petek, 28. februar 2014

PANEŠPLJICA

After two weeks of vacation work continued in the central group of Tora bonsai school. Tomaž made ​​a good step forward in the development of his shohin size cotoneaster. It is a very good material because it has everything that a tree must have - nebari (well, this is perhaps the worst part), narrowing, movement, branches at the right place. Even if the tree is small, it must have all of the above, it is often the case that students come to the workshop with a small tree, which is as thick as a pencil. Sticks in containers are not good material. In most cases it is so that a small tree, which has all the qualities, is even more difficult to find than big one. However, Tomaž's cotoneaster is a quality shohin and after this session has taken a step forward.
 
Po dveh tednih počitnic je delo nadaljevala tudi centralna skupina šole Tora. Tomaž je napravil lep korak naprej v razvoju panešpljice šohin velikosti. Gre za zelo dober materijal, saj ima vse, kar drevo mora imeti - nebari (no ta je morda še najslabši del), ožanje, gibanje, veje na pravem mestu. Tudi če je drevo majhno, mora imeti vse našteto; velikokrat se namreč zgodi, da tečajniki pridejo na delavnico z majhnim drevesom, ki je debelo kot svinčnik. Paličice v posodah pač niso dober materijal. In največkrat je tako, da je majhno drevo, ki ima vse kvalitete, še težje najti, kot večje.  Kakorkoli, Tomaževa panešpljica sodi med kvalitetne šohine in je po tokratnem srečanju napravila še korak naprej.
 
Cotoneaster before work

Tomaž concentrating

Cotoneaster after work. Nice step forward!
 
This is the classic styled tree that you can easily imagine at the bottom of the shohin composition ... Now Tomaž will have to find some similar carpinus and pines  ... :-)
 
Gre za klasično oblikovano drevo, ki si ga zlahka predstavljam v spodnjem delu šohin kompozicije ... Zdaj bo tomaž moral poiskati še kak podoben gaber, pa bor ... :-)
 
Janez started a new project - an exciting mugo pine. Due to nebari and in particular the position of the roots a tree does not allow much changing of the angle of planting. Therefore, Janez decided to choose the most interesting front and with a heavy bending he leaded the crown in to the correct position. It took him two hours but he completely succeed. Now the tree has an excellent starting point for further development. But before styling and precise wiring of crown, the tree will rest for at least half a year ...
 
Janez je začel s pripravo novega projekta - zanimivega ruševja. Zaradi nebarija in predvsem položaja korenin prav dosti spreminjanja kota posaditve drevo ne dopušča. Zato se je Janez odločil, da izbere najzanimivejšo sprednjo stran in krošnjo z močnim zvijanjem pripelje v pravi položaj. To mu je po dveh urah sopihanja tudi povsem uspelo. Zdaj ima drevo odlično izhodišče za nadaljni razvoj. Toda pred oblikovanjem in natančnim žičenjem krošnje bo drevo vsaj pol leta počivalo ...
 
Mugo before work

Janez used clamps for heavy bending

Mugo after first step
 
Oh and yes, Jan is back in the flock ! :-)
 
O in ja, Jan se je vrnil v jato! :-)
 
Jan is back!
 
P.S.: The next meeting of the Central Group will be held on Tuesday, 4 March !
 
P.S.: Naslednje srečanje centralne skupine bo v TOREK, 4. marca!

četrtek, 27. februar 2014

PRIMORSKA

After a two-week break, I'm back in the saddle. And because the peak of the spring season is approaching, there is a lot of work. The members of the Primorska group of Tora bonsai school meet again, this time in Osteria Zogica under Solkanski bridge. We continued several projects, some of which has made a new step forward .
 
Po dvotedenskem premoru sem spet v sedlu. In ker se bliža vrhunec spomladanske sezone, dela ni malo. S člani Primorske skupine šole Tora smo se tokrat spet srečali v ošteriji Žogica pod Solkanskim mostom in nadaljevali nekaj projektov, nekaj jih je naredilo nov korak naprej.
 

 
Bojan has completed the spring work on aragawa maple, which is characterized by coarse bark and tender twigs. An interesting contrast that attracts every eye. The tree is already in mature stage of its development, but has one error - on the right side of the crown it misses a branch, and so there is too much of empty space. Bojan will decide whether to fill this space with bigger crown of smaller tree ( my favorite solution :-) ) or he'll grafted a new branch in a location where is missing.
 
Bojan je dokončal spomladansko urejanje javorja vrste aragawa, ki ima značilno grobo skorjo in nežne vejice. Zanimiv kontrast, ki pritegne vsak pogled. Drevo je že v zreli fazi svojega razvoja; ima pa eno napako - na desni strani krošnje manjka veja in tam je preveč praznega prostora. Bojan se bo odločil, ali bo ta prazen prostor zapolnil s tem, da bo zvišal manjšo krošnjico (navijam za to rešitev :-) ) ali pa bo na mesto, kjer manjka, cepil novo vejo.
 

 
 
The tree will need a wider pot, but otherwise this is a bonsai with a good potential that already inspires its owner.
 
Drevo bo potrebovalo tudi širšo posodo, sicer pa je to bonsaj z dobrim potencialom, ki navdušuje že zdaj.
 
P.S.: We, together with Marko and Aleš, then take advantage of the first warm rays of the sun and we worked outdoors. Great!

P.S.: Z Markotom in Alešem smo potem izkoristili prve toplejše sončne žarke in delali na prostem. Uf je pasalo!
 

 
P.P.S.: The next meeting of the Central Group will be held on Tuesday, 4 March. You are welcome !
 
P.P.S.: Naslednje srečanje centralne skupine bo v TOREK, 4. marca. Vabljeni!

torek, 18. februar 2014

OLIMPIJSKI INTERMEZZO

For a short break, I picked up an old friend, Prunus, one of the first trees in my collection.

Za kratek predah sem v roke vzel staro znanko, rešeliko, eno prvih dreves v moji zbirki.

February 2008


February 2014

Ne le na vrhunskih, tudi na takih drevesih, kot je ta rešelika, je užitek delati. Zgodba, odnos, ki ga vzpostaviš z drevesom, je glavni!

Not only on the high quality trees, even on trees such as this Prunus is a pleasure to work with. The story, the relationship with the tree is the most important!

nedelja, 9. februar 2014

MIZA

Aleš is one of the oldest members of the Tora bonsai school, but certainly among those who have the greatest desire to create trees. In one year, in which he regularly attended school, he improved well, he brought hawthorn in the studio this time and started a new project.
 
Aleš je eden najstarejših članov bonsajske šole Tora, po stažu sicer med mlajšimi, a gotovo med tistimi, ki imajo največ želje po ustvarjanju z drevesi. V letu dni, od kar se redno udeležuje šole, je lepo napredoval; tokrat je v atelje prinesel glog in začel nov projekt.
 
 
It is a normal material from the edge of the road, without movement, even tapering is not exactly a best one. After analyzing the decision was clear - stayling in the broom style.
 
Gre za običajen materijal z roba ceste, brez gibanja, tudi ožanja ni ravno veliko. Po analizi je bila odločitev jasna - oblikovanje v slogu metle.
 
 
Aleš worked with power-tools on the cuts, then concentrated on wiring and set bonsai future for this tree. In this growing season the crown will be constantly under control, so that branches would not be too thick, ultimately crown will be slightly bigger and  higher, and of course much more ramificated. The tree will be repoted in the first bonsai pot in the spring of 2015.
 
Aleš je obdelal tudi reze, se nato lotil žičenja in drevesu določil bonsajsko prihodnost. V tej rastni sezoni bo krošnja ves čas pod nadzorom, da se veje ne bi preveč debelile, v končni fazi bo krošnja nekoliko večja, predvsem višja in seveda veliko bolj razvejana. Prva bonsajska posoda bo prišla na vrsto spomladi 2015.
 
 
Miha brought his product to the atelier. Fantastic table, which is currently still in the rough stage of construction, will be fine sanded and painted, but for now I can only say: Miha - congratulations! Really exceptional craftsman skill ! Wau!
 
Miha je prinesel pokazat svoj izdelek. Fantastična mizica, ki je sedaj sicer še v grobi fazi izdelave, potrebno bo še fino brušenje in barvanje, ampak že zdaj lahko Mihu za izdelek samo čestitam! Res izjemna rokodelska spretnost! Wau!
 


 

torek, 4. februar 2014

VIDEO

Here is a short video about styling a Juniper from a last post. I am already thinking about new background and better light! :-) Hope you like it!

Tu je kratek video o oblikovanju brina iz prejšnje objave. Že razmišljam o boljšem ozadju in luči! :-) Upam , da vam je všeč!


nedelja, 2. februar 2014

PROJEKT A

In recent days, which were marked by snow and ice, I worked on juniper. Virginia juniper (Juniperus virginiana) responds perfectly on bonsai-growing technique, but its needles can never be of such quality as on relative Chinese juniper. The tree is in my collection from autumn 2012, it is from Tomaž's garden. Urban yamadori. The trunk was long and relatively narow, so it was necessary to create a  nice line and put greenery closer to the trunk. In January 2013 we started bending.
 
V zadnjih dneh, ki jih je zaznamoval sneg in led, sem se ukvarjal z brinom. Virginijski brin (Juniperus virginiana) se na bonsajsko vzgojo odziva odlično; njegove iglice pa nikoli ne bodo take kvalitete, kot jih ima sorodnik kitajski brin. Drevo je v mojo zbirko prišlo jeseni 2012, iz Tomaževega vrta. Urbani jamadori. Deblo je bilo dolgo in relativno ravno, zato je bilo najprej treba ustvariti osnovno linijo in zelenje približati deblu. Januarja 2013 smo se lotili krivljenja.
 
January 2013, before heavy bending
 
It is true that man has the idea in his head, but, however, one must follow the tree when heavy bending.  Bending against the fiber, may result in disaster. I was very pleased with the resulting line. I removed the raffia in spring, during summer it remained handcuffed in the wire.
 
Že res, da ima človek v glavi svojo idejo, a pri močnem krivljenju je vendarle treba slediti drevesu. Krivljenje proti vlaknom, se lahko konča s katastrofo.  Z nastalo linijo sem bil zelo zadovoljen. Spomladi sem odstranil rafijo, čez poletje pa je ostal vklenjen v žico.
 
Spring 2013
 
In the autumn 2013 I removed wire, trimmed branches and worked on dead wood. Juniper responded well and the work could continued. I bent jins which follows the rhythm of the tree.
 
Jeseni 2013 je prišlo na vrsto odstranjevanje žice, krajšanje vej in prva obdelava suhega lesa. Brin se je odzval odlično in delo se je lahko nadaljevalo. Ukrivil sem džine, ki sledijo ritmu drevesa.

Autumn 2013
 
The tree has a very nice rhythm, progressing towards the top. Tilted to the right and with crown to the left  I've balanced the tree, with the wiring I prepared it for first styling.
 
Drevo ima zelo lep ritem, ki se stopnjuje proti vrhu. Z nagibom v desno in krošnjo v levo sem ga uravnovesil, z žičenjem pripravil na prvo oblikovanje.
 


 
Usually I style the tree in a manner that I wire one branch and I styled It,  and so on from branch to branch. This time I first fully wired tree and then styled it.
 
Običajno drevo oblikujem tako, da ožičim eno vejo in jo takoj tudi oblikujem. In tako naprej od veje do veje. Tokrat sem najprej v celoti ožičil drevo in se nato lotil oblikovanja.
 
February 2014 - after wiring, before styling
 
Here is the result of one year of intensive work on the tree. Dynamic tree that will only gain quality with time. Now comes the work in the crown, maturation, work on dead-wood and bark. And of course - the search for suitable container. Round one. If all goes well, it will be re-potted in to bonsai pot for the first time in the spring 2015, of course, not in the final one.
 
Tu je rezultat enoletnega intenzivnega dela na drevesu. Dinamično drevo, ki bo z leti samo pridobivalo. Zdaj je na vrsti delo na krošnjo, zorenje, delo na suhem lesu in skorji. In seveda iskanje primerne posode. Okrogle. Če bo vse po sreči bo prvič v bonsajsko posodo presajen spomladi 2015, seveda ne še v končno.

February 2014, after first styling
 
2013-2014

PS: Meanwhile outside nature played with styling in it's own way. Beautiful sculptures!

P.S: Med tem se je zunaj narava igrala oblikovanje na svoj način. Čudovite skulpture!

PPS: Also this week a meeting of the central group of Tora bonsai school will be in Thursday!

P.P.S.: Tudi ta teden bo srečanje centralne skupine šole Tora v četrtek!