torek, 30. avgust 2011

DUH

Today I was working with Primož. We are shaping his Picea step by step, this is his best yamadori so far. After spring cleaning of crown and after he fed it strongly trough summer, Picea was ready for next step. It showed that by many buds all over the tree. But even this time we were not exaggerated. Just first shaping of main branches. As ghost from the mist bonsai starting to show out of the bush. We left a lot of green mass on the tree because of the safety of the tree, almost all left trunk is intact. We'll cut it next year if Picea will react as we plan. 

Danes sem delal s Primožem. Smreko, njegov dosedaj najboljši jamadori, oblikujeva korak za korakom. Po spomladanskem čiščenju krošnje in potem, ko jo je čez poletje Primož dobro gnojil, je z številnimi brsti praktično povsod po drevesu pokazala, da je pripravljena na naslednji korak. Toda tudi tokrat nisva pretiravala. Prvo oblikovanje osnovnih vej, iz grma se kakor duh iz mraka začenja nakazovati bodoči bonsaj. Zaradi varnosti drevesa sva na njem ohranila še veliko zelenja, praktično večino levega debla, ki ga bova odrezala naslednje leto, če bo smreka seveda sodelovala tako, kot načrtujeva.
sobota, 27. avgust 2011

MIHA

I responded with pleasure on Miha's invitation; we had great Saturday's morning! We worked on small Juniperus chinensis, on first sight this was not a promising material. But detailed analysis, we spent first hour of our work for it, showed some possibilities. Anyway Miha wanted a classical style. Classical it is! But still we discovered quite a character in this small tree!  

Z veseljem sem se odzval na Mihatovo povabilo; sobotno dopoldne je minilo kot bi mignil! Delala sva na majhnem kitajskem brinu, ki na prvi pogled ni obetal prav veliko. Kljub temu, da je podrobna analiza materijala, za katero sva porabila uvodno urico, pokazala kar nekaj možnosti, si je Miha zaželel klasično oblikovanje. Pa naj bo klasično. A vseeno sva v drevescu odkrila kar nekaj karakterja!

Starting material, Miha already worked on it in the past.

Začetni materijal na katerem je Miha v preteklosti že delal.

Then we put on some rafia.

Potem sva navila kar nekaj rafije.

Almost there ... (Miha said: you must be on the photo :-) )

Skoraj tam ... (Miha je rekel - moraš se slikat zraven :-) )


Mission accomplished!

Misija končana!

sreda, 24. avgust 2011

VROČINA

"Are you mad, it is so hot," Nataša complained, but enjoyed shaping the Chamaecyparis anyway. The new season is here, Tora opened its doors again, school is in progress! With or without incredible heat we have this days.

"Kaj si ti nor, kak je vroče," je jamrala Nataša, a vseeno uživala v oblikovanju paciprese. Nova sezona je tu, Tora je spet odprla svoja vrata, šolanje je v polnem teku! Vročina gor ali dol.

sreda, 17. avgust 2011

POLETJE

Even though that summer seems as time of idleness for bonsaist in reality is completely different. There is a lot of work with everyday watering, pinching and cutting, maintenance of dead-wood. I was working on two Juniperus this days - Itoigawa named Pelican and Virginiana, which got it's first bonsai-pot this spring: pinching, maintenance of dead-wood ... The work never runs out. 

Čeprav se na prvi pogled zdi, da bi moralo biti poletje za bonsajista čas brezdelja, pa je v resnici povsem drugače. Ogromno dela je z vsakodnevnim zalivanjem, vršičkanjem in obrezovanjem, urejanjem suhega lesa. V teh dneh sem se posvetil dvema brinoma - itoigavi imenovanem Pelikan in virginiani, ki je letos dobil prvo posodo: vršičkanje, vzdrževanje suhega lesa ... Dela nikoli ne zmanjka.
sobota, 13. avgust 2011

PRIPRAVE

Time of collecting is slowly approaching, so, the looking for the material is now the main task. Yesterday we were in the company of Andrej and of course we found some nice specimens. This searching is also good for analyzing and admiration of work of nature. My attention was taken by jin on 100 yrs old spruce. If someone would show it to me on photograph I'd say: like in school, bravo! But this jin was made by our teacher Nature. The case, which could be an example for our work!

Počasi prihaja čas jesenskih izkopov, zato so ogledi in iskanje materijala v polnem teku. Včeraj smo šli v oglede z Andrejem in seveda našli nekaj obetajočih primerkov. So pa takšni ogledi tudi čas za analizo in občudovanje dela narave. Mojo pozornost je pritegnil džin na 100-letni smreki. Če bi mi ga kdo pokazal samo na fotografiji, bi dejal: šolsko, bravo! Toda izdelala ga je naša učiteljica narava. Primer, ki je lahko za vzgled!