torek, 24. maj 2016

LONG TIME ...

Quite some time has passed since my last blog entry ... But so many things happened meanwhile! And that is also the main reason why I didn't post. (Well, I regularly post on TORA facebook page...) The biggest project of the past winter was building tokonoma in my studio. Tokonoma is an important instrument for bonsai study, for study composition and the most important: for KHAZARI - the art of bonsai presentation. Building take almost two months of planning, searching for material and hard work. But in the end I am very happy with the result. Some details still missing, but tokonoma already serves it's purpose.

Kar nekaj časa je preteklo od zadnje objave ... Toda vmes se je zgodilo toliko stvari! In prav to je glavni razlog za to, da nisem objavljal. (No, na TORA facebook strani redno objavljam ...) Največji projekt pretekle zime je bila gradnja tokonome v atelejeju. Tokonoma je pomemben instrument pri študiju bonsaja, pri študiju kompozicije in kar je najpomembnejše: pri umetnosti KAZARI - to je umetnost predstavljanja bonsaja. Gradnja je vzela skoraj dva meseca načrtovanja, iskanja materijala in dela. Toda na koncu sem z rezultatom zadovoljen. Nekaj podrobnosti še manjka, toda tokonoma že služi svojemu namenu.


Meanwhile the work with students didn't stop, many old and new, local and international students came to the atelier and we did some great projects. 

Med tem delo s študenti seveda ni stalo. Veliko novih, lokalnih in mednarodnih študentov je prišlo v atelje in napravili smo nekaj lepih projektov.

And time went by, spring quietly arrived, the trees are dressed in leaves; after a year and a half of intensive study in TORA school Gašper was ready for his first big confrontation - he was a Slovenian candidate at New Talent Contest at EBA convention in Sekesfehervar, Hungary. He did a good job and I am proud of his achievement.

In čas je mineval, pomlad je tiho prišla, drevesa so se oblekla v liste; po letu in pol intenzivnega študija v TORI je bil Gašper pripravljen na svoje prvo veliko soočenje - bil je slovenski kandidat na tekmovanju novih talentov na EBA konvenciji v Sekesfehervarju na Madžarskem. Dobro se je odrezal in ponosen sem na njegov dosežek.

Now the work continues. Work on beautiful trees is our main motto and we'll continue to do so. And the trees will speak for us! Next international stop will be Slovak national exhibition in Hlohovec. You can join me at the workshop, see you all there!

In delo teče naprej. Delo na lepih drevesih je naš glavni moto in tako bo tudi ostalo. In drevesa bodo govorila za nas! Naslednja mednarodna postaja bo slovaška nacionalna razstava v Hlohovcu. Tam se mi lahko pridružite na delavnici. Se vidimo!