nedelja, 30. junij 2013

K

At the end of June tips of the spruce trees slowly harden and this is a good time for pruning and wiring of new growth. Despite prompt spring pinching in fact often happens that the growth is too long and should be shortened and diluted. But it is necessary to wait that the tips harden as they are very vulnerable and can be damaged easily.
 
Konec junija vršički na smrekah počasi otrdijo in to je primeren čas za obrezovanje in žičenje nove rasti. Kljub spomladanskemu sprotnemu vršičkanju se namreč rado zgodi, da je rast prebujna in predolga, zato jo je treba skrajšati in razredčiti. Počakati pa je treba, da vršički otrdijo, saj so sicer zelo ranljivi in jih zlahka poškodujemo.
 
 
Even at young tips buds set for next year can be seen. When they are weaker they look as green dots, which is sometimes difficult to spot, with stronger, more mature tips the  buds are red-brown and can be easily observed. Buds are very important because the cut is always done just above the bud.
 
Že pri mladih vršičkih lahko opazimo brste, ki jih smreka nastavlja za naslednje leto. Pri šibkejših so to majne bledo zelene pikice, ki jih je včasih kar težko opaziti, pri močnejših, zrelejših vršičkih pa so brsti izraziti, rdeče-rjave barve in jih zlahka opazimo. Brsti so pri krajšanju zelo pomembni, saj vršiček krajšamo vedno tik nad brstom.

 
 
One must push scissors between the needles and then make a sharp cut above the bud. If you inadvertently cut the needles, they will become brown. With such a cut one can expect normal development of the branch.
 
Škarje porinemo med iglice in napravimo oster rez nad brstom. Če bi nepazljivo porezali tudi vršičke iglic, bi te grdo porjavele. Ob takšnem rezu lahko pričakujemo normalen razvoj veje.
 
 
At irregular cut through the needles and behind the buds, it is likely that the tip will stagnate and in a year or two fade away, also it will not produce new buds. Buds will be formed at the knee of last year's growth at the beginning of the internode, around and around the branch. With this structure of the branch will be lost.
 
Ob nepravilne rezu, prek iglic in za brsti, je velika verjetnost, da bo vršiček stagniral in v letu ali dveh propadel, saj ne bo sproduciral novih brstov. Brsti se bodo formirali na kolenu lanske rasti, na začetku internodija, okrog in okrog veje. S tem bomo izgubili lepo strukturo veje.
 
 
On the picture below one can see the correct cut of young tips. Sharp, just above the bud, needles are intact. Now you can wire a new growth.
 
Na spodnji sliki je prikazan pravilen rez mladega vršička. Ostro, tik nad brstom, iglice so nepoškodovane. Zdaj lahko novo rast tudi ožičimo.
 
 
Spruce after pruning and wiring of the new growth. New step in the development of bonsai is done, crown structure is getting better and better.
 
Smreka po obrezovanju in žičenju nove rasti. Nov korak k razvoju bonsaja je napravljen, struktura krošnje je vse boljša.

 
Spruce is still in an early stage of its development. Only a year and four months from the first styling in February 2012 ... Still the progress is considerable, and I look forward to further work on the tree: an improvement in the structure of the crown and the transplant in the lower pot ...
 
Smreka je šele v zgodnji fazi svojega razvoja. Od prvega oblikovanja februarja 2012 je namreč preteklo le leto in štiri mesece. Napredek je vseeno precejšen in veselim se že nadaljnega dela na drevesu: še izboljšanje strukture krošnje in presaditve v nižjo posodo ...

February 2012

June 2013
 
P.S.: And never, NEVER forget to spray the tree and your hands during the work on spruce ... ;-)
 
P.S.: In nikoli, NIKOLI ne pozabite pršiti drevesa in rok med delom na smreki ... ;-)

petek, 28. junij 2013

LITERATI

Let's see what has been done so far onn this sylvestris:
 
Pa poglejmo, kaj je bilo doslej storjeno na tem sylvestrisu:
 
 
  

 
Pinus sylvestris 2010-2013
 torek, 25. junij 2013

TRZINC

I know this one for a quite a long time. It grew up in the concrete block in Trzincollected by Andrej, then somehow found its way into my collection. I think it's been five or six years ago.

S temle se že kar dolgo poznava. Rastel je v betonskem koritu v Trzinu, izkopal ga je Andrej, potem pa je nekako našel pot v mojo zbirko. Mislim da je že pet ali šest let tega.

 
One winter Saturday at the beginning of our cooperation in the Tora bonsai school, Rajko and me prepared a demonstration. I worked on the design, wired, Rajko has outlined the future of the dead wood.
 
Neko zimsko soboto na začetku najinega sodelovanja v Tori, sva z Rajkotom pripravila demonstracijo. Jaz sem delal na dizajnu, žičil, Rajko pa je začrtal prihodnost mrtvega lesa.
  
The result was not superb, merely outlined the future. But two years later I changed my mind and tried to style the juniper quite differently. More or less unfortunate attempt, juniper rested on two next growing seasons.
 
Rezultat ni bil bogvekaj, zgolj začrtana prihodnost. A kaj, ko sem si dve leti kasneje premislil in skušal brin oblikovati povsem drugače. Bolj ali manj neposrečen poskus, brin je spet počival dve rastni sezoni.

 


 
Then I used it last fall on demonstration with Andrea Melloni. Again we are back to the old design.
 
Potem sem ga lani jeseni uporabil za demonstracijo z Andreo Mellonijem. Spet smo se vrnili k staremu dizajnu.

 
 
Juniper reacted well, and the time has come for the improvement of the structure of the cown and it's definition. There are still a lot of work on a dead wood and live veins, but juniper is now however much closer to the ultimate goal. Because it is a virginiana species  tree takes a lot of work for the result. One must wire it three times per year an pinch it  all the time. Next spring I'll re poted it in the small round container, of course, I'll also corrected it's position.
 
Brin je lepo reagiral in prišel je čas za boljšanje struktiue krošnje ter definicijo krošnje. Ostaja še veliko dela na mrtvem lesu in živih venah, toda zdaj je brin vendarle že veliko bližje končnemu cilju. Ker gre za vrsto virginiana je na drevesu za rezultat potrebno veliko dela. Tudi trikrat na leto prežičiti, ves čas vršičkati. Naslednjo pomlad gre v manjšo okroglo posodo, seveda bom ob tem popravil tudi pozicijo.
 
 
 


torek, 11. junij 2013

UPDATE

Update on this one: a lot of piching, some wire ... Is still for sale or trade!

Sveža slika tega: veliko vršičkanja, nekaj žice ... Še vedno je na prodaj ali za zamenjavo!nedelja, 9. junij 2013

DAVORIN

At last workshop at Maribor branch of Tora bonsai school we first talked obout some additional design principles, and then we focused on the work on the trees. Davorin worked on ficus - for a commercial type of tree this was a good material, also the time to work on tropical species is now (beginning of June) ideal:
 
Na tokratni delavnici Mariborske podružnice šole Tora smo najprej obdelali še nekaj dodatnih principov dizajna, potem pa se posvetili delu na drevesih. Davorin je delal na fikusu - za komercialno vrsto kar dober materijal, čas za delo na tej tropski vrsti pa idealen:
 
Starting material, as arived at workshop

After defoliation

After the big front branch was removed

The result

Ups, this is not Davorin, this is Andrej, organiser of this time's workshop :-)
 
 
We'll continue with workshops in Maribor in the autumn. If you want to join us or even open a branch of school in your town, just contact me.  The expert knowledge is provided. International students are also welcomed!
 
S srečanji v Mariboru nadaljujemo jeseni. Če si tudi pri vas želite podružnico, se oglasite, vrhunsko znanje zagotovljeno. Dobrodošli so tudi mednarodni študentje!

sobota, 8. junij 2013

MODRAS

The story of this one is three years old - from the garden of Marek Gajda three years ago found its way into my garden, the first styling was done at workshop with Hans Van Meer, in the last two years, however, experienced a lot of changing, also the change of the position in the pot, and much more.
 
Zgodba tegale je stara tri leta - iz vrta Mareka Gajde je pred tremi leti našel pot v moj vrt, prvo oblikovanje doživel na delavnici z Hansom Van Meerom, v zadnjih dveh letih pa doživel veliko dodelav, spremembo pozicije v posodi in še kaj.
 
Juniper before first styling
 
Me, studying the material
 
After first styling (October 2011)

Today (and still developing ;-) )


 
 
It is still available for sale or trading!
 
Za zdaj je še naprodaj oz. na voljo za zamenjavo! 

sreda, 5. junij 2013

HALLEIN

Nature is still in charge. Although the man in the past decades may have thought that is all-powerful and can control the weather, it is increasingly clear that the in coming years we can expect exciting weather ... And so it happened that I experienced the exhibition, which was washed away by floods for the first time! Well not literally, because Herbert Agnier, president of the Salzburg bonsai club e-mailed me that all participants are arrived home safely and that the wild river stopped to rise a few inches below the rim. The old town of Hallein and exhibition place - an old salt warehouse - were solved. No matter if the exhibition was one day shorter, just that it all ended happily!
 
Narava je še vedno glavna. Čeprav se je človeku v preteklih desetletjih morda zdelo, da je vsemogočen in da lahko nadzira tudi vreme, je vse bolj jasno, da prihajajo vremensko razburljiva leta ... In tako se je napletlo, da sem prvič doživel tudi razstavo, ki so jo odnesle poplave! No ne dobesedno, saj mi je Herbert Agnier, predsednik Salzburškega bonsaj kluba sporočil, da so vsi udeleženci srečno prispeli domov in da se je podivjana reka ustavila nekaj centimetrov pod robom. Staro mestno jedro Halleina in razstavni prostor - staro skladišče soli, sta bila tako rešena. Nič ne de, če je bila razstava dan krajša, samo da se je vse srečno končalo!
 

 
Exhibition venue was spectacular. Level of the trees was relatively high, and I am pleased to find that Slovenian trees were at the top. Roland, Nik and me were exhibiting.
 
Prizorišče razstave je bilo spektakularno. Nivo dokaj visok, in z veseljem lahko ugotavljam, da so bila slovenska drevesa v samem vrhu. Razstavljali smo Roland, Nik in jaz.
 
 


 
In addition to these three trees I was especially impressed by spruce of Andreas Holzer. Unorthodox raft is really remarkable, if the single trees would be closer together than ...
 
Poleg teh treh dreves me je še posebej navdušila smreka Andreasa Holzerja. Nekonvencionalen splav je res izjemen, če bi bila še posamezna drevesa bolj skupaj ...
 
 
More trees can be seen in the report on the Slovenian bonsai club ...
 
Več dreves lahko vidite v poročilo na strani Slovenskega bonsaj kluba ...
 
P. S.: Azaleas are blooming late this year. And if a man has no roof at this year's weather, its beauty will soon be over. I put mine under the roof and enjoy the flowering for almost two weeks :-)
 
P.S.: Azaleje letos cvetijo pozno. In če človek nima strehe, je ob letošnjem vremenu njene lepote kmalu konec. Jaz sem svojo postavil pod streho in v cvetenju uživam že skoraj dva tedna :-)