torek, 21. december 2010

MOJ KOLEDAR / MY CALENDAR

Koledar za leto 2011 / Calendar for 2011:


15.1.-16.1. - TORA SCHOOL, part 1 - Samobor (CRO)
Workshop for members of  Hrvatski bonsai klub

22.1.-23.1. - NOELANDERS TROPHY - Zolder (BEL)
Just visiting, meeting friends and having a good time!

5.3.-6.3. - PROGETTO FUTURO IN TORA, part 2 - Mošnje (SLO)
2nd part of school with Ivo Saporiti and Enrico Savini in Tora

18.3.-20.3. - FLORA FAIR - Celje (SLO)
Club exhibition and demonstrations

26.3.-27.3. - TORA SCHOOL, part 2 - Samobor (CRO)
Workshop for members of  Hrvatski bonsai klub

14.4-17.4. - BONSAI SLOVAKIA 2011 - Nitra (SLK)
Invited as demonstrator

30.4.-1.5. - FESTIWALU KWIATOW I SZTUKI - Castle Ksiaz (POL)
Invited as demonstrator

6.5.-8.5. - TROPHY ARCOBONSAI - Arco (ITA)
Invited as paticipant. (Together with Raje)

9.6.-12.6. - JAPAN ART FESTIVAL - Vilnius (LIT)
Invited as demonstrator

9.6.-12.6. - TORA SCHOOL, part 3 - Samobor (CRO)
Workshop for members of Hrvatski bonsai klub

30.9.-2.10 - EBA CONVENTION 2011 - Ratingen (NEM)
I'll represent Slovenia at New Talent Contest

As calendar will fill up, I'll update it! See you outhere!

ponedeljek, 20. december 2010

FIKUS

Tomaz is one of my students with really great feeling for trees. They mean a lot more for him then for ordinary people. And this is a good stuff for one who want to be a bonsaist :-) ! Because winter is long and indigenous trees are resting, Tomaz bought a ficus some time ago, and of course ficus is living in the house trough winter. In my career I saw much by the beginners but not ficus in such good health yet. Tomaz has a green fingers and the tree will easily wait for spring, when he'll put it back outside in the garden. And because the tree is in such great health and because Tomaz is hungry for bonsai-work, we did a little shaping. We bent main brunches in to position and we did a plan of it's development. Next step will be a summer defoliation and detailed shaping of crown.

Tomaž je eden od mojih učencev, ki ima neverjeten čut za drevesa. Pomenijo mu več, kot običajnim ljudem. In to je dobra predispozicija za bonsajista :-) ! Ker so zime dolge in avtohtona drevesa počivajo, si je Tomaž že pred časom omislil fikus, ki seveda zimo preživi v stanovanju. Pri začetnikih sem videl že marsikaj, toda fikusa v tako dobri formi že dolgo ne. Tomaž ima očitno zelene prste in drevo bo zlahka počakalo na pomlad, ko ga bo Tomaž spet postavil na vrt. In ker je v tako dobri formi, Tomažu pa dolgčas po bonsajizmu, sva se ga malce lotila. Usmerila glavne veje in napravila načrt razvoja. Naslednji korak bo poletno razlistenje in detaljno urejanje krošnje.
Miha, this is for you - this is how the spruce might look in a two or three years ...

Miha, tole je pa zate - takole naj bi izgledala smreka v dveh ali treh letih ...

sreda, 15. december 2010

PRIHODNOST

Last two days I spent in Bologna in Enrico Savini's school. After return from Norway and furious last weeks my head wanted a break. Rajko couldn't go, so Matej, one of my students, took the opportunity of workshop with great master.

Zadnje dva dni sem preživel pri Enricu Saviniju na sedežu njegove šole v Bologni. Po vrnitvi z Norveške in tempu zadnjih nekaj tednov, je glava hotela odklop. Raje sicer ni mogel zraven, zato pa je priložnost delavnice z vrhunskim mojstrom izkoristil eden mojih učencev Matej.


We just stepped out of a car when Enrico was already asking: "What are you thinking about this tree? What are your plans? OK, start working!" Half  hour break for a modest lunch, then work until dinner. Fatigue already crawled into bones, my body wanted to rest. "Until ten o'clock wiring, I'll check, then we'll go to sleep. Tomorrow we'll start early," Enrico sent us back into workshop. OK, I confess, at 10.30 pm also my head had enough. Still a little more wiring and then saving message on my cell fone arrived from villa above: "Come on Tomaz, we go to bed :-) "  

Še nisva dobro stopila iz avtomobila, ko je Enrico že spraševal: "Kakšne načrte imaš z drevesom? Aha, dobro, loti se dela!" Pol urice odmora za špartansko kosilo, delo do večerje. Utrujenost je že lezla v kosti, telo si je želelo počitka. "Do desetih še malo navijat žico, pridem pogledat, potem pa spat. Jutri začnemo zgodaj," naju je Enrico poslal nazaj v delavnico. OK, priznam, ob pol enajstih zvečer, je imela tudi glava vsega dovolj, še nekaj žice in potem je iz vile zgoraj v delavnico le prišlo odrešilno SMS sporočilo: "Come on Tomaz, we go to bed :-) "
In the morning we continued. My spruce is wired: "OK, shape it. Don't mind too wide crown, use all brunches, I want to see your level." Next two hours I spent shaping the tree. Meanwhile Matej was helping with wiring other student's tree. Of course Enrico did find some mistakes, but that why I am here. Until lunch and some hours after we together worked on details. Master reveals his secrets, my knowledge is growing. Perfect! 

Zjutraj nadaljevanje. Smreka je ožičena: "OK, oblikuj. Ne oziraj se na preširoko krošnjo, uporabi vse veje, želim spoznati tvoj nivo." Naslednji dve uri, Matej med tem drugim Savinijevim učencem pomaga pri žičenju, oblikujem drevo. Jasno, Enrico je našel kar nekaj napak, toda zato sem tu. Skupaj se potem do kosila in še nekaj ur po njem posvečava podrobnostim. Mojster razkriva svoje skrivnosti, vreča mojega znanja se polni. Popolno!Two days of intensive work with Enrico was invigorating. I still don't know how to wire :-) Of course,when master wants a perfection: "80% of shaping is in right wiring." Right shaping of brunches, details makes a difference. I'll definitely return in Bologna. Probably already in the spring!

Dva dni intenzivnega dela z Enricom je bilo poživljajoče. Žičit še vedno ne znam. :-) Seveda, ko pa mojster na drevesu hoče perfekcijo: "80% oblikovanja predstavlja pravilno žičenje." Pravilno oblikovanje vej, podrobnosti, ki delajo razliko. V Bologno se gotovo še vrnem. Najbrž že spomladi.

nedelja, 28. november 2010

SKICE

Snowing.
When I started to write this blog I promised myself that I'll write only about my bonsai-life. This is a huge part of me but there are also some other things in my life beside bonsai. In this days a lot is happening at this other part of my life. That's why here is not a lot to read.

Sneži.
Že ko sem začenjal z blogom sem si obljubil, da bo tu prostor zgolj za moje bonsajsko življenje. Ki predstavlja kar velik kos mene. A vendar obstaja še kaj drugega kot bonsaji in v teh dneh se je in se še veliko dogaja tudi na drugih področjih. Zato nekoliko manj zapisov.

Winter is time for many things. For example: planning, drawing a sketch. Sketches are one of technique which helps to explain your plans with the tree to others. Here are some sketches of my projects and well known bonsai trees. I drew them in last few days!

Zima je v bonsajskem smislu čas za marsikaj. Recimo načrtovanje; risanje skic. Skice so en od tehnik, s katero lahko drugim poveš, kako vidiš svoje drevo, kako naj bi se v prihodnsoti razvilo. Tu je nekaj skic mojih projektov in skic znanih bonsajev, ki so nastale v zadnjih dneh!
 
P.S.: Still practicing ...

P.S.: Še vadim ...

petek, 29. oktober 2010

KARMEN

Karmen is interested in bonsai for quite some time. Last time, when we re-potted the junipers at Tomaz's place, she decided to come in Tora for basic workshop. We worked on spruce cultivar; small, nice tree was changing into her first bonsai.

Karmen že nekaj časa zanimajo bonsaji; zadnjič, ko smo pri Tomažu sadili brine, pa se je odločila, da pride v Toro na začetniški tečaj in začne zares. Delala sva na kultivarju smreke, majhno simpatično drevesce se je pod njenimi rokami spreminjalo v njen prvi bonsaj.


Finished tree is more valuable then every Chinese industrial-serial bonsai from department store. She put her soul into her first bonsai and so it is something special. Maybe it is beginner's tree, but nevertheless it is her first real bonsai. Just follow your path, Karmen!

Izdelek, ki je za bonajske poznavalce seveda neprimerno več vreden, kot vsi kitajsko industrijsko-serijski primerki iz veleblagovnic. V svoj prvi drevešček je Karmen vdihnila svojo dušo in je zato nekaj posebnega. Morda začetniški, a vseeno njen prvi pravi bonsaj. Zdaj pa le pogumno naprej!

nedelja, 24. oktober 2010

NE DELJA

Tomaz, one of my students, won a jack pot: he is a proud owner of almost 50 junipers which were yesterday still growing in a concrete container in nearby city. Even I would be smiling in such case ...

Tomaž, eden mojih učencev, je zadel glavno nagrado: postal je ponosni lastnik skoraj 50-ih kitajskih brinov, ki so še včeraj rasli v mestnem koritu. Tudi meni bi se ob takem dobitku smejalo ...I was helping with cleaning and re-potting; in good company the hard working day was soon over and we couldn't complete our job. But junipers will be re-potted in following days. All of them were digged out with compact root ball, so there is no worries.  

Pomagal sem pri čiščenju in sajenju v posode; ob dobri družbi se je dan hitro prevesil v večer in dela žal nismo mogli dokončati. Toda brini bodo v naslednjih dneh vseeno dobili nov dom. In ker so vsi po vrsti izkopani s skoraj celotno koreninsko grudo, ni nobene bojazni.

Re-potting was a city attraction, if someone would be helping would be OK too :-). But even with some cheering it was fine to work. We moved most of the junipers in the pots.   

Presajanje je bila atrakcija za ves kraj, če bi kdo posodil kakšno roko ne bi bilo nič narobe :-) , ampak tudi ob vzpodbujanju je bilo lažje delati. Večina brinov se je preselila v posode.


Tomaz has more then enough work for some years now. He said, that he'll get even better material. Super! He'll sell some junipers in the future for sure, but we must wait first and be sure that junipers survived. Then Tomaz will be available for all informations!

Tomaž ima za naslednjih nekaj let več kot dovolj dela. Pravi, da bo kmalu lastnik še boljšega materijala. Odlično! Prav gotovo bo v prihodnosti kak brin tudi naprodaj, a najprej je treba počakati  na vkroninjenje. Potem pa bo Tomaž na voljo za vse informacije!

petek, 15. oktober 2010

ANKILOZAVER

Today I worked with my student Primoz. On Picea abies which Primoz collected two years ago we did a first step. It is a good material but not strong enough so I decided that full shaping would be too much for a tree. Such a material is too valuable to waste it with impatience. Instead we did a plan for a new project and did a first step: we cut all superfluous brunches (a little more then a third of green mass), we cleaned a crown letting light and air in, we worked on dead wood.

Danes je bil moj učenec Primož. Na smreki, ki jo je Primož izkopal pred dvemi leti, sva napravila prvi korak k bonsaju. Gre za dober materijal a ne najbolj pri moči, zato sem prvič po dolgem času začutil, da bi bila obdelava do konca za drevo preveč. Takšen materijal je predragocen, da bi ga z neučakanostjo uničil. S Primožem sva tako raje napravila načrt novega projekta in opravila prvi korak: porezala sva vse odvečne veje (nekaj več kot tretjino zelene mase), očistila krošnjo, vanjo spustila svetlobo in zrak in delala na suhem lesu.


This Picea has a good nebari, good tapper, special story are jins, which at tachigari all are pointing in one direction. This speciality we'll use also in final design and we might name this tree Ankilosaurus ... The first step is done. We only prepared this tree for next step. If the tree will react good and will grow good during spring and summer then we'll do a next step at the end of next summer. Sometimes is better to be patient; this time for sure!

Smreko krasi dober nebari, dobro ožanje, posebna zgodba pa so džini, ki v delu tačigarija vsi štrijo v eno smer. Posebnost bova izkoristila tudi v končnem dizajnu in drevo morda poimenovala Ankilozaver ... Prvi korak je napravljen; drevo sva le pripravila za naslednji korak. Če se bo dobro odzvalo in spomladi ter čez poletje dobro odgnalo, potem bo naslednji korak na vrsti konec prihodnjega poletja. Včasih se pač splača počakat, tokrat prav gotovo!

četrtek, 14. oktober 2010

ZLATO

Today I was a guest in kingdom of Larix. Everything is sparkling of gold there and golden needles are snowing from the sky. Smell of incoming winter, of first snow, is in the air. Ancient giants with harsh bark are saluting by-passers. Raje did fight with a new monster and he was a winner in this battle. Perfect day!

Danes sem bil gost v kraljestvu Macesna. Vse se blešči od zlata, z neba snežijo zlate iglice. Vonj po zimi, po prvem snegu je v zraku. Na vsakem koraku te pozdravljajo večstoletni očaki s hrapavo skorjo. Raje se je ruval z novo beštjo in iz boja izšel kot zmagovalec. Popoln dan.

sreda, 13. oktober 2010

PREOBRAZBA

When Raje said: nobody will buy this ugly thing, it was clear that something has to be done. This is Chamaecyparis lawsoniana, which is on the shelves of TORA for quite some years now. It's bonsai-life started some more years ago at one of my demonstration in garden center. So, I did take my scissors and wire, letting my self to the tree and enjoyed the time. Here and there Raje peeped in and monitored this makeover with interest.

Ko je Raje rekel: tega grduna pa res ne bo nihče kupil, je bilo jasno, da je treba nekaj storiti. Gre za Lawsonovo pacipreso, ki se že nekaj let valja po policah v Tori, svoje bonsajsko življenje pa je začela še nekaj let več nazaj na eni od mojih predstavitev v Kaliji. V roke sem vzel škarje in žico, se prepustil drevesu in užival. Tu in tam je v delavnico pokukal tudi Raje in z zanimanjem spremljal stilsko preobrazbo."Well, now somebody might buy it, " Raje said at the end. Chamaecyparis is still for sale. The price is the same as before: very good ...

"No, zdej pa jo bo mogoče le kdo kupil, " je na koncu pribil Raje. Pacipresa je še na prodaj, cena pa ostaja ista, kot pred preobrazbo: ugodna ... 

četrtek, 7. oktober 2010

ŠE NAPREJ

From outside it looked as Raje's Larix searching for a new home. But in reality me and Raje were looking where our new home could be in the future ...

Na zunaj je sicer zgledalo, da nov dom išče Rajetov macesen, v bistvu pa sva šla pogledat, kje je v nadaljevanju lahko najin dom ...


Enrico Savini living his bonsai-life in suburban villa near Bologna. He is a boutique collector; his garden is a small version of Masahiko Kimura's garden ... In did, some masterpieces of Japanese master now are owned by Enrico Savini. All of them with new, Savini's soul, of course. But there are also completely his trees, from raw material to "finished" bonsai. One could not believe that this is an indigenous species of Juniperus phoenicea and not imported Itoigawa. Even with material Enrico is extremely fastidious. He picks up only the best, so in his garden you would not find a hundreds of trees. There are just a few, but they are very very promising.

Enrico Savini svoje bonsajsko življenje živi v primestni vili blizu Bologne. Pravi zbirateljski sladokusec; njegov vrt je pomanjšana verzija Kimurinega vrta ... V resnici je kar nekaj mojstrovin japonskega bonsajista zdaj v lasti Enrica Savinija. Vsem je seveda z redizajnom vdihnil svojo dušo. Tu so tudi povsem njegova drevesa, od grobega materijala do "končanega" bonsaja. Človek skoraj ne more verjeti, da gre za avtohtono vrsto feničanskega brina in ne uvoženo itoigavo.Tudi pri izboru materijala je Enrico izjemno izbirčen. Izbira samo najboljše, zato v njegovem vrtu ne boste našli na stotine dreves. Le nekaj jih je, a ta obljubljajo največ.


Rajko standing beside a new Noelander's Trophy winner? Enrico is preparing this Juniperus phoenicea for next trophy.


There is just a top raw material

Behind the school door every time something is going on. This time Enrico with his student Tomas are working on new Kimura's masterpiece - he will re-design another juniper.

Za vrati šole se ves čas dogaja. Tokrat se Enrico z svojim študentom Tomasom ukvarja z novo Kimurino mojstrovino - po svojem okusu bo preoblikoval še en brin.P.S.: On the web page of Progetto Futuro school http://www.progettofuturobonsai.it/members.asp you'll find also our members, from first year in Tora. Enrico in sending a nice hello to everybody and he is also sending a cool member's card. You'll get them as we meet!

P.S.: Na strani šole Progetto Futuro http://www.progettofuturobonsai.it/members.asp se boste med člani šole našli vsi iz prvega letnika slovenske podružnice. Enrico vam pošilja prisrčne pozdrave in kulske članske izkaznice. Dobite jih ob prvi priložnosti!

P.P.S.: Barcelona, here I come!

P.P.S.: Barcelona, prihajam!

ponedeljek, 4. oktober 2010

FUTURO

Every time I attend a workshop or demonstration at the end of the day I ask my self: did I learned something new? If the answer is yes then the goal is achieved. Last two days in Tora absolutely achieved this goal. Even more than that.

Vedno, ko se udeležujem delavnic ali demonstracij, se po koncu dneva vprašam: sem se naučil kaj novega? Če je odgovor pritrdilen, potem je namen dosežen. Dvodnevno druženje v Tori je prav gotovo doseglo svoj namen. Več kot to.

This weekend we opened the brunch of Progetto Futuro school. The lecturer was Ivo Saporiti who fulfilled all expectations of 10 students. "This is not a demonstration, this is a school," he repeated many times and works on the trees developed into a projects. He was focused, every tree get amount of attention that it deserved. For me and Rajko this weekend was a new step at our way: we have a big plans with Tora and the school is only the beginning.

Ta konec tedna smo v Tori odprli prvi letnik podružnice šole Progetto Futuro. Predavatelj je bil Ivo Saporiti, ki je izpolnil pričakovanja 10-ih študentov. "To ni demonstracija, to je šola," je ves čas ponavljal in dela na drevesih so se razvila v projekte. Osredotočen; vsako drevo je dobilo pozornost, ki si ga zasluži. Zame in za Rajkota je bil ta konec tedna nov korak na najini poti: s Toro sva in še vedno imava velike načrte, šola je le začetek.
  
Ivo Saporiti

Progetto Futuro in Tora

Ivo focused on each and every tree and studentWe used a lot of rafia ...

... and wire ...

The working atmosphere was great


Every step was carefully documented

And results were not bad ... (before)

Tomaz's juniper (after)

Next session of first year will be next spring, in March

Naslednje srečanje prvega letnika bo prihodnjo pomlad, marca.