četrtek, 28. november 2013

BLAŽ

The main project of yesterday evening in the Tora bonsai school was Blaž's juniper. Let's look at the story: In February 2011 I was invited to Blaž's for visit and work on juniper. I was pleased to respond to the invitation, and then first met the tree. We spent quite some time to analyze and determine the future of the tree.
 
Osredni projekt tokratnega večera v šoli Tora je bil Blažev kitajski brin. Poglejmo zgodbo: Februarja 2011 me je Blaž povabil na druženje in delo na brinu pri njem doma. Z veseljem sem se odzval na vabilo in takrat prvič srečal drevo. Kar nekaj časa sva porabila za analizo in določanje prihodnosti.
 
Juniper, February 2011
 
For more serious work we ran out of time and then I saw the tree last time for quite some time.
 
Za resnejše delo je potem zmanjkalo časa in takrat sem drevo videl zadnjič za kar nekaj časa.
 
After first intervention
 
After two and a half years Blaž brought the tre in  to the studio. Meanwhile it was re-potted into an upright position, Blaž worked on dead wood and prepared the crown for styling. During this time juniper replaced stress needles with normal ones, green mass is in very good condition.
 
Po dveh letih in pol se je Blaž z drevesom oglasil v ateljeju. V tem času ga je presadil v pokončni položaj, delal na suhem lesu in pripravljal krošnjo na oblikovanje. Brin je med tem stresne iglice zamenjal z normalnimi, zelenje je v zelo dobrem stanju.
 
Juniper, November 2013, as arrived to the studio
 
Despite the well prepared tree work, however, lasted three days, Blaž wired all the branches and then we started to style the tree. During wiring Blaž decided to shorten the first left branch of the tree and put the dynamic movement to the right. My favorite solution was the opposite - cut right one and balancing the tree with a branch on the left - but the owner of the tree is Blaž and in Tora bonsai school the owner of the tree always has the last word ;-)
 
Kljub dobro pripravljenemu drevesu je delo vendarle trajalo tri dni, da je Blaž natančno ožičil vse veje in je prišlo na vrsto oblikovanje. Že med žičenjem se je blaž odločil, da skrajša prvo levo vejo in s tem drevesu dal dinamično gibanje v desno. Jaz sem sicer navijal za nasprotno - da bi odrezal desno in drevo uravnotežil z vejo na levi - a lastnik drevesa je Blaž in ta ima v Tori vedno zadnjo besedo ;-)
 
Blaž working
 
This is the result after the first styling. There is still to much branches in the crown, but Blaž will work on the definition of the crown first. And because this species is growing very fast, he will have a lot of work! In the next stage even more work on the root system must be done and re-potting in a better pot which that tree certainly deserve .
 
To je rezultat po prvem resnejšem oblikovanju. Na drevesu je še vedno kakšna veja preveč a najprej bo Blaž delal na definiciji krošnje. In ker ta vrsta raste zelo hitro, ga čaka veliko dela! V naslednjih fazah ga čaka tudi še delo na koreninskem sistemu in presajanje v boljšo posodo, ki si jo drevo gotovo zasluži.

Juniper after first styling, November 2013
 
Development February 2011 - November 2013
 
Tomaž also finished the first phase on his beech. He wred all branches ( also the ones which will be cut later, for training :-) ), and then styled it. Because it is a species that is very sensitive to pruning and is slow in developing, cutting was done with care. Trunk and primary branches were given a form that was planned, everything else gets a turn in the following stages. A tree has a beautiful future !
 
Prvo fazo je na bukvi dokončal tudi Tomaž. Ožičil je vse veje (za vajo tudi tiste, ki bodo v naslednji fazi odrezane :-) ), in na vrsto je prišlo oblikovanje. Ker gre za vrsto, ki je zelo občutljiva na obrezovanje in je počasna v razvoju, z rezanjem nismo pretiravali. Deblo in primarne veje so dobile obliko, ki je bila načrtovana, vse ostalo pride na vrsto v naslednjih fazah. A pred drevesom je lepa prihodnost!
 
Fagus before

Fagus after first styling

This will be the real size of the crown. (Virtual) Cutting will be done next year
 
Miha started a new project on a beech, Aleš worked on cedar, Gašper studied a new project - han-kengai larch !
 
Miha je začel nov projekt na bukvi, Aleš je delal na cedri, Gašper pa študiral nov projekt - polkaskadni macesen! 
 

 

nedelja, 24. november 2013

MARIBOR

Yesterday we were in Maribor starting a new season of school; Simon, the organizer of the workshop, Dušan, Davorin and this time also Natasha, who has joined the Maribor group, have been working on new and old projects. Projects which step by step progress towards the ultimate goal are the sense of the school. Through various stages of development of the same tree students can learn the most.
 
Včeraj smo v Mariboru začeli z novo sezono šole; Simon, organizator tokratnega srečanja, Dušan, Davorin in tokrat tudi Nataša, ki se je Mariborski skupini pridružila na novo, so delali na novih in starih projektih. Predvsem projekti, ki korak za korakom napredujejo proti končnemu cilju, so smisel šole. Skozi različne faze razvoja istega drevesa se lahko študent največ nauči.
 
Dušan wired his small Larix

Simon worked on his sumo Carpinus which is developing nicely

 
 
Of course, there are more projects, but about them I'll write next time ...
Tomaž is a new member of the Central Group, for his first project he chose an elegant beech from stock in my garden. Line and tappering of the trunk promise much, of the two options (cascade and literati) that the tree offered and has been presented to him on sketches, Tomaž chose the literati style. The objective is to bring the tree in exhibition form in three to five years. On Fagus things go slowly ...
 
Seveda je v delu še več projektov, a o tem naslednjič ...
Tomaž je nov član centralne skupine; za svoj prvi projekt si je iz zaloge na vrtu izbral elegantno bukev. Linija in ožanje debla obljubljata veliko; od dveh možnosti (kaskada in literati), ki jih drevo ponuja, je Tomaž po analizi na skicah izbral slog literati. Cilj je v treh do petih letih drevo pripeljati v razstavno formo. Pri bukvah gredo stvari pač počasi ... 
 
 
 


 
 
To be continued ...
 

 

četrtek, 21. november 2013

MAKLEN

Miha, Aleš and Roland attended the last night's session in Tora bonsai school. Let me introduce the Miha's project first, which is developing nicely. It is a complex species for bonsai - field maple (Acer campestre) - its hardness does not forgive mistakes at wiring ... The tree is still young in its development, but is already showing its potential. At first styling a year and half ago my friend Hans Van Meer was helping, so it is quite right that Miha used the famous Van Meer's technique  last night ;-).
 
Sinoči so se seanse udeležili Miha, Aleš in Roland. Poglejmo najprej Mihatov projekt, ki se lepo razvija. Gre za bonsajsko zahtevno vrsto maklen (Acer campestre), ki zaradi svoje trdote ne odpušča napak pri žičenju ... Drevo je še vedno mlado v svojem razvoju, a že kaže svoj potencial. Pri prvem oblikovanju pred letom in pol je sodeloval tudi prijatelj Hans Van Meer, zato je kar prav, da je Miha sinoči na drevesu uporabil tudi slavno Van Meerovo tehniko ;-) . 
 
Miha and Hans studying the tree in spring 2012

Acer after first styling in spring 2012
 

Miha applaying Van Meer tehnique
 
Last night, Miha worked on improving the structure of the crown. Long branches without narrowing were replaced by the shorter side's ones and a tree immediately acquired on quality. True structure of branches with a natural narrowing can be obtained only by careful and precise trimming. Pay attention to the difference in the first branch of the left - there is the most visible improvement in the structure.
 
Sinoči je Miha delal na izboljševanju strukture krošnje. Dolge veje brez ožanja, so nadomestile krajše stranske in drevo je takoj pridobilo na kvaliteti. Pravo strukturo vej z naravnim ožanjem je mogoče dobiti le s pazljivim in natančnim obrezovanjem. Bodite pozorni na razliko na prvi levi veji - tam se izboljšanje strukture najbolj vidi.
 
Acer as it arrived to the workshop last night

After, notice how the structure of the crown has improved
 
Development: March 2012 - November 2013
 
Roland started a new project - he made ​​the first intervention on the old Prunus mahaleb. After analyzing and planning of the future he started to work ...
 
Roland je začel nov projekt - sinoči je opravil prve posege na stari rešeliki. Po analizi in načrtovanju prihodnosti se je lotil dela ...


 

ponedeljek, 18. november 2013

DELAMO

Bonsai life going on despite the turmoil. Work in the studio runs without interruption ... Sometimes with small, sometimes with greater audience, but always intensely and with one goal: to make progress!
 
Bonsajsko življenje kljub pretresom teče s polno paro naprej. Delo v ateljeju poteka brez prekinitev ... Včasih z manjšo, včasih z večjo udeležbo, vedno pa intenzivno in  z enim samim ciljem: napredovati!
 

 
At the weekend I prepared the composition with literati pine for club's workshop, which was organized in Miren by Bojan and his gang. The atmosphere was great, the attendance was surprisingly high!
 
Konec tedna sem za klubsko delavnico in priložnostno razstavico, ki jo je v Mirnu odlično organiziral Bojan z svojo klapo, pripravil kompozicijo z literati borom. Vzdušje je bilo izvrstno, udeležba pa presenetljivo dobra!
 


 

ponedeljek, 11. november 2013

ERD

This time I was headed to the land of the rising sun. Deliberately written in lowercase, because the road unfortunately did not lead me to Japan :-) Early morning on the way to the east, towards Hungary, was really magical, and predicted that the weekend in Erd will be nice!
 
Tokrat sem jo mahnil v deželo vzhajajočega sonca. Namerno pisano z malo začetnico, saj me žal cesta ni vodila do Japonske :-) Jutro na poti na vzhod, proti Madžarski je bilo res čarobno in napovedovalo, da bo konec tedna v Erdu prijeten!
 


 
The team of Marczika Bonsai Studio (Andras Marczika, Sandor Papp, Balint Tirpák) organized 2nd bonsai and suiseki exhibition in the City Gallery in Erd, in the suburbs of Budapest. They bet on quality and not on quantity, exhibition environment in the gallery was tastefully prepared, the organization at a high level. All exhibited trees have been  properly presented - with tables and accompanying plants.
 
Ekipa Marczika Bonsai studia (Andras Marczika, Sandor Papp, Balint Tirpak) je v Mestni galeriji v Erdu, v predmestju Budimpešte, organizirala 2. razstavo bonsajev in suisekijev. Stavijo na kvaliteto in ne na količino, razstavno okolje v galeriji je bilo okusno opremljeno, organizacija na visokem nivoju. Vsa razstavljena drevesa so bil odlično predstavljena - na razstavnih mizicah in s spremljevalnimi objekti.
 
 
 
 
 
Under intimately lit arcades of renovated gallery a nice surprise was waiting: it was an exhibition with the dominance of deciduous trees! Most were already without leaves, so they show their skeletons, their structures and thus their mistakes. However, some trees were excellent! Linden tree on the left shelf in the picture below, from Bolglarka Eppich and Sandor Papp, was later declared to be the best deciduous tree. Unfortunately I do not have a suitable photo of the tree ... I'm sure we'll be able to see it on Sandor's blog!
 
Pod intimno osvetljenimi arkadami obnovljene galerije, je čakalo lepo presenečenje: to je bila razstava, na kateri so prevladovali listavci! Po večini že brez listov, tako da so razgaljali svoje okostje, svojo strukturo in s tem tudi svoje napake. Toda nekaj dreves je bilo vrhunskih! Lipa, na levi polici na spodnji sliki Bolglarke Eppich in Sandorja Pappa je bila kasneje razglašena za najboljši listavec. Žal primerne fotografije drevesa nimam ... Gotovo jo bomo lahko videli Sandorjevem na blogu!
 

Sandor Papp prepared a number of trees for exhibition, as is appropriate for the host, one of the best was certainly a classic Korean hornbeam in the Isabelia pot. Very good work!
 
Sandor Papp je za razstavo pripravil kar nekaj dreves, to se za gostitelja tudi spodobi; eno boljših je bil gotovo klasični korejski gaber v posodi Isabelia. Zelo dobro delo!


 
 
Another tree from the Sandor's hands: Japanese maple. Still somewhat young in its development, but the tree with great potential!
 
Še eno drevo izpod rok Sandorja: japonski javor. Še nekoliko mlado v svojem razvoju ampak drevo z velikim potencialom!
 
 
Even my colleague Nik Rozman exhibited a Korean hornbeam, any defect around the tree's nebari is offset by the extremely good ramification. Nik also used a ​​bronze bird on dry branch in his composition - excellent composition, superb production! Taking care of the details always impress me.
 
Tudi kolega Nik rozman je na ogled postavil svoj korejski gaber; vse morebitne pomanjklivosti okrog nebarija drevo kompenzira z izjemno razvejano krošnjo. Nik je poleg gabra postavil bronasto ptico na suhi veji - izjemna kompozicija, vrhunska izdelava! Skrb za detalje me vedno navduši.
 
 
 
Speaking of detail - there is no bonsaism without details.There was also an excellent stand for shohin of Zoltan Siranyij.
 
Ko smo že pri podrobnostih - brez tega v bonsajizmu ne gre. Odličen je bil tudi podstavek za šohin Zoltana Siranyija.
 
 
I was also impressed by Chinese quince of Andras and Eva Koos. A fine example of the neagari style, crown is crying for some wire and a few extra years of maturing, but the potential is great.
 
Navdušila me je tudi kitajska kutina Andrasa in Eve Koos. Lep primerek sloga neagari, krošnja sicer kliče po žici in nekaj dodatnih letih zorenja, toda potencial je velik.


Even demonstrations weren't missing, a demonstrators were Sandor Papp, who admitted that both organization and demonstration were a little to much to deal with ;-), and the young Czech talent Jan Culek, who performed last year in Ljubljana EBA convention at NTC.
 
Tudi demonstracije na razstavi niso manjkale, demonstratorja sta bila Sandor Papp, ki je priznal, da je bilo ob organizaciji demonstriranje res prava muka ;-) , in pa mladi češki talent Jan Culek, ki je lani v Ljubljani na EBA konvenciji nastopal na NTC.Tilia was therefore declared to be the most beautiful deciduous tree in the exhibition, Old lady, my Prunus mahaleb got the best tree award. The tree has a long history and it is important in my personal development as well as in the development of the Slovenian bonsai. And not only that. According to words of Jan Culek, exactly that Prunus two years ago at an exhibition in Poland impressed him also, and it was a motivation that he devoted his life to bonsai art. I'll save full story of the tree for another time, this time I exhibited it first time with no leaves and presented it to the general public its structure.
 
Lipa je bila torej razglašena za najlepši listavec na razstavi, Stara dama, moja rešelika pa za najboljše drevo med vsemi. Drevo ima dolgo zgodovino in je pomembna tako v mojem osebnem razvoju, kot tudi v razvoju slovenskega bonsajizma. In ne le to. Kot je povedal Jan Culek, je prav ta rešelika pred dvemi leti na razstavi na Poljskem navdušila tudi njega in bila motivacija za to, da se je posvetil bonsajizmu. Celotno zgodbo bom prihranil za kdaj drugič, tokrat sem jo prvič razstavil brez listov in tako širši javnosti razgalil njeno strukturo.


 
Yew of Andras and Eva Koos was declared the best conifer, this is a new tree in their collection.
 
Za najboljši iglavec je bila razglašena tisa Andrasa in Eve Koos, to je novo drevo v njuni zbirki.


Award in shohin category was won by juniper of Nik Rozman. Congratulations, Nik!

Nagrado v kategorji šohinov pa si je prislužil brin Nika Rozmana. Čestitke, Nik!


 
It was a nice weekend, hanging out with friends, and trees, and even Budapest rewarded us with beautiful views. See you next year!
 
Lep konec tedna je bil, druženje s prijatelji in drevesi, pa še Budimpešta nas je nagradila z lepimi razgledi. Se vidimo naslednje leto!