensko oblikovanje. In tu pridem na vrsto jaz. Žičenje je bilo zahtevno (a ne Matej), ker so na drevesu še iglice, toda paziti je bilo treba le na nove brste, saj so iglici že opravile svoje delo. Razvejanost je zavidjiva - vse posledica Tinine dobre oskrbe. Trajalo je sicer dva dni, ker sva bila oba v stiski s časom (no bolj jaz) a na koncu je macesen spet zablestel v vsej svoji lepoti. Dobili smo lep bonsaj, srečno lastnico in lepa zgodba se lahko nadaljuje!

Before

After

With happy owner!

ponedeljek, 19. september 2011

SAMOBOR 3

I was in Samobor this weekend, spending some nice time with Croatian friends, Tomaž H. was my assistant this time. Croatian branch of Tora school with its tireless leader Dean is working good, we did a third workshop of bonsai-school. There were some new faces. This complicates the process of learning but increasing the number of students. Progress of those who already attended previous workshops is obvious. Now we are just waiting for better material and results will be excellent. As everytime the socializing is very important. And this time was first-class again! See you at next workshop! 

Ta konec tedna sem preživel v Samoboru v družbi prijetnih hrvaških prijateljev, vlogo asistenta je tokrat odlično opravil Tomaž H. Hrvaška podružnica Tore z neutrudnim vodjo Deanom deluje dobro, izpeljali smo tretjo delavnico bonsajske šole. Videti je bilo nekaj novih obrazov, to sicer otežuje sam proces učenja, a povečuje bazo učencev. Pri tistih, ki so se že udeležili prejšnjih delavnic je videti dober napredek. Zdaj čakamo le še na boljši materijal in rezultati bodo izvrstni. Tako kot vedno je pomembno tudi druženje. In to je bilo spet prvovrstno. Se vidimo na naslednji delavnici!

Tomaž was great assistant ...

... he documented every detail

Dean was a great host again, he is also good student

A lot of time we spent on wiring, level of wiring is better and better

Croatian Bonsai Club is a host of Tora branch

Even though materials were not first-class the results were quite good

četrtek, 15. september 2011

DOKONČANO DELO

Grega was here, we finished what we started this spring. At first shaping of this Chamaecyparis we figured out that finishing the tree in one step would be to dangerous because to much of green mass should be removed. So, during the summer Grega take a nice care of it and today we completed the work.


Grega se je oglasil dokončat spomladi začeto delo. Takrat sva ugotovila, da bi bilo oblikovanje do konca za drevo nevarno, saj bi bilo treba naenkrat odstraniti preveč zelene mase. Čez poletje je Grega za pacipreso lepo skrbel in zdaj sva lahko dokončala delo.


četrtek, 8. september 2011

ŠOHIN

Bonsai-story of this shohin Juniper started in May 2006 in Klagenfurt, Austria. There was a New Talent Contest or something similar. I returned home with new little tree.

Bonsajska zgodba brina šohin velikosti se je začela maja leta 2005 v Celovcu v Avstriji. Bilo je tekmovanje novih talentov ali nekaj takega. Domov sem se vrnil z novim dreveščkom.

May 2006 - before

May 2006 - after

Six years later we are still fighting together. It is potted into its second bonsai-pot and it is slowly developing. It is a problem, because for the moment I couldn't get him enough of sun, but this will change soon with moving into new atelier. This morning I cleaned it and did a autumn cutting. In between this two interesting photos were taken:

6 let kasneje se še vedno boriva. Presajen je že v svojo drugo bonsajsko posodo in se počasi razvija. Težava je, ker mu trenutno ne morem zagotoviti dovolj sonca, a to se bo z selitvijo v nov atelje kmalu izboljšalo. Dopoldne sem ga očistil, opravil jesensko obrezovanje in pripravo na zimo. Vmes sta nastali zanimivi fotki: torek, 6. september 2011

SMREKA S

Today I finished what I started in Friday - I completed maintaining works on Picea. This spruce started it's bonsai life last December in Enrico Savini's workshop in Bologna, got over winter in Raje's greenhouse and developed during summer as planned. Everywhere are thousands of new buds, just waiting for next spring. Even dough I was planning re-potting into bonsai pot for next spring, I'll wait for another year. I'll let spruce to gain new power and growth of new buds which will fill in the crown.  

Danes sem končal, kar sem začel že v petek - dokončal vzdrževalna dela na smreki. Smreka je svojo bonsajsko pot začela lani decembra v delavnici Enrica Savinija v Bologni, zimo preživela v Rajetovem rastlinjaku, čez poletje pa se razvijala po pričakovanjih. Povsod po starem lesu je na tisoče brstov, ki nestrpno čakajo na novo pomlad. Čeprav sem načrtoval presaditev v bonsajsko posodo že prihodnjo pomlad, bo že pripravljena posoda morala počakati še eno leto. Smreki bom dovolil, da se v trening posodi naužije novih moči in dobro požene vse nastavljene brste in popolni krošnjo.

Spruce before wiring

Ready for fotoshooting

Spruce after wiring

Raje working on his Pinus

It is a joy to work in Raje's corner, after long time we were working together. And this is noticeable also on the finished product. When my new atelier will be available, you will see as together even more often!

Užitek je delati v Rajetovem kotičku, tokrat sva po dolgem času tudi delala skupaj. Tudi to da svoj žmoht izdelku. Ko bo na voljo moj novi atelje, naju boste morda še pogosteje srečali skupaj!

ponedeljek, 5. september 2011

DRUŽENJE

This was a weekend full of socializing with bonsai-friends! In Saturday Nik was a great host, at his garden he organized a small workshop for bonsaists from nearby. There was a great atmosphere!

To je bil konec tedna poln druženja z bonsajističnimi prijatelji! V soboto je bil odličen gostitelj Nik, ki je na svojem vrtu organiziral manjše srečanje bonsajistov iz soseščine. Dobre volje ni manjkalo!


Nik and Jože talking about bonsai

Nice working space

In Sunday I exhibited a tree on a small international  exhibition in Staranzano, Italy. Day in company with friends from Slovenia, Austria and Italy was too short!

V nedeljo sem razstavljal na manjši medklubski razstavi v Staranzanu v Italiji. Dan med prijatelji iz Slovenije, Avtrije in Italije je minil kot bi mignil!
Exhibition place

David was exhibiting a miniature suiseki

David working on Pinus nigra